Додаткова. 7. Уголовное право Украины

7. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2002.

8. Уголовное право Украины: Общая часть. Учебник / Отв. Ред. Кондратьев Я.Ю. / Под ред. Клименко В.Я., Мельника Н.И. – К.: Аттика, 2002. – 448с.

9. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. Київ: НАВСУ, Правові джерела, 2002р.

10. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Загальна частина. Курс лекцій. Київ: Знання, 2002р.

11. Уголовное право Украины. Общая часть. Учебник / Под ред. Бажанова М.И., Сташиса В.В., Тацыя В.Я. К.: Юринком Интер 2003.

12. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів вузів. / Кол авторів. За ред. Бажанова М.І, Сташиса В.В., Тация В.Я. – Киів – Харків: Юрінком Інтер – Право, 2004. – 494с.

13. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. / Андрусів Г.В., Андрушко П.П., Беньківський В.В., За ред. проф. Матішевського П.С. – К., 2006 – 312с.

14. Наумов А..В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.: БЕК, 2006. 560с.

15. Пинаев А.А. Курс лекций по общей части уголовного права. Книга 1 « О преступлении». – Х.: «Харьков юридический», 2006. – 284с.

16. Уголовное право Украины. Общая и Особенная часть: Учебник / Под ред. Заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора юридических наук, проф. Стрельцова Е.Л. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 720с.

17. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. / Под ред. Салюцького С.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 504с.

18. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник для студ. Вузів і фак. / За ред. Матішевського П.С. – К.: А.С.К., 2001.

19. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. За ред.Чернишова Н.В. – К.: Атика, 2003.

20. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001р. / За ред. Яценко С.С. – К.: А.С.К., 2005 – 936с.

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВУ

1. Поняття, система, функції і завдання кримінального права.

2. Дія кримінального закону в просторі, колі осіб і в часі.

3. Поняття злочину в сучасному кримінальному праві і характеристика його ознак.

4. Поняття кримінальної відповідальності у кримінальному праві та її зміст.

5. Етапи реалізації кримінальної відповідальністі, її початок і закінчення.

6. Склад злочину, як підстава кримінальної відповідальності.

7. Об'єкт злочину, як елемент складу злочину.

8. Об'єктивна сторона складу злочину та її значення в кримінальному праві.

9. Фізичний та психічний примус та їх вплив на кримінальну відповідальність за вчинене діяння.

10. Суб'єкт злочину, як елемент складу злочину.

11. Обмежена осудність і ознаки спеціального суб'єкта, їх вплив на кримінальну відповідальність.

12. Навмисна форма вини, її види і зміст.

13. Необережна форма вини, її види і зміст.

14. Злочини з подвійною формою вини, казус.

15. Вплив мотиву і цілі на кваліфікацію злочину.

16. Помилка в кримінальному праві та її види і значення.

17. Необхідна оборона як обставина, що виключає суспільну небезпечність і противоправність діяння.

18. Особливості кримінальної відповідальності за перевищення необхідної оборони та уявної оборони.

19. Крайня необхідність, як обставина, що виключає суспільну небезпеку і противоправність діяння.

20. Затримання злочинця і його відмінність від необхідної оборони.

21. Виконання наказу, діяння, пов'язане з ризиком - як обставини, виключающі суспільну небезпеку і противоправність діяння.

22. Виконання спеціального завдання - як обставина, що виключає злочинність діяння.

23. Стадії до скоєння злочину, їх поняття і види.

24. Кримінальна відповідальність за незакінченний злочин і добровільна відмова.

25. Поняття та ознаки співучасті у злочині у сучасному кримінальному праві.

26. Форми співучасті та їх кримінально-правове значення.

27. Види співучасників у кримінальному праві.

28. Особливості відповідальності співучасників у злочині.

29. Спеціальні питання відповідальності співучасників.

30. Множинність злочинів, її поняття і види.

31. Поняття одиничного злочину, його зміст і значення.

32. Сукупність злочинів як вид множинності.

33. Повторність злочинів як вид множинності.

34. Поняття рецидиву в кримінальному праві та його види.

35. Звільнення від кримінальної відповідальності, підстави і види.

36. Поняття, ознаки та цілі покарання.

37. Система і класифікація покарань в сучасному кримінальному праві.

38. Покарання, пов'язані з обмеженням і позбавленням волі та їх характеристика, крім спеціальних.

39. Покарання, не пов'язані з обмеженням волі та їх характеристика, крім спеціальних.

40. Спеціальні покарання та їх характеристика.

41. Загальні засади призначення покарання у кримінальному праві.

42. Звільнення від покарання, підстави і види.

43. Звільнення від відбування покарання.

44. Амністія, помилування. Погашення та зняття судимості

45. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та неосудних.

46. Характеристика англо-американської системи кримінального права.

47. Характеристика континентальної системи кримінального права.

48. Освітньо-гуманістичний напрям у науці кримінального права.

49. Сутність, джерела виникнення та етапи розвитку класичної школи кримінального права.

50. Виникнення і розвиток антропологічної школи кримінального права.

51. Соціологічна школа кримінального права та її вплив на розвиток сучасного кримінального законодавства.

52. Поняття наукових основ кваліфікації злочину.

53. Обов'язкові ознаки елементів складу злочину та їх вплив на кваліфікацію скоєного.

54. Факультативні ознаки складів злочину та їх вплив на кваліфікацію скоєного.

55. Поняття та види вбивств в кримінальному праві.

56. Вбивства з обтяжливими обставинами, їх види і особливості кваліфікаціі.

57. Привілейовані склади вбивств, їх види та особливості кваліфікації.

58. Умисне тяжке тілесне ушкодження, його характеристика та особливості кваліфікації.

59. Поняття середньої тяжкості та легкого тілесного ушкодження.

60. Юридична характеристика згвалтування та особливості його кваліфікації.

61. Юридична характеристика задоволення статевої пристрасті в збочених формах та їх відмінність від інших статевих злочинів.

62. Примушування до вступу в статевий зв'язок, його юридична характеристика та особливості кваліфікації.

63. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості і його відмінність від інших статевих злочинів.

64. Юридична характеристика розбещення неповнолітніх і особливості кваліфікації.
65. Кримінально-пpавова характеристика злочинів, що ставлять в небезпеку життя та здоров'я людини.

66. Хаpактеpистика злочинів, пов'язаних з незаконним позбавленням волі людини.

67. Поняття та ознаки розкрадання в кримінальному праві і його відмінність від інших злочинів проти власності.

68. Види і форми розкрадань.

69. Юридична характеристика та особливості кваліфікації крадіжки.

70. Юридична характеристика та особливості кваліфікації грабежу.

71. Юридична характеристика та особливості кваліфікації розбою.

72. Юридична характеристика та особливості кваліфікації шахрайства.

73. Юридична характеристика та особливості кваліфікації вимагання.

74. Розкрадання шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим положенням.

75. Кримінально-правова характеристика некористних злочинів проти власністі та їх види.

76. Злочини проти політичних прав громадян.

77. Хаpактеpистика злочинів проти трудових, авторських, і винахідних прав.

78. Порушення недоторканності житла і таємниці листування громадян.

79. Хаpактеpистика злочинів, пов'язаних з переслідуванням громадян за критику і перешкоджання здійсненню ними релігійних обрядів.

80. Поняття злочину у сфері службової діяльності, його ознаки та види.

81. Юридична характеристика зловживання владою.

82. Юридична характеристика перевищення влади.

83. Хабарництво.

84. Кримінально-правова характеристика недбалості.

85. Посадовий підлог.

86. Господарські злочини у сфері підприємництва.

87. Господарські злочини у сфері фінансової діяльності держави.

88. Хаpактеpистика та особливості кваліфікації екологічних злочинів.

89. Злочини у сфері комп'ютерних мереж і технологій.

90. Поняття, загальна характеристика і підвищена суспільна небезпека злочинів проти правосуддя.

91. Поняття, характеристика та види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

92. Поняття хуліганства в кримінальному праві та особливості його кваліфікації.

93. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, їх види та особливості кваліфікації.

94. Особливості кваліфікації злочинів, пов'язаних з незаконним звертанням зброї та боєприпасів.

95. Загальна характеристика та види злочинів, пов'язаних з незаконним звертанням наркотичних засобів.

96. Державна зрада і її види.

97. Злочини проти громадської безпеки та види і загальна характеристики.

98. Масові заворушення, їх юридична характеристика та особливості .

99. Поняття військового злочину, його ознаки та родовий склад.

100. Система військових злочинів.

101. Злочини проти миру і безпеки людства.

Завідувач кафедри кримінального права і кримінології Бугаєв В.О.

Критерії оцінювання.

3.1. Форма проведення іспиту – усна.

3.2. Білет містить 3 питання із переліку основних тем програми. Час для підготовки перед усною відповіддю на питання білету – 30 хвилин.

3.3. Критерії оцінювання знань і вмінь.

Результати складання іспиту оцінюються за чотирибальною шкалою("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

"Відмінно" - виставляється, якщо поступаючий глибоко, в повному обсязі та твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов'язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити правові норми і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

"Добре" - виставляється, якщо поступаючий твердо знає програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення правових норм, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

"Задовільно" - виставляється, якщо поступаючий засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

"Незадовільно" - виставляється, якщо поступаючий не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування правових норм, які забезпечували б вирішення проблем захисту прав і свобод людини та інших професійних завдань.

Екзаменаційна оцінка виводиться залежно від оцінок відповідей на окремі питання. При тому, що екзаменаційні білети мають три питання, оцінка "відмінно" ставиться, коли не більше однієї оцінки за окреме питання білета "добре", а решта - "відмінно". Оцінка "добре" - коли серед оцінок не більше однієї оцінки "задовільно". Оцінка "задовільно" - коли серед оцінок не більше однієї оцінки "незадовільно".