III.3. Матеріали для самоконтролю. А. Питання для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

1. Що таке трудове право, яке місце воно посідає в системі галузей національного права України?

2. Дайте загальну характеристику джерел трудового права.

3. Як класифікуються суб'єкти трудового права?

4. Що складає зміст колективного договору?

5. Що таке трудовий договір? Який порядок його укладення?

6. Які є підстави розірвання трудового договору.

7. Який порядок оформлення звільнення працівника і здійснен­ня розрахунків з ним?

8. Що таке робочий час? Його класифікація.

9. Якими правовими методами забезпечується трудова дисципліна?

10. У чому полягає правова сутність матеріальної відповідаль­ності сторін трудового договору?

11. Що таке трудовий спір? Які причини його виникнення? Якими правовими нормами забезпечується розгляд трудо­вих спорів?

Б. Тесті для самоконтролю:

1. Визначте, які із наведених договорів є трудовими, а які - цивільно- правовими:

а) договір на виконання ремонту складського приміщення;

б) договір на написання книги;

в) послуги з охорони об'єкта;

г) послуги з власної охорони;

д) договір на роботу вахтовим методом;

III.3. Матеріали для самоконтролю. А. Питання для самоконтролю - №1 - открытая онлайн библиотека III.3. Матеріали для самоконтролю. А. Питання для самоконтролю - №2 - открытая онлайн библиотека є) договір з колективним сільськогосподарським підприємство на виконання осінньо-польових робіт; є) договір з клеєння пакетів удома

В. Задачі для самоконтролю:

1. При прийнятті на роботу професорів інститут взяв на себе обов'язок надавати їм у найм або у власність квартиру. Че­рез рік після прийняття на роботу квартира професору на­дана не була, в результаті чого він звернувся з позовом до суду і вимагав зобов'язати підприємство надати йому окре­му квартиру. Чи може суд задовольнити вимогу позивача?
Яке б із запропонованих рішень прийняли б ви?

а) зобов'язати ректора інституту надати позивачу квартиру, грошову допомогу для придбання квартири;

б) відмовити позивачу, оскільки інститут не має власного жит­лового фонду;

в) зобов'язати інститут надати житло позивачу у вигляді окре­мої квартири.

2. Викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки В. працював за сумісництвом керівником студентського музично­го гурту. За порушення трудової дисципліни як викладачу В. 30.10.02 була оголошена догана. За активну і творчу ро­боту з музичним колективом В. в січні наступного року був нагороджений грошовою премією. При плановій перевірці
КРУ ректору було вказано на неправомірність нагородження премією В., оскільки він притягувався до дисциплінарної відповідальності. Ректор із зауваженням не погодився.

А як думаєте ви?

3. Директор будівельної компанії "Ампас" своїм наказом пе­ревів столяра Петришина на роботу у дочірнє підприємство цієї ж компанії, яке знаходиться в іншому районі міста. Працівник оскаржив дії директора в суді, оскільки згоди у нього ніхто не запитував, умови праці гірші, і до того ж, воно знаходиться в незручному для нього місці.

Яке рішення має прийняти суд?

4. Громадянка С. була прийнята на посаду керівника танцювального колективу центру дитячої творчості на період відпустки по вагітності, пологах та догляду за дитиною керівника цього колективу П. терміном на 2 роки. По закінченню цього терміну жодна із сторін не наполягала на припиненні договору. Керівник П. вийшла на роботу через три місяці по закінченню вищезазначеного терміну, в результаті чого наказом працівниця С. була звільнена. Таке звільнення її не влаштовувало, і вона оскаржила його в районному суді з вимогою поновити її на роботі.

Яке рішення має прийняти суд? Які підстави потрібні для такого звільнення?

5. Громадянка І. була прийнята на посаду виховательки дитсадка тимчасово - зі вересня 2002 р. по 31 грудня 2002 р.
При звільненні вона написала заяву про надання їй відпустки за відпрацьований час.

Чи має вона право на відпустку? Враховуючи, що щорічна основна відпустка цієї категорії працівників складає 56 ка­лендарних днів, визначте можливі дати її звільнення і складіть проект наказу.

6. Медична сестра Харківського пологового будинку № 1 (ХПБ № 1) О. Іваненко 20 червня подала заяву на звільнення за влас­ним бажанням з наданням їй щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів. Наказом по КПБ № 1 від 4 липня була звільнена, і їй була вручена трудова книжка. Але 10 липня вона звернулася з вимогою залишити її на роботі, оскільки в неї ще триває відпустка, а за нею збері­гається право відкликати заяву.

До якого часу таке право зберігається за працівником? Дайте роз'яснення даної ситуації.

7. Громадянка Гуменюк Л. уклала трудовий договір з малим державним підприємством "Полісянка" 25 жовтня. Згідно з договором, вона повинна була розпочати роботу 1 листопа­да, але роботи не розпочала у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка настала через ускладнення протікання вагітності. 5 листопада директор підприємства скасував наказ про прийняття Гуменюк Л. На її місце було прийнято М.
Петренка. 20 листопада Гуменюк Л. принесла лікарняний листок і стала вимагати поновлення її на роботі.

Чи правомірні дії директора? Чи має значення та обстави­на, що Гуменюк вагітна? Де повинен бути розглянутий спір?

8. Медична сестра санаторію-профілакторію заводу "Біомедскло" звернулася 10 вересня до комісії з трудових спорів із заявою, в якій вимагає від власника зробити їй перерахунки по за­
робітній платі, оскільки, як їй стало відомо при отриманні зарплати за липень, що вже протягом 4 місяців їй не випла­чується надбавка за шкідливі умови праці. Комісія відмовила позивачці, посилаючись на те, що 3 місячний термін для по­дання заяви вже вичерпався. Якими мають бути наступні дії працівниці? Дайте роз'яснення.

9. Вчителька загальноосвітньої школи (ЗОШ) № 48 м. Харкова Сидоренко І. В. звернулася до комісії з трудових спорів із заявою, в якій вимагає розглянути питання про невиплату їй надбавок до заробітної плати за вислугу років. КТС відмови­лась розглядати спір, посилаючись на те, що це не входить до її компетенції, і порадила звернутися Сидоренко І. В, до ра­йонного суду. Суд, у свою чергу, відмовив позивачці, посилаю­чись на те, що строк звернення по спорах перевищив З місяці. Дайте роз'яснення.

10.Іванченко 10 листопада звернулась з позовом до районного суду про незаконне звільнення її з роботи. Суд своїм рішен­ням визнав звільнення незаконним і зобов'язав підприєм­ство поновити Іванченко на роботі. Керівник пояснив, що зможе поновити працівницю на роботі не раніше 1 січня, коли буде затверджений новий штатний розклад.

Чи є правомірними дії керівника? Обґрунтуйте.

11. Токар Іванов, з'явившись на роботу в стані сп'яніння, своїми неадекватними діями привів у несправність станок. В резуль­таті цього бригада цеху понесла збитки через вимушений простій. З ініціативи майстра цеху були зібрані збори, на яких прийнято рішення ставити перед власником питання про притягнення Іванова до матеріальної відповідальності, у чому власник відмовив, посилаючись на неправомочність прийнятого зборами рішення. Між колективом цеху і влас­ником виник конфлікт.

Дайте роз'яснення.

12. 3а порушення трудової дисципліни до порушника пропо­нується застосувати одне із таких стягнень:

а) оголосити догану і позбавити квартальної премії;

б) за рішенням трудового колективу ставити перед власником питання про

перенесення чергової щорічної відпустки з літнього періоду на осінній;

в) усунути з черги на покращення житлових умов;

г) оголосити сувору догану з занесенням в особову справу;

д) оголосити догану з подальшим розглядом поведінки працівника на загальних

зборах трудового колективу.

Яке рішення прийняли б ви? Чому?

13. При прийняті на роботу столяра Семенчука збори акціонерів ЗАТ "Стиль" прийняли рішення позбавити його половини премії протягом 6 місяців від початку роботи, оскільки останній був звільнений з попереднього місця роботи через систематичну появу на роботі в нетверезому стані. По закін­ченні 6 місяців роботи Семенчук звернувся за роз'ясненням до юрисконсульта.

Дайте роз'яснення" ситуації.

14. Вчителька ЗОІП Прокопчук була звільнена за недбале став­лення до роботи 20 жовтня 2001 р. ЗО жовтня вона звернула­ся до районного суду з вимогою визнати звільнення незаконним, оскільки вона протягом двох попередніх років була чле­ном профспілкового комітету. Директор школи пояснила, що згоду профспілкового комітету на звільнення Прокопчук вона втримала. Все ж суд своїм рішенням визнав звільнення не­законним і зобов'язав директора поновити її на роботі.

Чому суд прийняв таке рішення? Які його наслідки для обох сторін?

15. Механік Сергієнко припустився технічної помилки, наслідком чого стало загоряння приладів. Підприємство зазнало шкоди з розмірі 360 грн. За порушення правил пожежної безпеки Сергієнку наказом оголошено догану. Цим же наказом його зобов'язали відшкодувати заподіяну шкоду. Сергієнко відмо­вився підписати наказ, вважаючи, що його двічі притягують до відповідальності за одне і те ж правопорушення.

А як думаєте ви? Поясніть.

Рекомендована література:

Основна:

Конституція України

Кодекс законів про працю

Закон України „Про колективні договори і угоди”

Закон України „Про зайнятість населення”

Закон України „Про відпустки”

Закон України „Про оплату праці”

Закон України „Про охорону праці”

Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні здоров’я. – К., 2010, стор. 170-231

Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посібник. – К., 2004. Основи правознавства: Навч. посібник /За ред.. В.В. Комарова. – Х., 2006.

Додаткова:

Стичинський Б. С, Зуб І. В., Ротань В. Т. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 4-е вид., перероб. та випр. - К, 2003.

Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник. - К., 2003.

Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів /Упорядк. Л. А. Бущенко, І. А. Вєтухова. - X., 2001.

Прокопенко В. І., Козак 3. Я. Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар / За ред. І. П. Лаврінчук. - X., 2003.

Самостійна робота №6