Тема12. Людина в контексті ситуації

1.Особистісні конструкти як „шляхи передбачення ситуації”. Специфіка особистих установок через призму ситуації.

2.Внутрішньо сімейні процеси як фактор формування індивідуальних відмінностей: моделі внутрішньо сімейних процесів, стилі батьківського виховання.

3.Індивідуальні детермінанти процесу навчання і шкільна успішність. Формування суб’єкта навчально – пізнавальної діяльності. Навчальні стратегії взаємодії вчителя та учня.

4. Особистість в ситуації: реакція на стрес, адекватність оцінки на подію, індивідуальні стилі реагування. Ієрархічна організація стильової поведінки.

5.Типологія стилів реагування на складні ситуації. Диференційна психокорекція.

Питання, що виносяться на самостійне доопрацювання.

Лідер. Психологічний тип і стиль керівництва.

Теми семінарських занять з дисципліни "Диференційна психологія"

Тема 1. Диференційна психологія: основні поняття та загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

1.Концептуальні інтерпретації цілей, завдань, методів.

2.Універсальні дихотомії людинознавства. Ієрархічна структура суб’єкта зі світом.

3.Формальний підхід як сукупність методів аналізу структури універсалій якостей людини.

4.Структура індивідуальності: формуючі компоненти.

5.Ендофактори і екзофактори в детермінації міжіндивідуальної варіативності.

Завдання для самостійної роботи

1.Скласти таблицю "Психодіагностичні виміри людських відмінностей".

2.Підготувати дискусію "індивідуальність – інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини".

Література

1.Абульханова – Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мисль, 1991.

2.Анцыферова Л.И.Сознание и действия личности в трудних жизненных ситуациях // Психологический журнал, 1996. Т.12, № 1.

3.Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М.: МГУ, 1984.

4.Алентов Н.А. Когнитивность стилей и их психологическая обусловленность. – М., 1977.

5.Виту лак Г. Основы психодіагностики // Психодіагностика: теорія и практика. – М.: Прогресс, 1986.

6.Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры: Избранные психологические труды. – М.: Воронеж, 1996.

7.Леферв В. Формула человека. – М., 1994.

8.Либин А.А. Диференциальная психология. – М.: Смысл, 1999. С.60-81.

9.Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М.: МГУ, 1988.

Тема 2. Індивідуальна специфіка психічних процесів та темперамент як психобіологічна основа особистості.

1.Ментальні реальності: відчуття, увага, пам’ять, мислення, уява.

2.Ментальні реальності: емоційні і регулятивні процеси, мова і свідомість.

3.Інтерпретації поняття "темперамент": історико-психологічний аналіз.

4.Новий етап у вивченні темпераменту.

5.Розвиток темпераменту в контексті психогенетичних і лонгітюдних досліджень.

Завдання для самостійної роботи

1.Підготувати наукові повідомлення за темами: "Диференційна когнітологія: відмінності у пізнавальних процесах", "Стиль мови".

2.Підготувати таблицю з типології характеру та темпераменту (К. Юнг, Г.Айзенк, К.Леонгард, К.Хорні, Є.Кречмер, І.Шелдон, І.Павлов) та зробити порівняльний аналіз.

Література

1.Ананьєв Б.Г. О проблемах человекознания. – М.: Наука, 1977.

2.Акшицикова Г.И. Самотическая и психофизическая организация человека. – Л., 1977.

3.Веккер Л.М. Психические процессы и реальность. В 3-х т. – Л.: ЛГУ, 1981.

4.Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теорія психических процес сов / Под ред. А.В. Либина. – М.:Смисл, 1998.

5.Веккер Л.М., Либин А.В. Принципы интегральной теории репрезентации: діалоги о природе психики. – М., 1999.

6.Білоус В.В. Обусловленеость психического симптокомплекса типам нервной системы // Вопросы психологи, 1968, №6. С.77-86.

7.Грей Д.А. Нейорписихология темперамента // Иностранная психология, 1993, № 2. С.24-37.

8.Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М., 1997.

9.Крейчнер Э. Строение тела и характер. – М.: Педагогіка – Пресс, 1995.

10.Леонгард К. Акцентуация личности. – К.. 1994.

11.Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – Перм, 1973.

12.Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. – М., 1976.

13.Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М.: МГУ, 1988.

14.Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М.: Прогресс, 1988.

15.Юнг К. Психологические типы. – СПб, 1995.

Тема3. Стиль людини. Базові компоненти характеру.

1.Простір сталевих проявів: перцепція, когніція, особистість.

2.Феноменологія когнітивного стилю.

3.Структура характеру: характер і інші якості індивідуальності.

4.Система базових орієнтирів.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати повідомлення за темами: "Контур загальної теорії стилю", "Компоненти індивідуального стилю діяльності".

Література

1.Айзенк Г.Ю. Количество измерений личности: 16, 5 или 3? – критерии таксономической парадигмы. – Инострання психология, 1993. Т.1., № 3.С.9-24.

2.Алимов Н.А. Когнитивные стили и их психофизиологическая обусловленность. – М.:1979.

3.Аркхейм Р. Стиль как проблема гештальта. – М.: Прометей 1994.

4.Боярцев В.П. Основне детерминанты и целосно-функционального похода к анализу индивидуальных проявлений саморегуляций поведения человека. – Пермь, 1998.

5.Братусь В.С. Психологическине аспекты нравственного развития личности. – М.: Знания, 1997.

6.Дорфман Л.Я. Индивидуальный емоциональный стиль // Вопросы психологии. 1999. № 5. С.88-95.

7.Колча В. Когнитивные стили. – Таллин, 1986.

8.Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. – М.: Наука, 1995.

9.Либин А.Б. Стиль человека: пстихологический аналіз. – М.: Смисл, 1998.

10.Морасанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции в произвольной активности человека. – М., 1995. Т.16.№ 4. С.26-36.

11.Стиль личности. Теоретические и методологические проблы. – К.: Наукова думка, 1982.

Тема4. Ієрархічна модель індивідуальності. Особистісні відмінності.

1.Конституціональний фактор Індивідуальності.

2.Структура, метапараметри функціонування Індивідуальності.

3.Концепції особистісних рис, теорії особистісних факторів.

4.Формально-динамічна модель особистості, функціонуюча особистість.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати схеми: Формально-динамічна модель особистості. Ієрархічна модель індивідуальності.

Література

1.Асомолов а.Г. Психология личности. - М.: МГУ, 1990.

2.Годунов М.В. Индивидуальный темп как обобщенная формально-динамическая характеристика поведения // Психологический журнал, 1998. Т.9., № 4.

3.Голубєва Э.А. Способности и индивидуальность. – М.: Прометей, 1999.

4.Годунов Ю.А. Индивидуальный стиль волевой активности и его системообразующие функции. – Пермь, 1991.

5.Дорфман Л.Я. Метоиндивидуальный мир. Методологические и теоретические проблемы. – М.: Смисл, 1995.

6.Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М.: 1997.

7.Интегральные исследования индивидуальности: Теоретические и педагогические аспекты. – Пермь, 1998.

Тема5. Психічні, деструктивні та аномальні деформації особистості.

1.Психопатологія: симптомокомплекс індивідуальних якостей. Класифікація і виміри порушень.

2.Форми індивідуальної дезадаптації.

3.Передумови особистісних деформацій.

4.Аномальні особистості і антисоціальна поведінка.

Завдання для самостійної роботи

На основі таблиці "Особливості спілкування і поведінки в залежності від акцентуацій характеру" (за К. Леоргардом) в художніх творах світової і української літератури, відібрати персонаж з їх характеристиками по акцентуаціях.

Література.

1.А.В. Либин. Дифференциальная психология. М. смысл. 1999. с.316-338.

2.Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 частях. Пер., 1982.

3.Антонян Ю.М., Бородин С.В.. Преступность и психические аномалии. М. Наука.1987.

4.Ата-Мурадова Ф.А. Развивающийся мозг: системный анализ. Генетические детерминанты.М.Медицина,1980.

5.Лоброзо Ч. Гениальность и умопомешательство. – М., 1995.

6.Равич – Щербов И.В. Психогенетика человека. – М., 1998.

7.Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и самлотических заболеваниях. – М., SVR – Аргус, 1995.

8.Якубчик И. Истерия. – М., Медицина, 1995.

Питання, що виносяться на залік

1. Предмет диференційної психології.

2. Виникнення і розвиток диференційної психології.

3. Сфери практичного застосування диференційної психології.

4. Номотетичний та ідеографічний підходи у пізнанні людини.

5. Метод тестів, його сильні та слабкі сторони.

6. Проективні методи дослідження особистості.

7. Сутність темпераменту. Типи темпераментів.

8. Сутність характеру. Типологія характерів.

9. Засади виділення невротичних типів за К.Харні.

10. Загальна характеристика акцентуаііій характеру (за К.Леонгардом).

11. Поняття акцентуації, його співвідношення з поняттями "норма" і "патологія".

12. Симптомокомплекси аномального розвитку.

13. Аномалії особистості і антисоціальна поведінка.

14. Деструктивні тенденції індивідуальності.

15. Властивості нервової системи як органічна основа темпераменту.

16. Типи будови тіла за Е.Кречмером та їх психологічні та психіатричні кореляти.

17. Типи будови тіла за У.Шелдоном та їх психологічні кореляти.

18. Основні психологічні функції (за К.Юнгом).

19. Інтерпретації поняття "темперамент'": історико-психологічний аналіз.

20. Розвиток темпераменту в контексті психогенетичних і лонгітюдних досліджень.

21. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

22. Ендофактори і екзофактори в детермінації між індивідуальної варіативності.

23. Структура індивідуальності: формоутворюючі компоненти.

24. Індивідуальна специфіка психічних процесів.

25. Сенсомоторні стратегії немовлят.

26. Диференційні характеристики уяви.

27. Стилеві характеристики мислення.

28. Відмінності у пізнавальних процесах.

29. Паттерни емоційної взаємодії.

30. Стилеві особливості свідомості.

31. Індивідуальні особливості регуляції і саморегуляції.

32. Формальний аналіз інтелекту.

33. Інтелект у структурі індивідуальних якостей.

34. Простір сталевих проявів: перцепція, когніція, особистість.

35. Феноменологія когнітивного стилю.

36. Компоненти індивідуального стилю.

37. Загальна теорія стилю. Типологія стилів людини.

38. Особистість: диференційно-психологічний аспект.

39. Формально-динамічна модель особистості.

40. Нейропсихологічна інтерпретація особистісних параметрів.

41. Механізми формування і розвиток індивідуальності.

42. Метапараменти функціонування індивідуальності.

43. Особистість і індивідуальність.

44. Конституціональний (тілесний) фактор індивідуальності.

45. Вікові зміни життєвого простору.

46. Генетичне детерміновані паттерни індивідуального розвитку.

47. Вікова динаміка психічних функцій.

48. Час особистості.

49. Статеві відмінності: біологічна еволюція і соціальні традиції.

50. Фактор статі і психіка.

51. Соціальні стереотипи: справжні чоловіки та жінки.

52. Статеві відмінності і полерольова поведінка.

53. Аспекти статевої диференціації.

54. Соціоекономічний статус індивідуальності.

55. Якість життя: освіта, робота, гроші, здоров'я.

56. Досягнення в контексті соціальної стратифікації.

57. Критерії відмінностей між соціальними групами.

58. Соціокультурна координата індивідуальності.

59. Виховання в контексті культури.

60. Національний характер.

61. Феномен креативності.

62. Функціональна типологія: поведінкові стратегії індивідуальності.

63. Співвідношення першої і другої сигнальних систем дійсності (по І.П.Павлову).

64. Поняття типу в психології.

65. Конституціональні типології: від морфофункціональних координат індивідуальності до загальних і приватним типам нервової системи.

66. Таксономії дослідницьких типів.

67. Параметри індивідуальної самосвідомості - способи інтерпретації подій.

68. Внутрішньосімейні процеси як фактор відмінностей.

69. Диференційна психологія навчання.

70. Професійна компетентність і життєва успішність.

71. Особистісні передумови професійної компетентності.

72. Стратегія життєвого успіху і мотивація досягнення.

73. Лідер: психологічний тип і стиль керівництва.

74. Передумови особистісних деформацій.

75. Класифікація і виміри порушень.

76. Типологія стилів реагування на складні ситуації.

77. Реакції на стрес - особистість і ситуація.

78. Індивідуальні стилі реагування.

79. Ієрархічна організація сталевої поведінки.

80. Стилі лідерства: особистісні і ситуативні змінні.

81. Специфіка особистісних настановлень через призму ситуації.

82. Суб'єктивне витлумачення життєвих подій: атрибутивні стилі.

83. Таксономії дослідницьких типів.

84. Універсальні фактори суб'єктивних семантичних просторів.

85. Диференційна психологія у сучасному вимірі: перспективи розвитку.

86. Тотальна і парціальна варіації.

87. Від інтерваріації до інтраваріації.

88. Поступові варіації. Варіабельність.

89. Поняття кореляції.

90. Ланцюги вивчення кореляції: структурні, етнологічні, симптоматичні зв’язки.

91. Кореляційна статистика.

Література

1.Абульханова – Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мисль, 1991.

Айзенк Г.Ю. Количество измерений личности: 16, 5 или 3? – критерии таксономической парадигмы. – Инострання психология, 1993. Т.1., № 3.С.9-24.

Акшицикова Г.И. Самотическая и психофизическая организация человека. – Л., 1977.

Алентов Н.А. Когнитивность стилей и их психологическая обусловленность. – М., 1977.

Алимов Н.А. Когнитивные стили и их психофизиологическая обусловленность. – М.:1979.

Ананьєв Б.Г. О проблемах человекознания. – М.: Наука, 1977.

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 частях. Пер., 1982.

Антонян Ю.М., Бородин С.В.. Преступность и психические аномалии. М. Наука.1987.

Анцыферова Л.И.Сознание и действия личности в трудних жизненных ситуациях // Психологический журнал, 1996. Т.12, № 1.

Аркхейм Р. Стиль как проблема гештальта. – М.: Прометей 1994.

Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М.: МГУ, 1984.

Асмолов.Г. Психология личности. - М.: МГУ, 1990.

Ата-Мурадова Ф.А. Развивающийся мозг: системный анализ. Генетические детерминанты.М.Медицина,1980.

Білоус В.В. Обусловленеость психического симптокомплекса типам нервной системы // Вопросы психологи, 1968, №6. С.77-86.

Боярцев В.П. Основне детерминанты и целосно-функционального похода к анализу индивидуальных проявлений саморегуляций поведения человека. – Пермь, 1998.

Братусь В.С. Психологическине аспекты нравственного развития личности. – М.: Знания, 1997.

Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процес сов / Под ред. А.В. Либина. – М.:Смысл, 1998.

Веккер Л.М. Психические процессы и реальность. В 3-х т. – Л.: ЛГУ, 1981.

Веккер Л.М., Либин А.В. Принципы интегральной теории репрезентации: діалоги о природе психики. – М., 1999.

Витулак Г. Основы психодіагностики // Психодіагностика: теорія и практика. – М.: Прогресс, 1986.

Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры: Избранные психологические труды. – М.: Воронеж, 1996.

Годунов М.В. Индивидуальный темп как обобщенная формально-динамическая характеристика поведения // Психологический журнал, 1998. Т.9., № 4.

Годунов Ю.А. Индивидуальный стиль волевой активности и его системообразующие функции. – Пермь, 1991.

Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. – М.: Прометей, 1999.

Грей Д.А. Нейорписихология темперамента // Иностранная психология, 1993, № 2. С.24-37.

Дорфман Л.Я. Индивидуальный емоциональный стиль // Вопросы психологии. 1999. № 5. С.88-95.

Дорфман Л.Я. Метоиндивидуальный мир. Методологические и теоретические проблемы. – М.: Смисл, 1995.

Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М., 1997.

Интегральные исследования индивидуальности: Теоретические и педагогические аспекты. – Пермь, 1998.

Колча В. Когнитивные стили. – Таллин, 1986.

Крейчнер Э. Строение тела и характер. – М.: Педагогіка – Пресс, 1995.

Купер К.Индивидуальные различия. М.- АСПЕКТ ПРЕСС,- 2000., 526с.

Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. – М.: Наука, 1995.

Леонгард К. Акцентуация личности. – К.. 1994.

Леферв В. Формула человека. – М., 1994.

Либин А.А. Диференциальная психология. – М.: Смысл, 1999. С.60-81.

Либин А.Б. Стиль человека: пстихологический анализ. – М.: Смысл, 1998.

Лоброзо Ч. Гениальность и умопомешательство. – М., 1995.

Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – Перм, 1973.

Морасанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции в произвольной активности человека. – М., 1995. Т.16.№ 4. С.26-36.

Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. – М., 1976.

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М.: МГУ, 1988.

Равич – Щербов И.В. Психогенетика человека. – М., 1998.

Рибалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология.- СПб.- ПИТЕР.-221с.

Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и самлотических заболеваниях. – М., SVR – Аргус, 1995.

Стиль личности. Теоретические и методологические проблемы. – К.: Наукова думка, 1982.

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М.: Прогресс, 1988.

Юнг К. Психологические типы. – СПб, 1995.

Якубчик И. Истерия. – М., Медицина, 1995.