СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. «Професійно-особистісне становлення викладача ВНЗ» Назви змістових модулів і тем Кількість годин денна форма заочна форма всього

«Професійно-особистісне становлення викладача ВНЗ»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
всього год. у тому числі всього год. у тому числі
лек. сем. лаб. інд. СРС лек. сем. лаб. інд. СРС
Змістовий модуль 1. ІСТОРІЯ становлення ТА СУЧАСНІ ТЕДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ професії викладача ВИЩОЇ ШКОЛИ
Тема 1. Проблема професіоналізму викладача ВНЗ в контексті забезпечення якості вищої освіти України - - - - -
Тема 2. Становлення та розвиток професії педагога вищої школи: історичний аспект - - - - -
Тема 3. Загальна характеристика та особливості професійної діяльності викладача ВНЗ - - - - -
Тема 4. Основні напрями науково-педагогічної діяльності викладача в умовах сучасного ВНЗ - - - - -
Разом за змістовим модулем 1     - - -
Змістовий модуль 2. особливості професійно-особистісного становлення та розвитку викладача ВНЗ
Тема 5. Педагогічний професіоналізм викладача як показник якості його науково-педагогічної діяльності - - - - -
Тема 6. Адаптація молодого викладача в умовах науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі - - - - -
Тема 7. Психолого-педагогічні умови та шляхи становлення професіоналізму викладача вищої школи - - - - -
Тема 8. Саморозвиток як умова успішного професійно-особистісного становлення викладача вищої школи - - 12,5 0,5 - - -
Тема 9. Професійне вигорання та вплив професійних криз у процесі професійно-особистісного розвитку викладача вищої школи - - 12,5 0,5 - - -
Разом за змістовим модулем 2 - - - - -
Всього годин - - 74 - - -
                           

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Професійно-особистісне становлення викладача ВНЗ»

Змістовий модуль 1

ІСТОРІЯ становлення ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ професії викладача ВИЩОЇ ШКОЛИ