Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини

К О Н С П Е К Т Л Е К Ц І Й

з курсу “Безпека життєдіяльності”

для бакалаврів усіх професійних напрямів

підготовки денної та заочної форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою ОНАХТ

Протокол № 2 від 29.10.2010

Одеса 2010

Конспект лекцій з курсу “Безпека життєдіяльності” для бакалаврів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання /Укл. О.А. Нетребський, О.О.Фесенко /Одеса: ОНАХТ, 2010.- 55 с.

Укладачі О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор,

О.А. Фесенко, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск зав. кафедрою безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

Вступ

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" відноситься до сучасних інтегрованих дисциплін гуманітарно-технічного напрямку, яка запроваджена міністерством освіти і науки України в планах підготовки бакалаврів усіх напрямів у 1991 р. як нормативна. З того часу у вищих навчальних закладах України почали створюватись кафедри безпеки життєдіяльності

В Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) дисципліна "Безпека життєдіяльності" (БЖД) почала викладатись у 1991 р. на кафедрі "Охорона праці", а з квітня 1992 р. на кафедрі "Безпека життєдіяльності", яка була створена на базі кафедри "Охорона праці".

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" на даний період відноситься до основних дисциплін кафедри БЖД. Вона узагальнює досвід науково-практичної діяльності людини і формує теоретичний і методологічний апарат, який є необхідним для подальшого вивчення охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільного захисту, котрі розглядають конкретні небезпеки природного і техногенного характерів та способи захисту від них.

Предмет курсу – захист здоров'я та життя людини у навколишньому середовищі.

Мета курсу – забезпечення оптимальних умов життя у сучасному середовищі для кожної людини окремо та людства у цілому.

Завдання курсу - розробка методів вивчення, ідентифікації небезпечних і шкідливих факторів, прогнозування їх впливу на людину і довкілля і зниження негативних наслідків від їх прояву.

Методологічна основа дисципліни "Безпека життєдіяльності" – аналіз впливу небезпечних і шкідливих факторів природного і техногенного походження на людину і довкілля, прогнозування їх наявності у біо- та техносфері, розробка організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання або зниження прояву небезпечних і шкідливих факторів на людину та довкілля.

Девіз курсу БЖД:

Набагато легше забезпечити торжество принципів безпеки життєдіяльності, ніж боротися з наслідками їх ігнорування.

Автори

Пам'ятка вивчаючим БЖД

Иногда кажется, что назначение человека состоит в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для жизни. Жан Батист Ламарк, 1809

Системний підхід в безпеці життєдіяльності

Вирішення багатовимірних і багатоспрямованих завдань безпеки життєдіяльності можливе тільки при комплексному одночасному врахуванні взаємозв'язків у всіх сферах матеріального і духовного розвитку суспільства, тобто на принципах системності і системного підходу. Структуру і взаємозв’язки найбільш вагомих систем безпеки життєдіяльності можна представити у наступному вигляді (рис.1).

ЛЕКЦІЯ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

План лекції

1.1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини

1.2. Терміни та визначення безпеки життєдіяльності

1.3. Характеристика системи «людина – життєве середовище»

1.4. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів (НШФ)

1.5. Основні положення теорії ризику

1.6. Управління та прогнозування ризиків

Питання для самостійної роботи

1.7. Класифікація джерел небезпеки

1.8. Якісний аналіз небезпек

Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини

Безпека життєдіяльності (БЖД)– наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності. Якраз діяльність і вирізняє людину від інших істот. Вона є специфічно людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства. Форми діяльності різноманітні. Вони охоплюють практичні, інтелектуальні і духовні процеси, які протікають в побуті, громадській, культурній, виробничій, науковій та інших сферах життя.

Діяльністю займаються всі – діти, дорослі, люди похилого віку, тому безпека діяльності має відношення до всього людства.

Актуальність дисципліни ще більше зростає у зв’язку зі сталим розвитком людства на базі, що забезпечує його існування, тобто аксіоми про потенційну небезпеку діяльності - кожний вид діяльності є потенційно небезпечний. Ця аксіома справедлива і для бездіяльності, тому що бездіяльна людина ще більше залежить від діяльності іншої людини.

Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис.1 - Структура системи забезпечення безпеки життєдіяльності.

Зв’язки прямого і зворотного формування системи

Безпека людини є базовою складовою “сталого людського розвитку” (Sustainable Human Development). Він широко використовується ООН як основна характеристика гуманітарного поступу суспільства. Сталий розвиток людства – це такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й соціального, духовного зростання, що сприяє гуманізації національного менталітету і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду. Основною ознакою, що відрізняє сталий розвиток від усіх інших форм соціального руху і видозміни, є відновлення природного і культурного довкілля, коли не тільки не знищується життєвий потенціал, а й підвищується соціальна відповідальність людей, гуманізуються взаємини, ставлення, реакції. Тому актуальність питань з безпеки життєдіяльності полягає саме у забезпеченні сталого людського гармонійного розвитку людства і природи. Виходячи з концепції сталого розвитку людства безпеку життєдіяльності найбільш повно можна охарактеризувати як багатопрофільну галузь знань про закони природозберігаючого формування техносфери планети та її збалансованого економічного й суспільного розвитку.