Оральді, анальді, фаллиттік, латентті, генитальді

З.Фрейдтің баланың дамуындағы психикалық денсаулығының детерминациясы қай кезеңде анағұрлым маңызды болады?фаллитті
Криминалдық мінез-құлық пен қылмыс жасаған адамның психологиялық ерекшеліктерді зерттейтін психология бөлімі қалай аталады? Сот психологиясы
Қабылдау дегеніміз не?заттар мен оның қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінің тұтастай бейнесі
Қабылдаудың өзге психикалық процесстерден басқаша қандай да бір жағының ерекшеленуі:апперцепция
Қабылдау үшін төменде берілген шарттардың қайсысы міндетті керекті мотивация жасау
Қабілет дамуының жоғарғы сатысы:талант
Қабілет ол жеке адамның жеке-психологиялық ерекшелігі, және ол көрінеді:іс-әрекетте

Қандай да бір іс-әрекеттінің ерекше жасауды қамтамасыз ететін керемет қабілетті не деп айтамыз?Талант

Қандай сезімдер жоғары сезімге жатады?эстетикалық сезім

Қандай психологиялық типке экстроверсия қасиеті тән:холерик

Қандай да бір іске зейін жинақталуының заңдылығы не деп аталады тұрақтылығы
Қарым-қатынас қандай функцияларды атқарады? Коммуникативтік, психологиялық
Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды ойша құрастырудағы
айырмашылық салыстыру
Қысқа уақытты естің ақпаратты сақтау көлемі: 7+2
Қиялдың анықтамасын ата ? адамға ғана тән болып келетін, жаңа образдарды өңдеп қайта жасауда көрінетін психикалық процесс
Лидердің енгізгі функциясы қандай: топтқа жетекшілік жасау
Л.С. Выготскийдің «дамудың бергі зонасы» ұғымының мазмұнына қандай анықтама дұрыс келеді?бала өзін-өзі ересек адамдар көмегімен көрсетуді, бірақ потенциалдық мүмкіндіктері өздік анықталмайды
Л.С. Выготскийдің психологияның теориясынаның негізіне қандай идея салынған?адамның әлеуметтік маңызының пікірі
Материалдың мағналылық байланысының негізінде есте сақтауды бекітетін естің түрі?логикалық
Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген адамдар тобы ұжым
Мақсатқа жетуге бағытталған процесс ... деп аталады?әрекет
Мінез акцентуациясы деген не? психогендік жағдайда мінездің кейбір кескіндерінің күшеюі
Мыны анықтама қандай ұғымға жатады: «Адамды жануардан айыратының бәрі ода қоғам мүшесі ретінде антропогенезде пайда болады, адамзат тарихының және адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас онтогенезде пайда болады» әлеуметтік

Моральдық сезімдер бұл – Моральдық нормалар, тұлғалық мінез-құлықты бағалайтын сезімдер
Мюллер-Геккельдің биогенетикалық заңына сәйкес … (сөйлемнің дұрыс соңын табыңыз).онтогенезде финогенездің оралған қайталануы бар
Ойлаудың жеке дара ерекшеліктері мынадан айқындалады: А, В, D жауаптары дұрыс
Ой қортындысының мына түрінде жалпы жағдайларда жекелеген қорытынды жасалады:индуктивті
Өзара келісім арқылы екі жақты да қанағаттандыратын шешім табу жүріс-тұрысы қалай аталады? Компромисс

Психология нені зерттейді?психология-психиканың көріну жэне даму, пайда болу заңдылықтарын және жалпы адам санасының нақты-тарихы туралы ғылым;

Психология ғылымы қашан пайда болды?19 ғасырда
Психология ғылымының қалыптасуының 1-кезеңін көрсет психология жан туралы ғылым

Психологияның зерттеу объектісі не болып табылады?адам және қоғам

Психика бұл...?адам мен жануарға өмірдегі заттармен құбылыстардың әсер етуін бейнелейтін мидың қасиеті
Психикалық көрсеткішке не жатады?психикалық процесс, қасиет, қалып я
Психикалық құбылыстарға не жатады: психикалық процестер,
психикалық қалып, психикалық қасиеттер

Педагогикалық психология нені зерттейді?жеке адам қалыптасуындағы және оны оқыту мен тәрбиелеу барысындағы әртүрлі психологиялық заңдылықтар
П.Блонский балалық шақты қай принципке сүйеніп отырып 3 дәуірге бөлді тістін пайда болу белгісі және оның аусуы
Рефлекс деген не?нерв жұйесінің арқасында да келген рецептордың тітіркенуіне ағзаның берген жауабы
Рецептор деген не? аппарат, сыртқы және ішкі ортаны қабылдау әрекеті
Сана дегеніміз не? психика дамуының жоғары сатысы
Сананың қандайда бір затқа, көрініске шоғырлануы нені қамтамасыз етеді? Зейін

Сананың бір объектіге шоғырлануы- зейіннің мына көрсеткіші болып табылады. Концентрация
Сауалнама дегеніміз не? арнайы топтағы адамдардан психологиялық ақпарат алу үшін түрлі сауалдар (адрестік, ананимдік) жазылған сұрақтар жүйесі
Сезім дегеніміз не? адамның қоршаған ортаға, адамдарға айналысатын ісіне және өзіне деген өзіндік қатынасы
Сезімнің әсерленуінің бір формасын көрсет:құмарлық
Сыртқы ортаға бейімделу үшін сезімталдықтың өзгеруі...? адаптация
Субъект өз психикалық процесі және қалпы жайында зерттеу өткізілу барысында немесе өткізілгеннен кейін мәліметті алса бұл:өзін бақылау
Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезім қалай аталады?интеллектуалды

Тест деген не?адамның психикалық даму деңгейін анықтау үшін қолданылатын қысқаша эксперименталды әдіс
Темперамент деген не ? бұл адамға тән табиғи мінез-құлық ерекшелігі

Түйсік дегеніміз не ?сезім мүшелеріне тікелей әсер ететін заттар мен құбылыстар жиынтығының бейнесі

түйсікте талдауға және сыртқы ортадан келген белгілі тітіркендіргіштің әсерін қабылдауға арналған анатомиялық-физиологиялық аппарат:анализатор

Төменде көрсетілгендердің қайсысы табиғи эксперимент элементі болып табылады?Табиғи жағдайда арнайы мақсатпен зерттеушіге білдірмей зерттеу
Төменде көрсетілгендер ойлау түріне жата ма?барлығы ойлау түріне жатады
Төменде көрсетілген процестердің қайсы ойлауға жатады?барлық жауаптар дұрыс
Төменде көрсетілген бейімдердің қайсысы флегметикке тән:қалыпты эмоционалдық қабылдауға бейім
төмендегі психологиялық әдістердің қайсысын пассивтіге жатқызуға болады?бақылау
Темперамент арқылы психологиялық сипаттың мына түрін анықтайды:динамикалық
Тілдесу тәсілі болатын – мимика, жест, пантомимика: оптико- кинетикалық
Тітіркену бұл: Сыртқы тітіркендіргіштерге жауап қайтару қабілеті
Ұзақ уақыттағы ес көлемі мен ақпаратты сақтау ұзақтығы мынаған тәуелді емес.қысқа мерзімді ес көлемінен

ұжымда ...өзара қарым-қатынас топтық іс-әрекетінің жеке мәні мен қоғамдық құндылық мәні мен жанамаланады

Фрустрация-бұл…?мақсатқа жетудегі кедергілердің шынайы және ойша туындау cалаларынан пайда болған психикалық қалып
Фрейдизм негізін қолдаушы кім? З. Фрейд
Шапшаңдық және концентрация зейіннің мынадай сипаты болып табылады:көлем

Шағын топтағы қандай мүше лидер бола алады?топ шешім қабылдауына әсер ете алатын адам
Шындықтағы заттар мен көріністердін ұқсас топтарының жалпы және маңызды қасиеттерінің ойда бейнеленуі ұғым

Шешімділік деп нені айтады.мақсаттты таңдап, оған жету жолдарын ойластыратын жеке адам қасиеттері.

Шығармашылық күш таситын психикалық қалып: шабыттану
Шығармашылық қиял ,ол:жаңа ерекше бейненің құрылуы
Шынайы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау:иллюзия

Ырықсыз зейін қалай аталады ? мақсат қойылмайтын,ерік-жігерді қажет етпейтін өздігінен туындайтын зейін
Ырықты зейін дегеніміз не? Бұл зейін алдына мақсат қоюды және күш-жігерді қажет етеді
Ырықты зейін: мақсат қоюда қажет ететін зейін
Іс - әрекет бұл ...?ортақ мақсатүшін біріккен және белгілі бір қоғамдық міндетті атқаратын әрекеттер жиынтығы

Іс-әрекеттің негізгі түрлері ойын, қарым-қатынас, оқу, еңбек

Іс-әрекет және қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты дара ерекшелігінің жиынтығы:мінез