Вірні відповіді на тестові завдання В-1

Відповідь Відповідь Відповідь
1. Б 11. А 21. Б
2. В 12. Б 22. А
3. Г 13. Б 23. А
4. В 14. А 24. В
5. Б 15. Г 25. В
6. Б 16. В 26. В
7. В 17. В 27. А
8. В 18. В 28. В
9. В 19. Б 29. А
10. Б 20. Г 30. А

ВАРІАНТ № 2

1. Дослідженням джерел римського права і виведенням з них принципів МПрП займались:

а) глосатори;

б) постглосатори;

в) магістрати.

2. Для регулювання форми угоди, як правило, застосовується:

а) lex fori;

б) lex loci contractus;

в) lex loci delicti commissi;

г) lex causae;

д) lex voluntatis.

3. Для засвідчення дійсності інформації про іноземне право застосовується:

а) процедура апостилю;

б) процедура консульської легалізації;

в) процедура нотаріального засвідчення;

г) процедура видачі аффідавіта.

4. Укладення шлюбу з іноземною особою на території України

регулюється в такий спосіб:

а) умови вступу в шлюб визначаються законодавством громадянства чоловіка, а форма – законодавством громадянства дружини;

б) умови й форма укладення шлюбу регулюються законодавством України;

в) умови укладення шлюбу регулюються законом громадянства для кожного, хто укладає шлюб, а форма – законодавством України.

5. До виняткової компетенції українських судів відносяться:

а) суперечки за участю українських юридичних осіб;

б) суперечки по угодах, укладеним на території України;

в) суперечки відносно нерухомості, що перебуває на території України.

6. Українські суди:

а) приймають зворотнє відсилання;

б) не приймають зворотнє відсилання;

в) приймають зворотнє відсилання тільки в прямо встановлених законом випадках.

7. Український законодавець:

а) закріплює позитивну концепцію публічного порядку;

б) закріплює негативну концепцію публічного порядку;

в) закріплює і позитивну, і негативну концепції публічного порядку;

г) не закріплює ні позитивну, ні негативну концепції публічного порядку.

8. Питання права власності регулюються:

а) правом держави місця знаходження майна;

б) правом держави громадянства власника;

в) правом держави місця проживання власника.

9. Відповідно до Віденської конвенції 1980 р. покупець втрачає право посилатися на невідповідність товару, якщо не дає повідомлення про характер такої невідповідності:

а) у розумний строк;

б) у строк, встановлений у договорі;

в) в 3-місячний строк.

10. Колізійні норми, що регулюють трудові відносини за участю іноземців, містяться в:

а) ЦК України;

б) КЗпП України;

в) ЦК України і КЗпП України;

г) Законі України «Про міжнародне приватне право».

11. В систему МПрП не входять наступні інститути:

а) загальна частина;

б) колізійне право;

в) митне оформлення товару;

г) міжнародний комерційний арбітраж.

12. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів розроблена і прийнята в рамках:

а) УНІДРУА;

б) Гаазької конференції по міжнародному приватному праву;

в) ЮНСІТРАЛ;

г) 20-ї конференції Російської асоціації міжнародного права.

13. Lex fori – це:

а) право, що регулює форму угод;

б) право країни суду;

в) право країни громадянства;

г) право країни місця проведення торгів.

14. Націоналізація може бути правомірної за умови:

а) виплати компенсації;

б) проведення подальшої реституції;

в) захисту інтересів вітчизняних суб'єктів права.

15. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні встановлюється:

а) тривалістю навчання в університеті України;

б) тривалістю лікування в національному медичному закладі;

в) візою.

16. Lex mercatoria – це:

а) кодекс МПрП Італії;

б) особлива теорія, присвячена розвитку джерел МПрП;

в) особлива галузь права, яка регулює торгові відносини між

комерсантами.

17. Суть колізійної проблеми полягає в тому, що:

а) суддя вирішує проблему вибору між нормою національного права і

нормою міжнародного права;

б) суддя вирішує проблему вибору між законами різних держав, що претендують на регулювання відносин;

в) суддя повинен дати правильну кваліфікацію відносинам сторін, наприклад кваліфікувати угоду сторін як договір лізингу, а не купівлі-продажу.

18. Імунітет держави в МПрП означає:

а) непокора держави рішенням іноземних органів виконавчої влади;

б) право держави самостійно визначати власну економічну й політичну систему;

в) непокора держави іноземному суду й іноземному праву;

г) недоторканність співробітників дипломатичних і консульських установ.

19. Термін «комерційне підприємство» у міжнародному приватному праві

означає:

а) комерційну організацію – суб'єкт цивільного права;

б) основне місце здійснення ділових операцій;

в) підприємство як об'єкт цивільних прав (майновий комплекс).

20. Дозвіл на роботу видається:

а) органами опіки й піклування;

б) органами, що займаються питаннями зайнятості населення;

в) органами Міністерства закордонних справ України;

г) органами внутрішніх справ.

21. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується до договорів купівлі-продажу:

а) з аукціону;

б) товарів, які призначені для перепродажу їх для іншої іноземної особи;

в) матеріалів військового призначення;

г) сировини, яка призначена для виробництва суден водного транспорту.

22. МОП – це:

а) міжнародна організація працівників;

б) міжнародна охорона праці;

в) міжнародна організація праці;

г) Міністерство охорони праці.

23. У виконанні іноземного судового рішення може бути відмовлено, якщо:

а) минули строки давності пред'явлення рішення до виконання;

б) виконання рішення спричинить значні фінансові витрати;

в) виконання рішення спричинить банкрутство української юридичної особи;

г) іноземна держава, на території якого винесене рішення, не є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 р. про визнання й виконання іноземних арбітражних рішень.

24. Для вирішення проблеми застосування права іноземної держави з множинністю правових систем українське законодавство відсилає до:

а) вітчизняних колізійних норм;

б) іноземних колізійних норм;

в) угоди сторін.

25. Взаємність у МПрП – це:

а) взаємоповага держав одна до одної;

б) застосування іноземного права тільки в тому випадку, якщо іноземний суд застосовує вітчизняне право;

в) обов'язок суду у всіх випадках застосовувати іноземне право;

г) обов'язок обох сторін суперечки надавати докази.

26. Будь-яке приватне відношення міжнародним стає:

а) якщо воно регулюється міжнародними договорами;

б) внаслідок вторгнення у це відношення іноземного елементу;

в) якщо його учасниками є міжнародні організації.

27. Українське законодавство закріплює, що умови зовнішньоторговельного контракту підпорядковуються:

а) закону місця укладення договору;

б) закону держави продавця;

в) закону місця виконання договору.

28. Цивільна правоздатність фізичної особи за національним законодавством України визначається:

а) особистим законом фізичної особи;

б) законом постійного місця проживання особи;

в) законом її місця реєстрації.

29. Українське законодавство закріплює, що позовна давність визначається:

а) правом держави місця укладення договору;

б) правом, яке застосовується для визначення прав та обов’язків, учасників відповідних відносин;

в) Конвенцією про позовну давність 1974 року.

30. Українське законодавство закріплює, що до зобов’язань про відшкодування шкоди застосовується:

а) право держави, в якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди;

б) право держави постраждалої сторони;

в) право держави, громадянином якої заподіяна шкода.