Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби/ Упоряд. Т. Гошко.–Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2011.–688 с

218.Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Степанівна Цехмістрова; Київський ун-т туризму, економіки і права. – К. : Слово, 2003. – 240 с.

219.Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика / А.С. Чайковський. – К.: Україна, 1994. – 255 с.

220.Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Черкашина, О. І. Дідківська; Житомир. держ. технол. ун-т. –Житомир, 2005. – 371 c.

221.Черненко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції: 20–50-ті роки XX ст. / О. С. Рубльов, Ю. А. Черненко. – К.: Наук. думка, 1994. – 350 с.

222.Чорнобиль, 1986-1987 рр.: документи і спогади. Роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи / уклад.: В.Д. Новіков, Т.В. Желтовська, В.Ю. Данільченко [та ін.]. – К.: Академперіодика, 2004. – 563 с.

223.Чухліб Т. «Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIII ст. (причини повстанського руху в світлі джерел з українського табору) [Електронний ресурс] / Т. Чухліб // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ucse/2008_8/9.pdf

224.Чухліб Т. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років / Тарас Чухліб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 446 с.

225.Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи / Тарас Чухліб. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія», 2004. – 288 с.

226.Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі (1944-1947 рр.) / Ю. Шаповал. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2000. – 228 с.

227. Шаповал Ю. УПА: сторінки історії / Ю Шаповал. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 92 с.

228.Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К.: Наукова думка, 1993. – 351 с.

229.Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой [Електронний ресурс] / Валерій Шевчук. – К.: Либідь, 2006. – 464 с. – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=28048

230.Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Шейко Василь Миколайович, Кушнаренко Наталя Миколаївна. – 5-е вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 307 с. – Бібліогр.: с. 305-307.

231.Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст.: документи і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Галуз. держ. архів СБУ; ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; упоряд.: В. М. Даниленко та ін. – К.: [б. в.], 2011. – 626 с.: табл.

232.Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Роман Шпорлюк; пер. з англ. Георгія Касьянова, Миколи Климчука, Миколи Рябчука, Ярослави Стріхи, Дзвенислави Матіяш та Христини Чушаак. – К.: Дух і літера, 2013. – 552 с.

233.Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків [Текст]: У 3-х т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Яворницький. – Т.1. – Л.: Світ, 1990. – 319 с. – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/978-5-11-000647-0/978-5-11-000647-0.pdf

234.Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків [Текст]: У 3-х т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Яворницький. – Т.2. – Л.: Світ, 1991. – 391 с. – Режим доступу: http://www.ex.ua/73135430

235.Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків [Текст]: У 3-х т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Яворницький. – Т.3. – Л.: Світ, 1992. – 452 с. – Режим доступу: http://www.ex.ua/73135430

236.Яковенко Н. Вступ до історії [Текст] [Електронний ресурс] / Наталя Яковенко. – Київ: Критика, 2007. – 374 с.: іл. – Бібліогр.: с. 341-344. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Yakovenko_Natalia/Vstup_do_istorii/

237.Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття / Наталя Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – 472 с.: іл. (Серія «Золоті ворота»; вип. 2).

238.Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2002. – 416 с.

239.Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2008. – 472 с.: іл.

240.Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667) / Тетяна Яковлева. Пер. з рос. Л. Білик. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 644 с. – Бібліогр.: с. 577–643.

241.Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; пер. М. И. Левина ; сост. М. И. Левина, П. П. Гайденко. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – 527 с. – (Мыслители ХХ века).