ТЕМА 2. Історія розвитку соціології. Семінарське заняття 2. Основні етапи розвитку соціологічного знання, їх загальна характеристика

(4 год.)

Семінарське заняття 2. Основні етапи розвитку соціологічного знання, їх загальна характеристика. Класичний період. Сучасна соціологія

План

1. Класичний етап в розвитку соціології:

· Огюст Конт як засновник соціології;

· Герберт Спенсер;

· Натуралістичні школи в соціології (географічна, школа німецької геополітики, расово-антропологічна, органічна, соціал-дарвіністська);

· Психологічна соціологія (психолого-еволюціоністська соціологія; інстинктивізм; психологія натовпу; інтеракціонізм; психоаналіз З. Фрейда);

· Погляди Еміля Дюркгейма;

· Соціологічне вчення Карла Маркса;

· «Розуміюча соціологія» Макса Вебера;

· Теорія циркуляції еліт Вільфредо-Федеріко Парето.

2. Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології (5 на вибір студента, але включаючи перші 2):

· .Чиказька школа;

· Франкфуртська школа;

· Функціоналізм;

· Теорії соціального конфлікту;

· Теорія соціального обміну;

· Психоаналітичні теорії;

· Символічний інтеракціонізм;

· Феноменологічна соціологія;

· Неомарксизм;

· Соціологія «технологічного детермінізму»;

· Психодраматичні дослідження Дж. Морено. Теорії індустріального суспільства та теорії конвергенції.

3. Розвиток соціологічної думки в Україні:

· протосоціологічний етап (від Київської Русі до середини ХІХ ст.);

· класичний етап (80-ті рр. ХІХ ст. – 1917 рр.). Женевський гурток;

· сучасна українська соціологія.

Запитання для самоперевірки:

1. Доведіть або спростуйте революційність поглядів О. Конта.

2. Що таке органицизм? Хто стояв біля витоків органі стичного погляду на суспільство?

3. Проаналізуйте особливості психоаналітичної концепції З. Фрейда. Що таке «комплекс Едіпа» і «комплекс Електри», «сублімація», «психологічна структура особистості»?

4. Охарактеризуйте соціальний конфлікт у творчій спадщині К. Маркса і Г. Зіммеля.

5. Що таке аномія?

6. В чому сутність концепції «циркуляції еліт» В. Ф. Парето?

7. В чому полягає особливість розвитку соціологічного знання у ХХ – на початку ХХІ ст.?

8. Що таке постіндустріальне суспільство?

9. Охарактеризуйте етапи зародження і розвитку соціологічної думки в Україні

Теми доповідей та рефератів:

1. Осмислення демократичного суспільства в творчій спадщині Алексіса де Токвіля.

2. Класики соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Ф. Тьоніс, Г. Зіммель).

3. Емпіричні дослідження в соціології у ХІХ – на початку ХХ ст. (Ламбер Адольф Жак Кетле, Луї Віллерме, Андре Геррі, Чарльз Бут та ін.).

4. Проблеми держави і влади у соціологічній спадщині В. Липинського.

Рекомендована література:

1. Барвінський А. О. Соціологія : курс лекцій / А. О. Барвінський. – К., 2005.

2. Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009.

3. Захарченко М. В. Історія соціології / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993.

4. История социологии в Западной Европе и США. – М. : Наука, 1993. – 424 с.

5. Лукашевич М. П. Соціологія : загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004.

6. Соціологія / [за заг ред. проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача]. – К. – Харків, 1998.

7. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва. – К. : Знання, 2008. – 566 с.

8. Соціологія : підручник / за ред. проф. В. Г. Городяненка. – К. : Академія, 2002.

9. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій / Наталія Черниш. – Львів : Кальварія, 1996.

10. Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 288 с.

11. Якуба Е. А. Социология / Е. А. Якуба. – Харьков : Константа, 1996.