Заочна форма навчання

НАЗВА ТЕМИ   Види занять, години    
  Лекції Практ. та семін. СРС Всьо-го  
Змістовий модуль І          
ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.            
ТЕМА 2. ОХОРОНА ПРАЦІ - ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.              
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.                
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці в ВУЗах. Атестація робочих місць за умовами праці.                
ТЕМА 5. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА.                
ТЕМА 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ.                
ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВІОРЮВАНЬ ТА АВРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків.                    
ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.              
РАЗОМ:  
                 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.  
2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.  
3. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВІОРЮВАНЬ ТА АВРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків.  
4. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.  
     
  РАЗОМ: