Особливі обов'язки начальника чергової зміни на гауптвахті

218. Начальник чергової зміни на гауптвахті (додаток 12 до
цього Статуту) зобов'язаний:

приймати за вказівкою начальника гауптвахти (чергового орга-
ну управління Служби правопорядку в гарнізоні) заарештованих під охо-
рону на підставі ухвали чи вироку військового суду, постанови прокуро-
ра або командира військової частини під час проведення дізнання, поста-
нови слідчого;

приймати за вказівкою начальника (чергового) органу управ-
ління Служби правопорядку в гарнізоні під охорону затриманих військо-
вослужбовців і розміщувати їх у камерах;

особисто приймати під час зміни попередньої варти заарешто-
ваних у камерах за іменним списком, підписаним начальником гауптвах-
ти;

перевіряти стан камер під час зміни варти та несення служби,
звертати при цьому увагу на цілість стін, стелі, підлоги, ґрат, вікон, на-
дійність замків на дверях та справність технічних засобів охорони. У разі
несанкціонованого спрацювання технічних засобів охорони камер із заа-
рештованими особисто встановлювати причину їх спрацювання;

проводити ранковий огляд та вечірню перевірку заарештованих
у камерах, перевіряючи при цьому, чи немає в них зайвих предметів;

стежити за неухильним додержанням заарештованими правил,
встановлених на гауптвахті;

направляти заарештованих на роботи лише за письмовим роз-
порядженням начальника гауптвахти; після повернення заарештованих
перевіряти їх наявність, а також перевіряти наявність у них зайвих пред-
метів; конвоювання заарештованих у дисциплінарному порядку прова-
дити з незарядженою зброєю; під час конвоювання заарештованих, які
перебувають під судом, слідством, а також затриманих за підозрою у
вчиненні злочину особисто перевіряти зарядження зброї конвойними;

призначати у разі потреби на допомогу вивідному вартових із
складу зміни, яка не спить;

зберігати ключі від камер заарештованих;

стежити за вчасним постачанням і забезпеченням їжею заареш-
тованих;

приймати пропозиції, заяви й скарги від заарештованих і пере-
давати їх начальникові гауптвахти;

доповідати начальникові гауптвахти та черговому органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні про всі неполадки у варті
та про вжиті заходи щодо їх усунення; про надзвичайні події негайно до-
повідати черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

У разі виникнення заворушень серед заарештованих і для попе-
редження їх втечі начальник чергової зміни викликає чергову зміну ко-
мандою "За зброю", доповідає черговому органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні, вживає заходів до припинення безладдя шля-
хом попередження та нагадування заарештованим вимог, визначених
цим Статутом. Якщо попередження не впливатиме, він має право засто-
сувати силу, а в крайньому разі - і зброю.

Особливі обов'язки начальника варти з охорони штабів, пунктів управління та установ

219. Начальник варти з охорони штабів, пунктів управління та
установ, крім виконання загальних обов'язків, визначених цим Статутом,
зобов'язаний:

знати пропускну систему, опис і час дії перепусток, форми до-
кументів, які посвідчують особу, порядок пропуску через пости військо-
вослужбовців, цивільного персоналу, відвідувачів і транспортних засо-
бів;

викликати варту командою "За зброю" у разі проникнення по-
рушника, прориву через пост без перепустки, невиконання вимог чатово-
го;

вживати заходів до затримання осіб, які намагаються проникну-
ти на об'єкт (з об'єкта) з порушенням пропускного режиму.

Помічник начальника варти

220. Помічник начальника варти підпорядкований начальникові
варти.

Помічник начальника варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, обов'язки
всіх осіб варти, виконувати обов'язки начальника варти за його відсутно-
сті або під час його відпочинку;

прийняти під час зміни варти вартове приміщення та обладнан-
ня, інвентар і майно, що є в ньому, за описом;

відправляти за наказом начальника варти зміни на пости й пе-
ревіряти несення служби чатовими;

складати графік зміни чатових біля входу до вартового примі-
щення та проводити їх зміну;

стежити за чистотою і порядком у вартовому приміщенні й на
прилеглій до нього території, за опаленням печей та освітленням, вчас-
ним харчуванням особового складу варти;

супроводжувати за наказом начальника варти осіб, які переві-
ряють несення служби чатовими.

Помічник начальника варти на гауптвахті повинен не менш як
чотири рази на добу (з них двічі вночі) перевіряти стан камер і виконан-
ня заарештованими встановлених для них правил (додаток 12 до цього
Статуту).

У разі тяжкого захворювання (поранення) або загибелі началь-
ника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обо-
в'язків і доповідає про це черговому варт (військової частини).

Розвідний

221. Розвідний підпорядковується начальникові варти та його
помічникові й виконує лише їх накази та розпорядження.

222. Розвідний відповідає за правильне несення служби підлег-
лими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне
здавання та прийняття чатовими постів.

223. Розвідний має право застосовувати зброю особисто і скла-
дом зміни вартових для відбиття нападу на чатового, на зміну вартових
та на об'єкт, який охороняють.

Розвідний зобов'язаний:

знати характеристику, розміщення та межі своїх постів, марш-
рути до них, умови охорони та оборони й особливі обов'язки чатових на
кожному посту;

прийняти від розвідного попередньої варти зліпки з печаток
(відтиски пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових на пости - об'-
єкти, що перебувають під охороною згідно з табелем постів;

нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особ-
ливі обов'язки;

стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та за-
палювальні речі у вартовому приміщенні;

стежити за правильністю заряджання й розряджання зброї вар-
товими перед рухом до постів та після повернення з них;

доповідати начальникові варти щодо проведення зміни і стану
постів;

перевіряти за наказом начальника варти несення служби підле-
глими чатовими.

Розвідний варти на гауптвахті, крім того, повинен знати кіль-
кість заарештованих, які перебувають під охороною підлеглого йому ча-
тового.

224. Розвідний під час виставлення чатових на пости або їх змі-
ни зобов'язаний:

опитати чатового про все помічене ним під час перебування на
посту;

перевірити зовнішнім оглядом разом із розвідним попередньої
варти стан об'єктів, що перебувають під охороною, справність освітлен-
ня, огорожі й окопів;

стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на по-
ст, правильно провели здавання та прийняття поста;

особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб),
шнурів, вікон, ґрат, дверей і стін сховищ, кількість бойової техніки, що
перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв'язку, освіт-
лення, сигналізації, пожежогасіння й постового одягу;

порівняти печатки із зліпками та пломби з відтисками;

нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості не-
сення служби на цьому посту, межі його на місцевості, найнебезпечніші
підступи до об'єкта, розміщення сусідніх постів, засобів зв'язку і сигналі-
зації, перевірити, чи знає чатовий, що він має робити під час нападу на
нього, на об'єкт, який охороняють, або на сусідній пост, а також у разі
пожежі й за тривогою;

перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв'язку з
вартовим приміщенням.

225. За невідповідності печатки (пломби) зліпкові (відтискові)
або зміни кількості машин (літаків, гармат, іншої техніки), що перебува-
ють під охороною, щодо кількості, зазначеної у табелі постів, а також за
виявлення будь-яких неполадок під час приймання (здавання) постів роз-
відний викликає начальника варти.

226. За необхідності розпечатування сховища (складу, стоянки
літаків, ангара, парку) розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток
(відтисками пломб) і разом із прибулою для розпечатування особою
оглядає сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк).

Якщо чатовий згідно з табелем постів має залишитися на посту,
розвідний нагадує йому про обов'язки на цей час.

227. Під час зміни чатового біля розпечатаного сховища (скла-
ду, стоянки літаків, ангара, парку) розвідний повідомляє чатовому, який
заступає на пост, хто розпечатав сховище (склад, стоянку літаків, ангар,
парк) і хто допущений до роботи в ньому.

228. Для прийняття сховища (складу, стоянки літаків, ангара,
парку) під охорону розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток
(відтисками пломб) й особисто в присутності чатового та особи, яка здає
сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк) під охорону, перевіряє пе-
чатки (пломби), стан вікон, ґрат, дверей, стін; під час приймання під
охорону бойової техніки на стоянках перевіряє кількість машин, літаків,

гармат, а за наявності на них печаток (пломб) звіряє їх із зліпками (відти-
сками).

229. За неможливості виконання обов'язків начальником варти
та його помічником (захворювання, поранення) у тимчасове виконання їх
обов'язків вступає перший розвідний, про що він доповідає черговому
варт (військової частини).

Чатовий

230. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику
начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною. Не-
доторканність чатового полягає:

в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

у підпорядкуванні його лише певним особам - начальникові ва-
рти, помічникові начальника варти та своєму розвідному;

в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового,
які визначені його службою;

у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначе-
них цим Статутом.

231. Чатового мають право змінити або зняти з поста лише на-
чальник варти, помічник начальника варти й розвідний, якому підпоряд-
кований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черго-
вий варт (військової частини) в присутності командира роти (батареї) або
батальйону (дивізіону), звідки призначений чатовий.

232. Заступаючи на пост, вартовий має в присутності розвідного
(начальника варти або його помічника), чатового, якого змінює, особисто
оглянути й перевірити наявність і цілість усього, що належить взяти під
охорону згідно з табелем постів.

233. Чатовий зобов'язаний:

пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не від-
волікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи
осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядже-
ною, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не
досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи
до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення
служби у визначені табелем постів строки;

не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в та-
белі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, по-
мічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супрово-
джують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначе-
ному в статті 231 цього Статуту;

знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх
розпізнавальні знаки й сигнали;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких непо-
ладок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу
свого чи сусіднього поста;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання варто-
вого собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;

віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядко-
ваний, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі,
згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил
України.

234. Чатовий на посту, за винятком тих, хто несе службу з баг-
нетом, має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат зі складаним
прикладом - без багнета, багнет - у піхвах на поясному ремені); уночі - у
положенні приготування до стрільби стоячи, вдень - у положенні "на ре-
мінь" або в положенні приготування до стрільби стоячи (додаток 13 до
цього Статуту); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового Прапора
автомати з дерев'яним прикладом - у положенні "на ремінь", із склада-
ним прикладом - "на груди", карабін - "до ноги"; клапан сумки із споря-
дженим магазином (обоймами) тримати постійно застебнутим.

Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом чато-
вому дозволено тримати зброю в положенні "за спину".

235. Чатовому заборонено сидіти, притулятися до чого-небудь,
спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природ-
ні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без по-
треби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів
охорони.

Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника
варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для
перевірки.

236. У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно допо-
відає до вартового приміщення й, не припиняючи спостереження за об'-
єктом, який охороняють, вживає заходів до гасіння пожежі.

У разі пожежі на технічній території об'єкта, який охороняють,
або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також поблизу
поста він передає повідомлення про це до вартового приміщення й далі
несе службу на посту.

237. У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повід-
омляє про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

238. Чатовий на посту біля Бойового Прапора виконує свої обо-
в'язки, стоячи в положенні "Вільно".

Під час віддання військовослужбовцями військового вітання
Бойовому Прапорові чатовий стає в положення "Струнко".

Приймаючи Бойовий Прапор під охорону, чатовий зобов'язаний
перевірити цілісність чохла (шафи) та печатки на ньому. Видачу Бойово-
го Прапора проводять згідно з наказом начальника варти та в його при-
сутності.

Якщо посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (поже-
жа, стихійне лихо), чатовий виносить Бойовий Прапор у безпечне місце
й викликає начальника варти.

239. Чатовий біля розпечатаного сховища (складу, парку) чи під
час проведення робіт на місці стоянки машин (літаків, гармат або іншої
бойової техніки) виконує обов'язки, зазначені в табелі постів.

Чатовий біля вогненебезпечного сховища, крім того, зобов'яза-
ний:

не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також ко-
ристування біля об'єкта охорони освітлювальними приладами, не перед-
баченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;

не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з ліхтарями,
не передбаченими табелем постів, а також із холодною та вогнепальною
зброєю.

240. Чатовий біля входу до вартового приміщення зобов'язаний
охороняти вартове приміщення й не допускати до нього нікого без до-
зволу начальника варти. У разі наближення осіб, яким варта підпорядко-
вана, та осіб, яких вони супроводжують, чатовий сповіщає начальника
варти певним сигналом та безперешкодно пропускає їх у вартове примі-
щення. Інших осіб, які наближаються до вартового приміщення, чатовий
зупиняє біля входу на його територію й викликає начальника варти або
його помічника. Про всі надзвичайні події поблизу вартового приміщен-
ня та про все помічене, що може заважати виконанню вартою свого за-
вдання, а також про почуті сигнали з інших постів чатовий негайно до-
повідає начальникові варти або його помічникові.

241. Чатовий, який охороняє заарештованих на гауптвахті, зо-
бов'язаний:

знати кількість заарештованих осіб, які перебувають під його
охороною;

перебувати ззовні біля дверей камер і стежити через оглядові
вікна, щоб заарештовані не порушували визначених для них правил,
стежити за діями й поведінкою заарештованих, не допускати псування
заарештованими обладнання камер;

стежити за тим, щоб у нічний час у камерах із заарештованими
було ввімкнуто освітлення;

не випускати заарештованих із камер і не допускати до них ні-
кого без особистого розпорядження начальника чергової зміни, помічни-
ка начальника чергової зміни або свого розвідного;

не розмовляти із заарештованими, нічого не передавати їм і ні-
чого не брати від них;

не допускати розмов заарештованих із сторонніми особами; не-
гайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного у разі
невиконання заарештованими його вимог;

прийнявши прохання заарештованого про виклик вивідного,
доповісти про це своєму розвідному (начальникові варти або його поміч-
никові);

попереджувати заарештованого при його спробі втекти вигуком
"Стій, стрілятиму", а у разі невиконання цієї вимоги застосовувати зброю
для його затримання.

Під час перевезення заарештованих з одного пункту в інший, а
також під час пересування їх поза гауптвахтою обов'язки чатового з охо-
рони заарештованих виконує конвойний.