Семінарське заняття 1. Основні етапи розвитку соціологічного знання, їх загальна характеристика. Протосоціологічний етап

План

1.Протосоціологічні погляди античних мислителів (Демокріт і Левкіпп, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, римські стоїки, Аврелій Августин).

2. Прогосоціологічні погляди в Середньовіччі. Фома Аквінський.

3. Протосоціологія доби Відродження і нового часу (Томас Мор, Томаззо Кампанелла, Нікколо Макіавеллі, Томас Гоббс, Джон Локк).

4. Суспільство очима просвітників (Бернард Мандевіль, Антоні Шефтсбері, Девід Юм, Адам Сміт, Уїльям Петті; Вольтер, Дідро, Монтескʼє, Жан-Жак Руссо, Анн-Робер-Жак Тюрго, Йоганн-Готфрід Гердер, Іммануїл Кант, Георг-Вільгельм Гегель та ін.).

Запитання для самоперевірки:

1.Виділіть етапи розвитку соціологічного знання.

2.«Ідеальна держава» Платона.

3.Порівняйте погляди на суспільство Платона та Аристотеля.

4.Охарактеризуйте світогляд, що домінував в епоху Середньовіччя. Яке місце посідала творча спадщина Фоми Аквінського в середньовічні і післясередньовічні часи?

5.Визначте риси періоду Відродження. Що таке антропоцентризм, неоплатонізм, секуляризація?

6.Що таке утопія?

7.Визначте вплив макіавеллізму на історію людства.

8.Що таке «суспільний договір»?

9.Що Ви можете сказати про соціологічні погляди французьких, німецьких та англійських просвітників?

Теми доповідей та рефератів:

1. Політекономічна версія виникнення суспільства (Д. Юм, А. Сміт).

2. Філософія історії і культури і соціологічний вимір (Дж. Віко, Г.-В. Гегель, Й. Г. Гердер).

3. Соціологічні погляди діячів нового часу початку ХVIII ст. (А. Шефтсбері, Б. Мандевіль, Дж. Уінстенлі, Ж. Мельє, Дж. Граунт, У. Петті та ін.)

Рекомендована література:

1. Барвінський А. О. Соціологія : курс лекцій / А. О. Барвінський. – К., 2005.

2. Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009.

3. Захарченко М. В. Історія соціології / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993.

4. История социологии в Западной Европе и США. – М. : Наука, 1993. – 424 с.

5. Лукашевич М. П. Соціологія : загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004.

6. Соціологія / [за заг ред. проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача]. – К. – Харків, 1998.

7. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва. – К. : Знання, 2008. – 566 с.

8. Соціологія : підручник / за ред. проф. В. Г. Городяненка. – К. : Академія, 2002.

9. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій / Наталія Черниш. – Львів : Кальварія, 1996.

10. Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 288 с.

11. Якуба Е. А. Социология / Е. А. Якуба. – Харьков : Константа, 1996.