З мақсатына жетумен қоса, өзгенің мүддесін қанағаттандыруға деген ұмытылыстың болмауы қалай аталады?

Тілдесу – бұл көп функционалды процесс. Критерияларға байланысты әртүрлі функцияларға бөлінеді. Келесі тілдесу функциялары қандай критерияларға байланысты бөлінген: байланыстық, ақпараттық, түрткі болатын, үйлестіруші, түсінікті, сезімтал, қарым-қатынас орнатушы, әсер етуші?

а) тілдесу мақсаты;

б) тілдесу дәрежесі;

в) тілдесуге қатысушылардың саны;

г) тілдесудің әлеуметтік маңызы;

д) тілдесудің пайдасы;

е) тілдесудің ұзақтығы.

24. Тұлағалар арасындағы ақпарат алмасу спецификасы анықталады:

а) психологиялық кері байланыстың болу процессімен;

б) байланыс кедергілерінің пайда болуымен;

в) ақпаратты жіберудің көп дәрежелілігімен;

г) ақпарат мазмұнына орта және уақыт контекстілерінің әсерімен;

д) А және Б жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс;

25. Коммуникативті түсінбестік кедергілері пайда болады:

а) тілдесу субъектілерінің әртүрлі әлеуметтік сатыға жату салдарынан;

б) хабарламаны жіберудің әртүрлі таңбалық құралдарына байланысты;

в) тілді меңгерудің әртүрлі дәрежесіне байланысты;

г) идеология, билік мағынасы және құрылымы туралы көзқарастардың айырмашылығында;

д) Б және В жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс.

26. Түсінбестіктің коммуникативті кедергілеріне жатады:

а) фонетикалық;

б) семантикалық;

в) стилистикалық;

г) логикалық;

д) Б және Г жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс.

27. Тілдесудегі коммуникативті кедергілер пайда болады, егер:

а) байланыс процесінде жағымсыз сезімдер пайда болады;

б) байланыс процесінде жағымсыз эмоциялар пайда болады;

в) қарым-қатынас жасаушы жақтар бір-біріне қызығушылықтары бар;

г) егер барлық тілдесу қатысушылары әртүрлі субмәдениет өкілдері болса;

д) барлық жауаптар дұрыс;

е) А және Б жауаптары дұрыс.

28. Вербалды емес байланыс түрлеріне жатады:

а) белгілердің оптико-кинетикалық жүйесі;

б) белгілердің паралингвистикалық жүйесі;

в) белгілердің экстралингвистикалық жүйесі;

г) Б және В жауаптары дұрыс;

д) А және Б жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс;

29. Психологиялық зақымдану – бұл:

а) әлеуметтік қабылдаудың ерекше механизмі;

б) әсер етудің ерекше механизмі;

в) әлеуметтік жадтың спецификалық формасы;

г) топ құрудың бір феномені;

д) топтық ауызбіршілікті дамыту механизмі;

е) топтағы эмоционалды алаңдаушылықты дамыту процесі;

30. «Тілдесудің интерактивті жағы» терминінің мағынасы:

а) адамдар қарым-қатынасының мәнін білдіретін феномендердің жиынтығы;

б) коммуникативті процесстің аспектісі;

в) қызметтің ішкі, психологиялық құрылымы;

г) бірлікті сақтайтын топ мүшелерінің белсенділігі;

д) Б және В жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс;

31. Т. Парсонның теориясына сәйкес, қарым-қатынас туындайтын бірлік әрекеттердің құрылым элементтері болып табылады:

а) өзге норма, құндылық, жағдайдың өкілі;

б) қажеттілік, себеп, мақсат, операциялар;

в) трансакциялық ынталандыру, әрекет, жағдай;

г) вербалды ақпарат, вербалды емес ақпарат, контекст;

д) барлық жауаптар дұрыс;

е) В және Г жауаптары дұрыс.

32. Интеракционисттік концепцияның орталық мағынасы мынада:

а) тұлға тілдесу арқылы қалыптасады және оның қалыптасу механизмі интериоризация болып табылады;

б) тұлға басқа адамдармен қарым-қатынас арқылы қалыптасады және бұл процесстің механизмі тұлғаның ортада қалыптасқан ойға лайықты әрекеттерді орнату болып табылады;

в) тұлға тәрбие барысында қалыптасады және оның оң дамуындағы маңызды шарт негізгі сенім болып табылады;

г) тұлғаның дамуындағы маңызды шарт сөзсіз және бағасыз қабылдау болып табылады;

д) тұлғаның дамуының негізгі механизмі еліктеу және идентификация болып табылады;

е) барлық жауаптар дұрыс емес.

33. Қарым-қатынастың функционалды бірлігі – акт, Миданың пікірінше, төрт фазадан тұрады:

а) тану, таныстыру, ақпараттық контакт, контактіден шығу;

б) кездесу фазасы, тану фазасы, жағдайды нақтылау фазасы, іс-әрекет фазасы, аяқтау фазасы;

в) ынталандыру фазасы, жағдайды нақтылау фазасы, тікелей іс-әрекет фазасы, аяқтау фазасы;

г) ынталандыру фазасы, келісу фазасы, шешімді қабылаудау фазасы, іс-әрекет фазасы;

д) қажеттілік, мүмкіншілікті бағалау, іс-әрекет, контактіден шығу;

е) мотивация, интеракция, нәтижелерді бағалау, эмоционалды көңіл бөлу.

34. Қарым-қатынас стратегиясы – бұл:

а) адам әрекеті ерекшеліктерінің басқа адамдармен қарым-қатынасындағы жиынтығы;

б) стандартты емес тілдесу жағдайына эмоционалды әрекетінің қарапайым формасы;

в) тілдесу нәтижесінде пайда болатын когнитивті процесс жиынтығы;

г) тілдесу жағдайына дейінгі мүмкін іс-әрекет бейнесі;

д) жағдайдан тәуелсіз индивидпен жүргізілетін когнитивті, эмоционалды, және іс-әрекеттік әсері;

е) адамға тән коммуникативті актілердің стереотипті бірізділік.

35. Басқаны шығын ете отырып, өз мүддесіне қол жеткізуге деген ұмтылыс:

а) бәсекелестік;

б) конкуренция;

в) компромисс;

г) бейімделу;

д) А және Б жауаптары дұрыс;

е) Б және Г жауаптары дұрыс.

36. Субъектілердің өзара келісім қарым-қатынасына ұмтылуы және қарсы жақтың мүддесін ескере отырып өз мүддесін соған сәйкестендіру аталады:

а) ынтымақтастық;

б) кооперация;

в) жалтару;

г) компромисс;

д) альтруизм;

е) бейімделу.

37. Қарым-қатынас субъектілерінің екі жақтың да мүдделерін толығымен қанағаттандыратын альтернативаларды іздеуге ұмтылысы аталады:

а) компромисс;

б) ынтымақтастық;

в) альтруизм;

г) бейімделу;

д) үйлесімділік;

е) жалтару.

з мақсатына жетумен қоса, өзгенің мүддесін қанағаттандыруға деген ұмытылыстың болмауы қалай аталады?

а) конкуренция;

б) жалтару;

в) кооперация;

г) ынтымақтастық;

д) әділеттілік;

е) бейімделу.

Арым-қатынас субъектілерінің қарама-қайшы позиция, мүдде, көзқарас, пікірлердің ашық соқтығысы қалай аталады?

а) инцидент;

б) қарама-қайшылық;

в) келіспеушілік жағдай;

г) келіспеушілік;

д) келіспеушілік әрекет;

е) келіспеушілік нәтижесі.

40. Келіспеушіліктің конструктивті функцииялары көрінеді:

а) психологиялық алаңдаушылықты арттырады;

б) бірлескен әрекеттің тиімділігін төмендетеді;

в) бар қарама-қайшылықтарды анықтайды;

г) тілдесудің шарты мен жағдайын өзгертеді;

д) А және В жауаптары дұрыс;

е) В және Г жауаптары дұрыс.

41. Тұлғалар арасындағы келіспеушіліктер әкеліп соғады:

а) күші және маңыздылығы жөнінен бірдей, бірақ қарама-қарсы бағытталған мотивтердің соқтығысы;

б) субъектілер арасында шынайы қарама-қайшылығы жоқ соқтығыстар;

в) топтар мен әлеуметтік қауымдардың соқытығыс жағдайы;

г) мақсаттары қазіргі уақытта сай келетін немесе сай келмейтін өзара қарым-қатынастағы адамдардың соқтығысы;

д) маңызды бөлігі оның қатысушыларының рационалды бағалары болатын жағдайды;

е) қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайының көрінісі;

42. Р. Бейлстің бақылау сызбасында жағымсыз эмоциялар келесілерден тұрады:

а) ниеттестік, алаңдаушылықтан айырылу, келісім;

б) ұсыныс, бұйрық, пікір, өзгелердің ориентациясы;

в) ақпарат туралы өтініш, пікір туралы өтініш, бұйрық туралы өтініш;

г) келіспеушілік, алаңдаушылықтың тууы, антагонизмді көрсету;

д) Б және Г жауаптары дұрыс;

е) А және В жауаптары дұрыс.

43. Әлеуметтік перцепция дегеніміз:

а) перцептивті процесстердің әлеуметтік детерминациясы;

б) «әлеуметтік объектілерді» қабылдау процессі (индивидтер, әлеуметтік топтар, үлкен әлеуметтік қоғамдар);

в) тұлғааралық қарым-қатынас процессіндегі қабылдау;

г) әлеуметтік процесстер мен объектілерді қабылдаудың тарихи-мәдени келісімі;

д) топішілік қарым-қатынасты қабылдау тәуелділігі;

е) барлық жауаптар дұрыс.

44. Тұлғааралық тілдесуге араласқан индивидтерде пайда болатын көзқарастың регулятивті ролі байланысты:

а) тілдесуде басқаны тану арқылы танымдық индивид қалыптасады;

б) басқа адамды түсіну нақтылығы онымен бірге қызметтің өнімділігін көрсетеді;

в) бұл әсерлер тек субъективті сипаттамада;

г) бұл әсерлер араласатын индивидтердің ынталандыру қажеттілігі ортасының маңызды жағдайын көрсетеді;

д) А және Б жауаптары дұрыс;

е) В және Г жауаптары дұрыс.

45. Басқа адамды тану процессінде бір мезетте бірнеше процесс жүзеге асады:

а) басқаның эмоционалды бағалауы;

б) оның іс-әрекеті интерпретациясы және оның іс-әрекетін түсіну мүмкіндігі;

в) сұхбаттасушыға әсер ету стратегиясын құру;

г) өз іс-әрекетінің стратегиясын құру;

д) А және Б жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс.

46. Идентификация:

а) басқа адамды түсінудің бір түрі болып табылады;

б) өзін басқа адамға ұқсатуда айтылады;

в) тәжірибе жинақтау механизмдерінің бірі болып табылады;

г) психоанализде терең қалыптасқан түсінік ретінде;

д) Б және В жауаптары дұрыс;

е) барлық жауаптар дұрыс.

47. Әлеуметтік психологияда рефлексия деп қарастырылады:

а) субъектінің өзін тануы;

б) тілдесу серіктесінің қалай қабылдайтынын субъектінің білуі;

в) өзге адамның мәселесіне көмектесуге деген ессіз ұмтылыс;

г) әлеуметтік қарым-қатынас контекстінде өзін аффективті түсіну;

д) басқа адамның орнын қабылдау;

е) барлық жауаптар дұрыс.