Оцінка певних етапів роботи

Етапи роботи Реакція учасників  
       
  Дуже зацікавлені Дещо зацікавлені Не зацікавлені  
         
         

78 79

Тренінгова програма

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

    Оцінка роботи тренера    
Керівництво групою   На високому Може бути Повинно бути  
  рівні покращено краще  
       
Початок заняття            
Презентація інструкцій          
Керівництво дискусією          
Залучення до роботи          
пасивних учасників          
Контроль над          
“балакучими” учасниками          
Темп роботи            
Підведення підсумків          

Оцінка роботи

Кожен із учасників отримує три аркуші паперу різного кольору (стікери). Протягом 5 хвилин вони мають сформулювати і записати на окремому аркуші відповіді на питання, оцінюючі навчання:

- що нового дізналися

- що доповнили і уточнили

- про що ще необхідно дізнатися.

Відповіді на кожне питання записуються на аркуші певного кольору, про що тренер попереджає перед початком роботи. Доцільно записати питання на дошці і напроти кожного із них приклеїти папір того кольору, на якому має бути записана відповідь.

Кожен із учасників (за бажанням) виходить до дошки, озвучує відповіді і закріплює аркуші відповідно до запитання.

Приємні побажання

Учасники об’єднуються в групи (кількість залежить від кількості учасників та часу, який можна відвести на вправу). Кожна група протягом 10 хвилин готує побажання на подальшу роботу сусідній групі (або усім учасникам тренінгу). Формат побажання необмежений – це може бути пісня, слоган, вірш, плакат (на розсуд учасників).

Кожна із груп демонструє результати роботи.

Підведення підсумків

На закінчення навчання учасники мають охарактеризувати власні можливості та прагнення за такими виразами:

Хочу - Не хочу… Знаю - Не знаю…

Можу - Не можу… Буду - Не буду…

«Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом установ виконання покарань»

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

Додаток 12

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________

Місце роботи _______________________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Освіта, спеціальність за фахом ________________________________________

Стаж служби в ДКВСУ _______________________________________________

Досвід тренінгової роботи:

- в якості учасника ___________________________________________________

- в якості тренера ____________________________________________________

Що Ви очікуєте від роботи в тренінгу? __________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Наскільки Ви обізнані щодо:

Питання Не обізнаний Обізнаний (на) Маю чітке Знаю  
(на) із загальними уявлення досконало  
  поняттями  
         
поняття «професійна          
деформація»          
причин виникнення          
професійної деформації          
поняття «профілактика          
професійної деформації»          
           
напрямків профілактики          
способів саморегуляції          
основних завдань тренінгу          
структури тренінгового          
заняття          
           
форм роботи, які          
використовуються в ході          
тренінгу          
основних аспектів роботи          
тренера          

80 81

Тренінгова програма

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

Анкета зворотного зв’язку

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________

Місце роботи _______________________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Освіта, спеціальність за фахом ________________________________________

Стаж служби в ДКВСУ _______________________________________________

Досвід тренінгової роботи:

- в якості учасника __________________________________________________

___________________________________________________________________

- в якості тренера ____________________________________________________

___________________________________________________________________

1. Як Ви оцінюєте рівень проведеного тренінгу «Профілактика професійної деформації у співробітників УВП? (визначте за п’ятибальною системою; обведіть або підкресліть Ваш варіант)

1 2 3 4 5

2. Які питання тренінгової програми були для Вас найбільш корисними?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. На які питання, на Ваш погляд, слід було звернути більшу увагу?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Які питання тренінгової програми були для Вас найменш корисними?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Яка ситуація, вправа, фраза, подія тощо на тренінгу для Вас була:

найбільш яскравою

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

найбільш цікавою

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

«Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом установ виконання покарань»

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

6. Які професійні якості тренерів Вам сподобалися і Ви хотіли б розвивати

в собі?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Як Ви оцінюєте власні можливості щодо проведення тренінгу «Профілактика професійної деформації у співробітників ДКВСУ» для співробітників Вашої установи?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. В якій мірі справдилися Ваші очікування від тренінгу?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

9. Ваші побажання та зауваження до організації та проведення тренінгу.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Наскільки Ви зараз вважаєте себе обізнаним (-ною) щодо:

  Не обізнаний Обізнаний (на) Маю Знаю  
Питання із загальними чітке  
(на) досконало  
  поняттями уявлення  
поняття «професійна          
деформація»          
причин виникнення          
професійної деформації          
поняття «профілактика          
професійної деформації»          
напрямків профілактики          
способів саморегуляції          
основних завдань          
тренінгу          
структури тренінгового          
заняття          
форм роботи, які          
використовуються в ході          
тренінгу          
основних аспектів роботи          
тренера          

82 83

Тренінгова програма

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

ГЛОСАРІЙ

Соціально-психологічний тренінг–метод активного навчання ігрупового психологічного впливу з метою розвитку компетентності у сфері спілкування. Проводиться в групах із 8–15 осіб під керівництвом спеціально підготованого психолога. Звичайно цикл занять розрахований на 30–50 годин, але тривалість може варіюватися залежно від характеру розв’язуваних завдань.

Тренінг це:

- Пізнання себе і навколишнього світу;

- Зміна „Я” через спілкування;

- Спілкування в довірливій атмосфері і неформальній обстановці;

- Ефективна форма роботи для засвоєння знань;

- Інструмент для формування вмінь і навичок.

Тренінги бувають:

Комунікативні-учасники навчаються вільно спілкуватися з різнимилюдьми і в різних колективах.

Тренінг особистісного росту-йде установка на духовний ріст ізміну індивідуума.

Соціально-психологічні-спонукають розвиток особистіснихякостей дитини, компетентності у вирішенні життєвих проблем.

Профілактично-просвітницькі-головною метою таких тренінгівє інформування учнівської молоді та розвиток комунікативних навичок.

Ознаки тренінгу:

- підвищена активність учасників;

- ігровий характер;

- навчальна спрямованість;

- систематична рефлексія;

- групова форма проведення.

«Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом установ виконання покарань»

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

Специфічні риси тренінгу:

- Дотримання певних принципів групової роботи;

- Наявність більш-менш постійної групи учасників;

- Певна просторова організація;

- Використання активних та інтерактивних методів роботи;

- Об’єктивізація суб’єктивних почуттів, емоцій, думок, знань учасників групи стосовно подій, які відбуваються в групі, вербалізована рефлексія.

Принципи організації та проведення тренінгу:

- Принцип активності (передбачає інтенсивну участь утренінговому процесі всіх його учасників).

- Навчальна спрямованість(передача та засвоєння нових знань,

умінь та навичок).

- Ігровий характер тренінгу (імітуються реальні життєві ситуації,де демонструються позитивні та негативні форми поведінки).

- Принцип новизни (використання різноманітних і оригінальнихзавдань та вправ, регулярну зміну безпосередніх партнерів).

- Принцип зворотного зв’язку (є наслідком навчального характеру,

вимогою систематичної рефлексії).

- Групова форма (наявність у групі взаємовпливів які визначаютьпідвищену активність, взаємне навчання, рефлексія з її наслідками).

- Партисіпаційний підхід (вся група є активною учасницею

процесу навчання, цінуються власні знання кожного та спроможність щось зробити).

Умови успішного проведення тренінгу:

- чітка цільова установка;

- обґрунтований вибір змісту інформаційно-освітнього матеріалу відповідно до пізнавальної та методичної потреби учасників тренінгу;

- пошуковий характер заняття;

- доброзичливість, довіра учасників гри один до одного;

- дотримання встановлених правил.

Тренінгові вправи–активні вправи,які виконуються в ході тренінгуз метою усвідомлення необхідних знань, відпрацювання необхідних умінь та формування необхідних навичок.

84 85

Тренінгова програма

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

Рольова гра–елемент тренінгу,який проводиться з метою рольовогорозігрування необхідних ситуацій.

Навчально-рольова гра–групова форма заняття,один із видіврольової гри. Основна мета Н.-р.г. полягає в тому, щоб за допомогою так званих “навчальних” ролей залучити всіх учнів до обговорення конкретних проблем; виділити основні аспекти й методи аналізу конкретної теми або навчального курсу в цілому; сформувати позитивне ставлення учнів, інтерес до проблеми, що обговорюється.

Ділова гра–групова форма навчання,різновид рольової гри.Д.г.імітує реальні ситуації, які можуть виникати в практичній діяльності людей. Використовувані ролі, відповідно, відбивають функції тих реальних професіоналів, які беруть участь у вирішенні реальних проблем (“директор заводу”, “голова фірми”, “керівник лабораторії” тощо). Вид професійної діяльності, у процесі виконання якої виникає та чи інша проблема, визначає тип Д. г. (управлінські, економічні, педагогічні, екологічні та ін.).

Групова дискусія–елемент тренінгу,який проводиться з метоюспільного обговорення необхідних питань.

Тренер–особа,яка проводить тренінг.

Вимоги до тренера–якості тренера,які необхідні для ефективногопроведення тренінгу (інформованість у проблемі, професіоналізм, наявність комунікативних та організаторських здібностей, толерантність, чуйність, доброзичливість, здатність до емпатії та рефлексії, емоційна врівноваженість, вміння володіти собою).

Етапи тренінгу–послідовні стадії,які поступово зміняють однаодну в ході тренінгу (виявлення запиту, формулювання теми та складання програми тренінгу, сам тренінг, застосування отриманого досвіду на практиці).

Тренінгова група–сукупність людей(як правило, 8-12осіб),якібезпосередньо приймають участь у тренінгу.

«Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом установ виконання покарань»

Оцінка певних етапів роботи - №1 - открытая онлайн библиотека

Групова динаміка–розвиток групи,обумовлений взаємовідносинамиміж собою та з тренером, а також зовнішніми впливами на групу. Включає: мету групи, правила групи, позицію тренера та учасників, структуру групи, згуртованість групи, стадії її розвитку.

Мета тренінгової групи–кінцевий результат,який повинна досягтигрупа (набуття конкретного досвіду: знань, умінь та навичок).

Правила тренінгової групи–правила,за якими проводитьсятренінг (активність, конфіденційність, правило «стоп», регламент, толерантність, доброзичливість, «тут і тепер», відсутність «ярликів», «Я-висловлювання» та інші).

Позиція тренера–функції тренера під час проведення тренінгу(«модератор» - просуває тренінговий процес та структурує простір, «фасилітатор» - аналізує досвід групи та резюмує його).

Позиція учасника тренінгової групи–соціальна роль,яку виконуєучасник під час тренінгу (лідер, експерт, конформіст, аутсайдер, опозиціонер).

Структура тренінгової групи–елементи,з яких складаєтьсятренінгова група (розмір групи, тривалість її існування, інтенсивність та частота зустрічей, гомогенність чи гетерогенність).

Гомогенна тренінгова група–група,однорідна за складом(завіком, статтю, професією, соціальним та посадовим становищем).

Гетерогенна тренінгова група–група,неоднорідна за складом(завіком, статтю, професією, соціальним та посадовим становищем).

Згуртованість тренінгової групи–прагнення групи до сумісноїдіяльності, засноване на спільному розумінні мети тренінгу та похожій мотивації її досягнення.

Стадії розвитку тренінгової групи–стадії групової діяльності,

які відрізняються одна від одної позиціями та почуттями учасників по відношенню один до одного (знайомство, створення позитивного психологічного мікроклімату, стадія конфронтації, стадія конструктивної роботи, завершення, рефлексія).

86 87

Тренінгова програма

Оцінка певних етапів роботи - №9 - открытая онлайн библиотека

ЛІТЕРАТУРА

1. Валовая Л. Тренинговые модули по профилактике синдрома «профессионального выгорания» сотрудников общественных организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИД: Методические рекомендации. - К., 2007. -77с.

2. Вачков И. В. Основы группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. -

М.: Из-во «Ось-89», 2001. - 224 с.

3. Вим Буизман. Когнитивно-поведенческие вмешательства в терапии зависимости от психоактивных веществ. Руководство по проведению тренингов. – М., Российская Федерация. – УНП ООН. – 2007.- 60с.

4. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. - СПб.: Питер, 2002. - 240с. - (Серия «Практикум по психологии»)

5. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструмент действия. - СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. - 80 с.

6. Ирина Куртикова, Калерия Лаврова, Всеволод Ли. Тренинг: руководство к действию. Теория и практика. - М., 2005. - 240 с.

7. Китаєв- Смик Л.А. Психология стресса. - М.: Изд - во «Наука», 1983. - 368с.

8. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 224 с.

9. Навчання дорослих. Тренінг для тренерів. Депонований рукопис. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком.”, К.: 2001 р.

10. Оцінка ефективності програми “Здоров’я та розвиток молоді” 1997 – 2001. - К.: Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, УІСД, 2002.- 96 с.

11. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.

12. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е изд., дополн. и перераб. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 640 с.

13.Самоукина Н. В. Игры, в которые играют. Психологический практикум. - Дубна.: «Феникс+», 2000. - 128 с.

14. Самоукина Н. В. Психология оптимизма. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. - 240 с.

15. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді

/ Г.М. Бевз, О.П. Главник. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2004. - у 12 кн. - Кн. 1. - 166 с.

16. Технологии социально-психологических тренингов. - М.: Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное здоровье России», 2001. - 208 с.

17. Тренінги як інтенсивне навчання/І. Усіченко, А. Хабарова, О. Ларіонова-Нечерда, Л. Порохняк-Гановська. - К.: Видавничий цент «Адаптація» МО «Жіноча громада», 2004. - 235с

18. Фоломеева Т. В., Богомолова Н. Н. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования. – М.: Магистр, 1997. – 80 с.

19. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика/Пер с нем. - М.:

Генезис, 2003. - 272 с.

20. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего:

Практическое пособие / Пер. с нем. - М.: Генезис, 1999. - 256 с.

21.Фопель К. Энергия паузы: Психологические игры и упражнения: Практическое пособие/ Пер с нем. - М.: Генезис, 2002. -240 с.

22. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. Игры и упражнения. - Москва.:Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт» Государственного комитета­ СССР

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. - 1988. - 268с.