Висновки до другого розділу

Детальний аналіз результатів дослідження дозволив визначити найбільш актуальні типи мотиваційної спрямованості досліджуваних та простежити їх взаємозв’язок із особливостями ціннісно-смислового самовизначення юнаків. Тривалий вплив різних типів мотивації в період ціннісно-смислового самовизначення став однією із причин формування відповідних ціннісних орієнтацій особистості. Досліджувані із високим рівнем спрямованості на успіх демонстрували більш оптимістичні цінності, мали сформовані життєві цілі, та ціннісні орієнтації на результат діяльності. Юнакам із мотиваційною спрямованістю на уникнення невдач більше притаманні ціннісні орієнтації на процес, кохання, визнання та повагу з боку оточуючих.

Результати емпіричного дослідження підтверджені статистично за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона. Детальний аналіз встановлених зв’язків між показниками мотиваційної спрямованості та ціннісно-смисловим самовизначенням досліджуваних підтвердив висуну гіпотезу про те, що зв’язок існує. Порівнявши кореляцію показників було встановлено, що переважна іх більшість є яскраво вираженими.

ВИСНОВКИ

Особистість в юнацькому віці переживає особливий період життя, вона активно розвивається, формує свої погляди, цілі, життєвий шлях. В цей період відбувається активне ціннісно-смислове самовизначення юнаків. Існують чинники, які здійснюють вплив на формування ціннісно-смислової сфери особистості. За допомогою емпіричного дослідження нам вдалося виявити психологічні особливості впливу мотиваційної спрямованості на ціннісно-смислове самовизначення юнаків.

Аналіз результатів опитування дозволив з’ясувати, що досліджуванні із мотиваційною спрямованістю на успіх обирають більш успішні ціннісні орієнтації, а саме спрямованість на позитивний процес та результат діяльності, мають життєві цілі та прагнуть їх досягнення, демонструють високий показник осмисленості життя. Натомість, юнаки, із мотивацією уникнення невдач, мають низькі показники ціннісної орієнтації на результат та цілі, виконують діяльність задля уникнення неприємностей, менше зорієнтовані на процес виконання завдання.

Порівняння встановлених типів мотиваційної спрямованості із структурою ціннісних орієнтацій юнаків дозволило простежити їх статистично значущий взаємозв’язок. Було встановлено зв'язок між показниками мотивації на успіх та цілями, загальною осмисленістю життя; егоцентричною мотивацією та процесом діяльності, цілями; альтруїстичною мотивацією та цінністю високих матеріальних статків тощо. Дані результати підтверджують наявність впливу особливостей мотиваційної спрямованості та ціннісно-смислове самовизначення юнаків.

Отже, юнак в процесі ціннісно-смислового самовизначення має чимало потреб, бажань та спонукають до їх задоволення. Тривала мотиваційна спрямованість провокує виникнення відповідних ціннісних орієнтацій. Тому важливим є формування позитивної мотивації, спрямованої на досягнення успіхів у виконанні будь-якої діяльності та досягнення поставлених цілей.

Задля уникнення негативного впливу мотиваційної спрямованості на ціннісно-смислове самовизначення, варто свідомо налаштовувати себе на успіх під час виконання завдання, прагнути до найкращого результату та вірити у свою здатність досягати поставлених цілей. Важливим для юнаків є також підтримка та оцінка оточуючих, проте юнакам потрібно адекватно сприймати думку соціуму та не інтеріорізувати її як власну думку про себе. Дотримання цих рекомендацій дозволить формувати правильну мотиваційну спрямованість, що здійснює вплив на ціннісно-смислове самовизначення особистості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический журнал.–1984.­–Т.5, № 5.– С 63-70.

2. Балин В. Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К Гербачевский и др. Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева.– 2-е изд., доп. и перераб.– СПб.: Питер,2006.– 560 с.

3. Близнецова О.И., Шапенкова И.П. Ценностно-смысловая сфера личности студентов как цель воспитания // Вестник НГГУ. 2009. №3. С.68-75.

4. Буйнова Л. Методика і результати вивчення мотиваційної сфери студентів технічного університету // Вища освіта України.− 2002.− № 1.− С. 65−70.

5. Виштак О. В. Мотивационные предпочтения абитуриентов и студентов // Социолог. исследования.− 2003.− № 2.− С. 135−138.

6. Вікова та педагогічна психологія : курс лекцій. – К. : Каравела, 2005. – 399 с.

7. Волочков А. А. Ценностная направленность личности как виражение смыслообразующей активности / А. А. Волочков, Е. Г. Эрмоленко // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, №2. – С. 17-33. Антонова Н. О.

8. Галян І. Психологічні особливості діагностики мотиваційно-ціннісної сфери особистості / І. Галян // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.Т.ІХ. Ч. 5 / за ред. С. Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2007. – С. 230 237.

9. Головінський І. Педагогічна психологія : навч. посіб. для вищої шк. / Головінський І. – К. : Аконіт, 2003. – 287 с.

10. Дьяков С. І. Методика діагностики мотиваційно-ціннісних орієнтацій у дослідженні суб’єктності особистості // Практична психологія та соціальна робота.− 2007.− № 3.− С. 36−41.

11. Дьяков С. І. Методика діагностики мотиваційно-ціннісних орієнтацій у дослідженні суб’єктності особистості / С. І. Дьяков // Практична психологія та соціальна робота. − 2007.− № 3.− С. 36-41.

12. Єгорова Г.А. Ціннісні орієнтації як фактор життєдіяльності сучасного старшокласника // Соціальний працівник.– 200 .– № 8 (56).– С. 21-22.

13. Здравомислов А. Г. Потреби, інтереси, цінності.– М.: Політ. видат., 1986.–222 с.

14. Канюк С.С. Психологія мотивацій та емоцій. - Л., 1997.

15. Котик І. О. Практикум із діаностики мотиваційної сфери особистості: Навчально-методичний посібник/ І. О. Котик. – Вінниця, 2008. – С. 42-43.

16. Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні // Психологія і суспільство.− 2003.– № 2.– С. 19–37.

17. Лазурский А.Ф. Очерк наук о характере. - М., 1995.

18. Левитов Н.Д. Психология характера. - М., 1969.

19. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). – 2-изд./ Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2000. – 18 с.

20. Молчанова Е. В. Проблема ценностных ориентаций личности в структуре самосознания: автореферат на соиск. уч. степени канд. филос. наук:спец. 09.00.11 „Социальная философия” / Е. В. Молчанова. – Чебоксары, 2011. –26 с.

21. Москаленко О. В. Структурні компоненти ціннісно-смислової сфери особистості / О. В. Москаленко // Вісник НТУУ „КПІˮ. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 91-98.

22. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи // Практическая психология и социальная работа.– 1999.– № 3.– С.36-38.

23. Петрова Н. И. Ценностно-смысловая сфера личности руководителей государственной службы и предпринимателей / Н. И. Петрова // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32, №1. – С. 34-44.

24. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психологический словарь. Сверд-ловск, 1990.

25. Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти.– СПб.: ПРАЙМ – ЄВРОЗНАК, 2002.– 656 с.

26. Романюк Л. В. Становлення цінностей особистості: концептуальна модель та її методологічний потенціал / Л. В. Романюк //Психологія особистості. – 2013. – №1(4). – С. 138-148.

27. Салихова Н. Р. Ценностно-смысловая регуляция жизнедеятельности субьекта: автореф. дис. на соиск. уч. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01„Общая психология, психология личности, история психологии” /Н. Р. Салихова. – Казань, 2011. – 45 с.

28. Скляр П. Мотивація навчальнї діяльності студентів // Соціальна психологія.− К., 2004.− № 5.− С. 95−106.

29. Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. –Самара:Издательский дом БАХРАХ-М,2001. – 128 с.

30. Фетискин Н. Л.. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп/ Н. Л. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 55 с.

31. Цветкова Р. И. Мотивационная сфера личности студента: условия и средства ее формирования // Психол. наука и образование.− М., 2006.− № 4.−С. 76−80.

32. Ціннісні орієнтації студентів з різним типом готовності до професійної діяльності психолога / Н. О. Антонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №3. – С. 13-23.

33. Черних В.П., Кайдалова Л.Г. Ціннісні орієнтації студентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки // Проблеми освіти.– 2005. –№ 5.– С. 139-143.

34. Чибісов Н.Г. Культурно-освітнє середовище як чинник формвання ціннісних орієнтацій студентської молоді // Грані.– 2005.– № 1.– С.89-91.

35. Шамне А.В. Динаміка і особливості становлення новоутворень самосвідомості в період переходу від дитинства до дорослості // Актуальні проблеми психології. Збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д.– К.: Міленіум, 2005.Т.7, вип.4.– С.377-389.

36. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Эриксон Э. ; пер. с англ. – М. : Прогрес, 1996. – 344 с.

37. Эрштейн Л. Б. Запретная теория ценностей: психологические и социологические следствия представления ценностей как динамических запретов / Л. Б. Эрштейн. – СПб., 2008. – 122 с.

ДОДАТКИ