Кількісні та якісні види досліджень: спільне та відмінне. Різновиди якісних соціологічних досліджень та їхні евристичні можливості

Соціологічне дослідження- система логічно послідовних, методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, повязаних між собою єдиною метою заради отримання достовірної інформації про явище або процес, що вивчаються, тенденції ф суперечності їхнього функціонування ірозвитку для використання в практиці соціального управління різноманітними галузями суспільного життя.

Дискусія про переваги якісної методології і недоліках кількісної – це признане «противосостояние».

Суть відмінностей полягае в тому, що методи отримки кінцевих них залежать від представлення про сам предмет соціології:або це дисципліна, призвана досліджувати надіндивідуальні структури, закріплюючі суспільство в цілісну систему, або це пізнання буденного життя людей і тих смислів, які вони придають своїм повсякденним діям.

Дилема «якісне-кількісне» на методологічному рівні повязане з існуванням двох принципово різних способів пізнання соціальної реальності.

Якісні та кількісні дослідження найчастіше розглядалися як такі, що конкурують, або як альтернативні установки пізнання суспільства. Активна дискусія з цього приводу розгорнулася у 60 ті роки . В той час вплив феноменології вже був помітним, а придатність «наукових методів», що їх практикує позитивізм для дослідження реального життєвого досвіду людей, було поставлено під сумнів. Ця дилема хоч і не така напружена, як у 60ті роки, має місце і в сучасеній соціологічній думці. Сьогодні спостерігається протистояння двох фундаментальних способів пізнання, і спроби можливої конвергенції їх, взаємних посилань, уточнень і доповнень.

Кількісні та якісні методи досліджень є основними способами отримання первинної інформації у сучасній соціології. Головні відмінності між "якісним" і "кількісним" підходами полягають у способі отримання інформації. У кількісних дослідженнях звичайно застосовується значний обсяг вибірки, що дозволяє провести статистично обґрунтований аналіз отримуваної інформації, в якісних - кількість учасників може бути від 1, як, наприклад, в глибинному інтерв'ю, до 8-12 чоловік, як у фокус-групі. Основна відмінність полягає у тому, що кількісне дослідження відповідає на питання "хто?" і "скільки?". Якісне дослідження відповідає на питання "як саме?" і "чому?", що допомагає вивчити мотиви поведінки різних груп, їхні очікування, надії, переживання, особливості особистого досвіду тощо.

До кількісних методів дослідження відносять спостереження, опитування, контент-аналіз. До якісних методів дослідження відносять глибинне інтерв'ю, сфокусоване групове інтерв'ю (або просто "фокус-група"). Очевидно, і той, і інший підходи служать вирішенню певних завдань, і дослідник повинен звертатися до них відповідно до того, яку проблему він хоче розв'язати.

Кількісне дослідження відповідає на питання "хто?" і "скільки?".

Якісне дослідження відповідає на питання "як саме?" і "чому?"

Перевага якісних методів соціологічного дослідження полягає у тому, що вони дозволяють не тільки констатувати наявність явища, а й виявити можливі причини та наслідки його виникнення. Основний недолік якісних методів соціологічного дослідження полягає у тому, що при малій (обмеженій, нерепрезентативній) вибірці вони не дозволяють давати коректну кількісну оцінку визначених параметрів.


Альтернативна епістемологія malestream’a:перспектива соціології гендерних стосунків. Феміністський підхід до інтерпретації якісних даних: методи аналізу тексту, інтеракції та зображення

Феміністська епістемологічна критика ставить перед собою дві дослідницькі завдання: 1.зрозуміти підстави ігнорування жіночого досвіду в соціальному дослідженні;

2.Розробити гносеологічні підстави включення жіночого досвіду в структуру соціального знання.