Основні терміни і визначення з охорони

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.

Технічний прогрес постійно, мов тінь, супроводжують техногенні аварії та нещасні випадки. За статистичними даними МОП, кількість нещасних випадків на виробництві у світі неухильно зростає і становить на теперішній час приблизно 250 млн щорічно (685 тис. виробничих травм на день). Рівень травматизму і профзахворюваності значно вищий у країнах, що розвиваються, ніж у промислово розвинутих державах. Так, у країнах Європейського Союзу щорічно жертвами нещасних випадків і профзахворювань стають близько 10 млн осіб; з них майже 8 тис. гинуть. В Україні щоденно на виробництві травмуються в середньому 140-180 осіб, з них 20 стають інвалідами, а 3-4 гинуть.

Статистичні дані свідчать, що:

- кожних три хвилини внаслідок виробничої травми чи професійного захворювання у світі помирає одна людина;

- в Україні внаслідок травм кожних шість годин гине одна людина;

- кожної секунди у світі на виробництві травмується чотири людини;

- в Україні кожних вісім хвилин травмується одна людина;

- кожного місяця у світі на виробництві травмується така кількість людей, яка дорівнює населенню Парижа.

В Україні:

- явно не задовільне фінансове забезпечення заходів і засобів ОП;

- неповне виконання та недостатня ефективність в сфері ОП та здоров’я працівників;

- висока захворюваність працездатного населення;

- значні показники виробничого травматизму;

Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці».

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно-технічних та лікувально-професійних заходів і засобів,що забезпечують безпеку, збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Розділи ОП:

1.Правові питання ОП.

2.Система управління ОП.

3.Виробнича санітарія.

4.Техніка безпеки.

5.Пожежна безпека.

Основні терміни і визначення з охорони

Предметомкурсу ОП є вивчення факторів середовища організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних умов у яких відбувається трудова діяльність людини, а також правове забезпечення безпеки праці, виробничої санітарії та охорони праці.

Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників, зумовлене умовами праці і на цій основі обґрунтовує заходи а засоби, щодо збереження і зміцнення здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці.

Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати пошкоджень.

Рівень безпеки – оцінка безпеки обґрунтована величиною прийнятного ризику.

Небезпека - потенційне джерело шкоди.

Промислова безпека – безпека від аварій на виробничих об’єктах і наслідків цих аварій.

Виробнича санітарія – комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих шкідливих виробничих факторів.

Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих об’єктах і від їх наслідків, що забезпечується комплексом організаційних та технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Пожежна безпека на виробництві –комплекс заходів та засобів,спрямованих на запобігання запалювань, пожеж та вибухів у виробничому середовищі, а також на зменшення негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, які утворюються в разі їх виникнення.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник- особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Безпечні умови праці- стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично допустимих значень.

Аварії – небезпечні події техногенного характеру, що створюють на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводять до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдають шкоди довкіллю.