Закон України «Про видавничу справу»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, розпо­всюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функці­онування суб'єктів видавничої справи.

видавництво - спеціалізоване підприємство, основним ви­дом діяльності якого є підго­товка і випуск у світ видавни­чої продукції;

видавнича продукція - сукуп­ність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями);

видання - твір (документ), який пройшов редакційно-видавни- че опрацювання, виготовле­ний друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає ви­могам державних стандартів, інших нормативно-право­вих актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;

Видавнича справа - сфера суспільних відносин, що поєд­нує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську ді­яльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, ви­готовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Складовими частинами ви­давничої справи є: видавнича діяльність - сукуп­ність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямо­ваних на підготовку і випуск у світ видавничої продукції; виготовлення видавничої про­дукції - виробничо-техно- логічний процес відтворення визначеним тиражем видав­ничого оригіналу поліграфіч­ними чи іншими технічними засобами; розповсюдження видавничої про­дукції - доведення видавни­чої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Книжкова палата України

Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері видавничої справи та ін­формаційної діяльності, що здійс­нює:

державну бібліографічну реє­страцію та централізовану ката­логізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;

збирання та використання ад­міністративних даних, які харак­теризують динаміку та тенденції у видавничій справі;

аналіз тенденцій розповсюд­ження видавничої продукції, ви­вчення книжкового ринку, його регіональних особливостей;

комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку - го­ловного сховища всіх видів ви­дань, випущених в Україні;

державну стандартизацію ви­давничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за до­триманням стандартів суб'єкта­ми видавничої справи, а також сертифікацію баз даних;

розробку та обґрунтування короткострокових і довгостро­кових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні;

наукові дослідження в галу­зі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації до­кументів;

наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних ме­тодів визначення пріоритетних напрямів і рівнітз розвитку на­укових досліджень;

створення і видання поточ­них, кумулятивних і ретроспек­тивних бібліографічних покаж­чиків, реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток;

розробку та експлуатацію біб­ліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації; організацію книгообміну. Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України перебувають під охо­роною держави та є власністю держави.

Книжкова палата України в порядку, встановленому Кабіне­том Міністрів України, одержує безоплатні та платні обов'язкові примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб'єктами видавничої справи в Україні, і надає узагальнену інформа­цію про це через засоби масо­вої інформації та надсилає ЇЇ в управління преси та інформації обласних державних адмініст­рацій.

Книжкова палата України під­порядковується центральному органу виконавчої влади, який забезпечує проведення дер­жавної політики з питань ма­сової інформації та видавничої справи.

У видавничій справі забороня­ється:

виготовляти чи розповсюд­жувати продукцію, яка містить інформацію, віднесену до недо­бросовісної реклами, рекламу з використанням шаржування державних символів України (Державного Герба, Державно­го Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді;

оприлюднювати інформацію, дані, відомості, рекламувати то­вари, послуги, які можуть завда­ти шкоди громадянам, підприєм­ствам, установам, організаціям або державі;

виготовляти чи розповсюджу­вати видавничу продукцію пор­нографічного характеру і таку, що пропагує культ насильства і жорстокості;

виготовляти чи розповсюджу­вати видавничу продукцію, що проповідує релігійні віровчення, які загрожують життю, здоров'ю, моралі громадян, порушують їх права і свободи або закликають до порушення громадського по­рядку;

реалізовувати видавничу про­дукцію без дозволу її власника (співвласників), а також з пору­шенням законодавства України з питань інтелектуальної влас­ності.

Суб'єкти видавничої діяль­ності не мають права розголо­шувати дані, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законодав­ством.

Порушення вимог щодо до­держання стандартів, норм і пра­вил тягне за собою встановлену законодавством відповідаль­ність.