Сызбалар, есептер, ситуациялар. 1.Қазақстанның әлеуметтік жағдайының өзге елдерден айырмашылығы қандай?

1.Қазақстанның әлеуметтік жағдайының өзге елдерден айырмашылығы қандай?

2.Қазақстанда қазіргі таңда қандай әлеуметтік процестер жүріп жатыр?

3.Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылысының ерекшелігі қандай?

Глоссарий

п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы
Әлеуметтік институттар Қоғамның қажеттіліктері мен қызығушылықтарын қанағаттандыратын нормалардың жүйесі.
Әлеуметтік интеракция адамдардың өзара әрекетін сипаттайтын процесс.
Институтционализация қоғамдағы түрлі топтардың, ұйымдардың және индивидтердің арасындағы айырбас процесі.
Әлеуметтік ұйым қоғамдық жүйені қалыптастыратын белгілі бір жүйедегі тұрақты үлгі.
Әлеуметтік топ мүшелердің арасындағы формальды және формальды емес байланыстарымен біріккен адамдардың жиынтығы.
Шағын топ мақсаты, мүддесі, құндылықтары, өзін-өзі ұстау тәртібі бір, өзара тұрақты байланыс жасайтын аз адамдардың жиынтығы.

8) Мәнжазба тақырыптары

1. Әлеуметтік институт ұғымы .

2. Қоғамның негізгі әлеуметтік институттары.

3. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік бақылау жүйесі.

4. Әлеуметтік институттардың қызметтері мен ролі.

5. Әлеуметтік ұйым.

6. Жеке тұлғаның әлеуметтендірілуіндегі қоғамдық институтардың ролі.

Дебиеттер

Негізгі:

1. Әлеуметтану. 2 – кітап/ Жалпы ред. М.М. Тажин. – Алматы, 2005. – 268 б.

2. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Социология: учебник для студентов гуманитарных вузов. – Алматы: Lem, 2010. – 380 с.

3. Болатова А. Н., Исмагамбетова З. Н., Мырзабекова А.Ш. Социология - Караганда, 2011.

4. Giddens A. Sociology.6 edition.- Cambridge Polity Press, 2009.-1183р.

5. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2004. – 640 б.

6. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие – М.: Институт социологии РАН. 2011.

7. пузиков М.Ф. Социология как учебная дисциплина. Учебно – методический комплекс для студентов вузов. – Алматы, 2008. 632с.

8. Садырова М.С. Әлеуметтану: өзекті мәселелер – Алматы: «Эверо», 2011. 284 бет.

9. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, обьеснение, понимание социальной реальности - 3 –е изд., испр. – Москва: Омега – Л, 2007.- 567 с.

Қосымша:

1.Абдикерова Г.О. Әлеуметтану. – Алматы, Қазақ университеті, 2011. – 192 б.

2. Абдирайымова Г.С. Жастар социологиясы. 2 – басылым. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 224 б.

3. Биекенов К.У., Садырова М.С.Әлеуметтану. Ұғымдар мен балалар. – Алматы, 2011. – 400 бет.

4. Әженов М.С., Садырова М.С., Омарова А.Т. Білім социологиясы. Оқулық. Алматы: «Эверо», 2011.-400 бет.

5. Долгоруков А.М. практикум по общей социологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 296 с.

6. Жаназарова З.Ж. Отбасы социологиясы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2010. – 240 б.

7. Казымбетова Д.К. Введение в социологию: Учебное пособие. – Алматы, 2008. -121 с.

8.Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005.- 432 с.

9.Нартов Н.А., Бельский В.Ю. Социология: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2005. – 511 с.

10.Общая социология: Учебное пособие/ Под общ. Ред. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 654 с.

1) №8 Сабақ

Тақырып Тұлғаны әлеуметтанулық зерттеу

2) Сабақ мақсатыСтуденттерге адамның қоғамда алатын орнын, ерекшелігін ашып көрсету. Негізгі рөлдік және мәртебелік концепциялар арқылы адамның әлеуметтенуінің ерекшелігін көрсету. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның ілеуметтік ортаға бейімделуіне ерекше мән беру.

3) Семинар жоспары:

1.Жеке тұлға әлеуметтануы;

2.Тұлғаның даму теориялары;

3.Жеке тұлғаның әлеуметтенуi;

4. Тұлғаның рөлдік және мәртебелік концепциялары.

Блиц-тест

1.Әлеуметік статус дегеніміз:

А) шығу тегіне байланысты

В) тұлғаның жеке мамандығы

С) материалдық және рухани құндылықтарды иемдену

D) тұлғаның қоғамдағы орны

Е) топтан топқа ауысу.

2.Адамдардың әлеуметтік жіктерге, қабаттарға бөлінуін көрсететін термин:

А) әлеуметтік шындық

В) әлеуметтік институттар

С) әлеуметтік стратификация

D) әлеуметтік мобильділік

Е) әлеуметтік топ

3.Престиж дегеніміз не?

А)қарым-қатынас

В) құндылық

С) рөл

D) құрметке жету

Е) адамның қоғамдағы орны

4.Билеуші пікірді қабылдаған, жеке тұлғалық мазмұннан айрылған немқұрайлық (пассивті) дегеніміз:

А) ритуализм

В) білік

С) конформизм

D) инновация

Е) догматизм

5."Идеалды түр" түсінігінің авторы:

А) Дюркгейм

В) Зиммель

С) Конт

D) Вебер

Е) Теннис

6.Адамдардың ұмтылысына, өз еркіне, таңдауына байланысты берілетін статус:

А) басты

В) туа біткен

С) қолы жеткен

D) аралас

Е) интегралды

7.Ресоциализация (реәлеуметтану) дегеніміз:

А) әңгімелесу

В) өмірдің әрбір кезеңінде жаңа рөлдерді, құндылықтарды, білімдерді меңгеру процесі

С) қарапайым

8.Әлеуметтану қандай ғылымнан бөлінді?

А) саясаттану

В) философия

С) мәдениеттану

Д) тарих

Е) химия

9.Аз топтардағы тұлға аралық қатынастар құрылымын зерттейді:

А) әлеуметтік шындық

В) макроәлеуметтану

С) социометрия

D) әлеуметтік психология

Е) экономикалық әлеуметтану

10.«Статустар жиынтығы » терминін енгізген кім?

А) Дюркгейм

В) Зиммель

С) Конт

D) Вебер

Е) Мертон

5) Бақылау сұрақтары

1. Адам, индивид, тұлға ұғымдарына анықтама беріңіз.

2. Тұлғаның құрылымына талдама беріңіз.

3. Тұлғаның қандай қызметтері ең басты болып табылады?

4. Әлеуметтік мәртебе ұғымы нені білдіреді?

5. Тұлғаның әлеуметтенілуіне қандай факторлар әсер етеді?

6. Әлеуметтік мәртебе ұғымы нені білдіреді?

7. Тұлғаның әлеуметтенуіне қандай факторлар әсер етеді?

8. Тұлғаның әлеументтенуінің кезеңдері мен агенттерін атаңыз.