Поняття суспільства. Суспільство і природа. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Сучасні соціологічні трактовки суспільства

Поняття суспільного життя. Біологічні, географічні, демократичні, економічні, соціокультурні засади суспільного життя.

Поняття соціальних і соціатальних систем. Класифікація соціальних систем. Історичні типи суспільства: традиційне, індустріальне, модерне суспільство. Глобальні процеси сучасного суспільного розвитку. Соціологія і прогнозування тенденцій світового розвитку.

Перехідний стан сучасного українського суспільства. Модернізацій ні, трансформаційні процеси в Україні: напрямки, протиріччя, проблеми ефективності.

Поняття соціальної структури суспільства. Поняття соціальної спільності. Типологія соціальних спільнот. Основні елементи соціальної структури та механізми їх взаємодії. Основні напрямки соціоструктурних змін в сучасному українському суспільстві.

Поняття соціальної групи, її головні ознаки. Типологія соціальних груп. Головні чинники та механізми формування соціальних груп. Поняття групової ідентифікації та ідентичності.

Місце соціально-демографічних груп в соціальній структурі суспільства. Соціально-демографічні групи та соціальні процеси. Типи відтворювання населення. Соціологічний аналіз динаміки складу населення за віком, статтю, сімейним станом.

Етнонаціональна структура суспільства. Поняття етнічної групи. Еволюція та види етнічних груп. Соціологічні трактовки поняття нації. Етно-національна ідентифікація як механізм формування етнонаціональних груп. Розвиток етно-національних процесів в Україні.

Первинні і вторинні, цільові, умовні, корпоративні групи. Соціальна еліта. Натовп, маси, публіка.

Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі соціального. Соціальні групи як страти види соціальної стратифікації (закрита та відкрита). Причини соціальної нерівності. Основні методологічні підходи до вирішення питань про сутність та перспективи розвитку соціальної стратифікації.

Тема 5. Основні соціальні інститути

Поняття соціального інституту. Роль соціальних інститутів в життєдіяльності суспільства. Соціальні потреби, ресурси і соціальні інститути. Типи соціальних інститутів. Становлення, розвиток та дисфункції соціальних інститутів. Умови успішного функціонування соціальних інститутів. Соціальні інститути в системі соціального управління та контролю. Інституціональні елементи соціального контролю.

Тема 6. Особистість у системі соціальних зв’язків

Поняття особистості в соціології. Основні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія особистості.

Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Внутрішньо рольові та між рольові конфлікти, шляхи їх подолання, внутрішні детермінанти соціальної поведінки особистості. Потреби, інтереси, цінності, ціннісні орієнтації як елементи духовної культури особистості. Співвідношення особистих та суспільних інтересів. Ціннісні орієнтації особистості.

Соціалізація індивідів та її основні етапи. Співвідношення соціалізації та індивідуалізації особистості. Соціалізація як цілеспрямований (навчання, виховання) і стихійний вплив соціальних чинників. Структура процесу соціалізації. Основні чинники та канали соціалізації особистості. Поняття ре соціалізації. Проблеми ресоціалізації особистості в умовах суспільної трансформації.

Особистість як суб’єкт суспільних відносин. Соціальна активність особистості, її критерії та показники. Види та рівні соціальної активності.

Соціологічні дослідження ролі особистого фактору в соціальних, політичних та економічних реформах в сучасній Україні.

Тема 7. Соціологія молоді

Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології молоді. Основні поняття соціології молоді.

Молодь як специфічна соціально-демографічна група. Вікові межі, специфіка свідомості та поведінки. Молодіжна субкультура: поняття,

напрями досліджень. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження.

Типологічний аналіз молоді за рівнем соціальної активності. Поняття “ювенології” суспільства. Соціологічний аналіз між поколінної взаємодії, його роль у вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

Соціалізація молоді як соціальна та соціологічна проблема. Стратегії входження молоді в суспільне життя. Молодь у сфері праці і зайнятості. Державна молодіжна політика в Україні.