Г) матеріального перетворення повідомлень

Г) джерела інформації.

2 Окремим видом спілкування є:

в) комунікація;

3 Письмова комунікація зародилась в:

в) античні часи;

4 Соціальна комунікація на початку XIX ст. знайшла відображення в:

б) соціальній психології;

5 Комунікаційна діяльність виникла в:

б) США;.

6 Внаслідок комунікаційної кризи зародилась:

в) наукова комунікація;

7 Наукова комунікація розвивалась після другої світової війни в:

б) інформаційних службах;

8 Комунікаційна проблема на початку XIX ст. була визнана в:

б) Німеччині;

9 В процесі антропогенезу комунікаційна діяльність була основою:

б) мови;

10 Які з термінів не відповідають поняттю комунікація:

В) думка; г) марення.

11 Скільки учасників може брати участь у комунікації:

в) три;

12 Які з ознак властиві комунікації:

б) наявність матеріального об’єкта;

Г) комунікації невластива цілеспрямованість.

13 В яких формах не може відбуватися комунікація:

б) обміні матеріальними об’єктами;

14 Визначення: опосередкована і цілеспрямована взаємодія двох суб’єктів відноситься до поняття:

б) комунікація;

15 Які не існують типи комунікації:

Г) геологічна.

16 Що не може включати комунікаційне повідомлення:

в) технічні засоби;

17 Комунікаційний канал забезпечує рух:

а) смислів;

18 Комунікаційний канал – це:

в) матеріально-технічні засоби;

19 Рух смислів відбувається в:

в) соціальному просторі;

20 До усної комунікації не відноситься:

в) книги;

21 До невербального каналу не відноситься:

б) кіно;

22 До вербального каналу не відноситься:

Г) музика.

23 Що з переліченого відноситься до документальної комунікації:

а) скульптура;

Г) дискета.

24 Які компоненти документа ще не були сформовані під час первісного мистецтва:

в) ідеографічне письмо;

25 Мінімально значимі частинки слова це:

б) морфеми;

26 Окремі умовні позначення – символи у письмі це:

в) ідеограма;

27 Назвіть елемент, який не відноситься до документальної комунікації:

Г) театральна вистава.

28 Які з перелічених бар’єрів не властиві електронній комунікації:

в) географічний;

29 Назвіть одну із ознак комунікації:

в) нематеріальна форма об’єкту;

30 Комунікація – це різновидність:

Г) взаємодія між суб’єктами, опосередкована будь-яким об’єктом.

31 Опосередкована і цілеспрямована взаємодія двох суб’єктів передається через рух:

в) образів;

32 Повідомлення смислових комунікацій характеризується:

в) матеріальною, чуттєво сприймаючою формою;

33 Соціальна комунікація характеризується тим, що вона є:

б) формуванням психологічної;

34 Соціальна комунікація – це:

в) інституалізована форма людського спілкування;

35 Зміст комунікаційних повідомлень не включає:

б) наказові дії;

36 Засобами соціальної комунікації виступають:

а) мови;

37 Комунікаційна діяльність не може відбуватись у формі:

в) роздумів;

38 Комунікаційний канал існує для:

г) матеріального перетворення повідомлень.

39 В усній комунікації задіяні наступні канали:

б) несловесні;

40 Документальна комунікація використовує:

в) іконічні;

41 В результаті взаємодії усної і документальної комунікації утворюється змішаний канал:

в) кіно;

42 В результаті взаємодії усної та електронної комунікації утворюється змішані канали:

б) радіо;

43 В результаті взаємодії документальної та електронної комунікації утворюється змішані канали:

б) фототелеграф;

44 Ксилографію почали застосовувати в:

б) Китаї;

45 Які з питань не відносяться до процесу комунікації:

б) на протязі якого часу відбувається комунікація;

46 Результативність повідомлення досягається завдяки:

в) зворотньому зв’язку;

47 Особисте сприйняття інформації здійснюється під час:

в) декодування повідомлення;

48 Комп’ютерна сітка Інтернет призначена для:

в) групових комунікаційних потреб;

49 Комп’ютерна сітка Інтернет складається з наступних елементів:

в) інформаційних ресурсів;

50 Причиною створення інститутів спілкування було:

б) суспільні відносини;

51 Для подолання обмеженості між особистого спілкування було створено:

в) соціальні інститути;

52 Міфи та легенди зародились внаслідок:

в) неписьменності народів;

53 Найдавніші міфи передавались за допомогою:

б) усної мови;

54 При переході від варварства до цивілізації виникає нова знакова система, а саме:

Г) мова.

55 Причиною створення інститутів спілкування та передачі документальної

інформації стало:

б) між особисте спілкування;

56 Комунікація між індивідами відбувається завдяки:

в) знаковій системі;

57 Умовою життєдіяльності популяції є:

в) знаки;

58 Документальну комунікацію започаткувала:

б) писемність;

59 До штучних мов не відносяться:

в) буквенні знаки;

60 Неформальна комунікація виникає через:

б) особисті зустрічі;

61 Формальна комунікація відбувається внаслідок:

а) інформаційної діяльності;

62 Визначення: документ – забезпечення взаєморозуміння між головними соціальними інститутами

б) ДСТУ 3017-95;.

63 На сприйняття інформації впливає: