Культурні преференції та практики

Лекція. Механізми акультурації, інкультурації та трансмісії культури. Вплив культури на суспільне життя. Культурні преференції, практики та зміни.

Ключові поняття: інкультурація, трансмісія культури, вплив культури на суспільне життя, культурні преференції, культурні практики, культурні зміни.

Запитання для самоперевірки:

1. Що таке акультурація, інкультурація та трансмісія культури?

2. Які є механізми впливу культури на суспільне життя?

3. У чому полягає сенс культурних преференцій і практик?

4. Які є причини і наслідки культурних змін?

Завдання для самостійної роботи:

1. З’ясувати суть функціонування механізмів акультурації, інкультурації та трансмісії культури в соціумі.

2. Визначити механізми впливу культури на суспільне життя.

3. З’ясувати сенс культурних преференцій і практик.

4. Пояснити причини і наслідки культурних змін.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33.

Семінарське заняття. Культурні механізми суспільного життя.

Мета: закріпити знання про механізми суспільного життя.

Питання:

1. Механізми акультурації, інкультурації та трансмісії культури в сучасному суспільстві.

2. Основні механізми впливу культури на суспільне життя.

3. Спрямованість культурних преференцій і практик у сучасному соціумі.

4. Причини і наслідки культурних змін у сучасному суспільстві.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14,16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33.

Тематика рефератів

1. Поняття соціального субпростору суспільства.

2. Основні складові соціального субпростору суспільства.

3. Стратифікаційний вимір соціуму.

4. Історичні системи соціальної стратифікації.

5. Види і механізми соціальної стратифікації.

6. Тенденції соціальної стратифікації в сучасному соціумі.

7. Форми активності в соціальному субпросторі суспільства.

8. Типи соціальних дій.

9. Форми і механізми соціальної взаємодії.

10. Спрямованість діяльності соціальних інститутів і організацій.

11. Причини і наслідки соціальних змін у сучасному суспільстві.

12. Поняття культурного субпростору суспільства.

13. Складові культурного субпростору суспільства.

14. Варіативність культурного капіталу в суспільстві.

15. Причини і наслідки культурних змін.

16. Механізми акультурації, інкультурації та трансмісії культури в сучасному суспільстві.

17. Основні механізми впливу культури на суспільне життя.

18. Спрямованість культурних преференцій і практик у сучасному соціумі.

19. Причини і наслідки культурних змін у сучасному суспільстві.

Запитання до модульної контрольної роботи № 2

(висловити та проаналізувати в розгорнутій письмовій формі)

1. Поняття соціального субпростору суспільства.

2. Основні складові соціального субпростору суспільства.

3. Стратифікаційний вимір соціуму.

4. Історичні системи соціальної стратифікації.

5. Види і механізми соціальної стратифікації.

6. Тенденції соціальної стратифікації в сучасному суспільстві.

7. Типи соціальних дій.

8. Форми і механізми соціальної взаємодії.

9. Форми активності в соціальному субпросторі суспільства.

10. Спрямованість діяльності соціальних інститутів і організацій.

11. Причини і наслідки соціальних змін у сучасному суспільстві.

12. Поняття культурного субпростору суспільства.

13. Складові культурного субпростору суспільства.

14. Варіативність культурного капіталу в суспільстві.

15. Причини і наслідки культурних змін.

16. Механізми акультурації, інкультурації та трансмісії культури в сучасному суспільстві.

17. Основні механізми впливу культури на суспільне життя.

18. Спрямованість культурних преференцій і практик у сучасному соціумі.

19. Причини і наслідки культурних змін у сучасному суспільстві.

Контрольні питання до іспиту з дисципліни «Соціокультурний аналіз»

1. Соціологія як соціокультурний аналіз.

2. Суспільство як предмет соціокультурного аналізу.

3. Структуралістсько-конструктивістська парадигма в соціології.

4. Суспільство як соціокультурна реальність.

5. Соціокультурна модель соціуму.

6. Соціум як соціокультурна система.

7. Види соціокультурних систем та їх специфіка.

8. Основні механізми відтворення соціокультурних систем.

9. Соціальні виміри суспільства.

10. Культурні виміри суспільства.

11. Єдність та диференціація соціальних і культурних вимірів суспільства.

12. Поняття соціального субпростору суспільства.

13. Основні складові соціального субпростору суспільства.

14. Стратифікаційний вимір соціуму.

15. Історичні системи соціальної стратифікації.

16. Види і механізми соціальної стратифікації.

17. Тенденції соціальної стратифікації в сучасному суспільстві.

18. Типологія соціальних дій.

19. Форми і механізми соціальної взаємодії.

20. Форми активності в соціальному субпросторі суспільства.

21. Спрямованість діяльності соціальних інститутів і організацій.

22. Причини і наслідки соціальних змін у сучасному суспільстві.

23. Поняття культурного субпростору суспільства.

24. Складові культурного субпростору суспільства.

25. Варіативність культурного капіталу в суспільстві.

26. Причини і наслідки культурних змін.

27. Механізми акультурації, інкультурації та трансмісії культури в сучасному суспільстві.

28. Основні механізми впливу культури на суспільне життя.

29. Спрямованість культурних преференцій і практик у сучасному соціумі.

30. Причини і наслідки культурних змін у сучасному суспільстві.

Основна література

1. Ионин Л.Г. Основания социокультурного анализа: Учебн. пособие. – М., 1996.

2. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учебн. пособие. – М., 2000.

3. Квасова И.И. Социология культуры: Учебн. пособие. – М., 2005.

4. Культурологія: Навч. посіб. – К., 2005.

5. Кутуєв П. Подорож на Схід: ПереОрієнтація сучасного соціологічного дискурсу. – К., 2009.

6. Манхейн Карл. Избранное: Социология культуры. – М., СПб., 2000.

7. Минюшев Ф.И. Социология культуры: Учебн. пособие. – М., 2004.

8. Михайлова Л.И. Социология культуры. – М., 1999.

9. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 2005.

10. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: Учебн. пособие для вузов. – М., 2004.

11. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

12. Ручка А.О., Танчер В.В., Сорока Ю.Г. Соціологія культури в новому тисячолітті: Навч.-метод. посіб. – Х., 2002.

13. Сорока Ю.Г. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия. – Х., 2010.

14. Соціокультурні ідентичності та практики. – К., 2002.

15. Соціологія: Навч. посіб. – К., 2008.

16. Соціологія культури: Навч. посіб. – К., Л., 2002.

17. Субкультурна варіативність українського соціуму. – К., 2010.

18. Человек и общество. Хрестоматия. – К., 1999.

19. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою. – К., 2008.

Додаткова:

20. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М., 1996.

21. Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Вопросы социологии, 1992, Т. 1, № 1.

22. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS: Альманах, 1993, Т. 1. Вып. 2.

23. Вебер М. Избранное: Образ общества. – М., 1994.

24. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. – М., 2002.

25. Культура – суспільство – особистість: Навч. посіб. – К., 2006.

26. Культурне відродження в Україні. – Л., 1993.

27. Медіа. Демократія. Культура. – К., 2008.

28. Орлова Э.А. Методологические проблемы изучения социокультурной реальности // Личность. Культура. Общество, 2004. Вып. 4.

29. Орлова Э.А. Концепция социокультурного пространства: познавательные возможности // Личность. Культура. Общество, 2007. Вып. 3.

30. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства: Навч. посіб. – К., 1999.

31. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

32. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб., 2000.

33. Танатова Д.К. Антропологический подход в социологии. – М., 2004.