Сызбалар, есептер, ситуациялар. Глоссарий п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы Мәдениет қала

1.Кестені талдаңыз:

Сызбалар, есептер, ситуациялар. Глоссарий п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы Мәдениет қала - №1 - открытая онлайн библиотека

Сызбалар, есептер, ситуациялар. Глоссарий п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы Мәдениет қала - №2 - открытая онлайн библиотека

Глоссарий

п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы
Мәдениет қала, қалалық.
Культура жерді өңдеу, топырақты құнарландыру,жанды жетілдіру.
Пайдейя «бала» тәрбиелеу, оқыту, білімділік ұғымдарын білдіреді.
Өркениет   азаматтық қоғамы, қалалық мәдениеті,заңға негізделген басқару тәртібі бар Рим импириясының даму дәрежесін білдірген.
Мәңгүрттік тип күнделікті өмірде ұлттық мәдени жүйенің құндылықтарын қолдабайтын адамдар тобы.
Маргинал латын тілінде шетте болушы деген ұғымды білдіреді.
Архаикалық тип мәдениеттің өтіп кеткен сатыларын қайта қалпына келтіруге ұмтылыс.
Евразиялық тип екі суперөкениет қарым- қатынасы және олардың тұтастану үлгісі.
Мәдени мұра уақыттар сынынан өткен және кейінгі ұрпаққа үлгі болатын мәдениет игілігі.

8) Мәнжазба тақырыптары

1.Құндылық түрлері және олардың иерархиялық баиланысы.

2.Ақиқат және құндылық.

3.Тұлғалық қатынастардың, топтық және жалпы адамзаттық құндылықтары.

4.Адам іс-әрекетін реттеу: нормалар, идеалдар,құндылықтар.

5.Рухани құндылық адам өмірінің басты мағынасы ретінде.

6.Ұлттық болмыс және дәстүр құндылықтарының байланысы.

Дебиеттер

Негізгі:

1. Әлеуметтану. 2 – кітап/ Жалпы ред. М.М. Тажин. – Алматы, 2005. – 268 б.

2. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Социология: учебник для студентов гуманитарных вузов. – Алматы: Lem, 2010. – 380 с.

3. Болатова А. Н., Исмагамбетова З. Н., Мырзабекова А.Ш. Социология - Караганда, 2011.

4. Giddens A. Sociology.6 edition.- Cambridge Polity Press, 2009.-1183р.

5. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2004. – 640 б.

6. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие – М.: Институт социологии РАН. 2011.

7. пузиков М.Ф. Социология как учебная дисциплина. Учебно – методический комплекс для студентов вузов. – Алматы, 2008. 632с.

8. Садырова М.С. Әлеуметтану: өзекті мәселелер – Алматы: «Эверо», 2011. 284 бет.

9. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, обьеснение, понимание социальной реальности - 3 –е изд., испр. – Москва: Омега – Л, 2007.- 567 с.

Қосымша:

1.Абдикерова Г.О. Әлеуметтану. – Алматы, Қазақ университеті, 2011. – 192 б.

2. Абдирайымова Г.С. Жастар социологиясы. 2 – басылым. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 224 б.

3. Биекенов К.У., Садырова М.С.Әлеуметтану. Ұғымдар мен балалар. – Алматы, 2011. – 400 бет.

4. Әженов М.С., Садырова М.С., Омарова А.Т. Білім социологиясы. Оқулық. Алматы: «Эверо», 2011.-400 бет.

5. Долгоруков А.М. практикум по общей социологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 296 с.

6. Жаназарова З.Ж. Отбасы социологиясы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2010. – 240 б.

7. Казымбетова Д.К. Введение в социологию: Учебное пособие. – Алматы, 2008. -121 с.

8.Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005.- 432 с.

9.Нартов Н.А., Бельский В.Ю. Социология: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2005. – 511 с.

10.Общая социология: Учебное пособие/ Под общ. Ред. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 654 с.

1) №11 Сабақ

Тақырып Отбасы және гендерлік рөл

2) Сабақ мақсатыОтбасының пайда болуы мен эволюциясы туралы білім беру, қазіргі заманғы отбасының ерекшеліктерін сипаттау, алынған білімдер бойынша білім мен дағдыларын бекіту.Студенттерді қазіргі даму кезеңіндегі әлеуметтік-отбасылық процестерді сипатай білуге және қазіргі мен дәстүрлі қазақ қоғамындағы отбасының ерекшеліктерін ажыратуға бағыттау.

3) Семинар жоспары:

1. Неке және отбасы ұғымдары;

2. Отбасы мен қоғамның өзара байланысы;

3. Некелік – отбасылық қатынастардың тарихи типтері мен түрлері;

4. Гендердің әлеуметтанулық теориясы.

Блиц-тест

1. Отбасының негізгі функциясы ?

А) экономикалық

В) репродуктивтік

С) шаруашылық

D) ізгіниеттілік

Е) заңдық

2. Көп әйел алушылық басқаша қалай аталады...

А) полиандрия

В) полигиния

С) моногамия

D) матриархат

Е) патриархат

3. Бала саны көп отбасы басқаша қалай аталады?

А) нуклеарлық

В) күрделі

С) ерлі-зайыпты

D) толық

Е) көпбалалы

4. Әлеуметтік іс-әрекет теориясының авторы ?

А) Т.Парсонс

В) Г.Зиммель

С) Т.Адорно

D) Г.Маркузе

Е) Н.Смелзер

5. Дәстүрлі қазақ қоғамына сәйкес отбасының типі:

А) эгаметарлы-демократиялық

В) матриархалдық

С) либеральдық

D) патриархалдық

Е) шведтік

6. Туысқандық топтан тыс неке қалай аталады?

А) эндогамия

В) экзогамия

С) гомогенді

D) гетерогенді

Е) нуклеарлы

7.Символдық интеракционизм бағытының негізін салушы:

А) Дж.Мид

В) Р.Мертон

С) О.Конт

D) Т.Лукман

Е) Т.Адорно

8.Бір ер адамның бір әйелмен некеге тұруы қалай аталады ?

А) Моногамия

В) Полигиния

С) Полигамия

D) Полиандрия

Е) мартиархат

9.Ерлі-зайыптылардың тең құқылығына негізделінге отбасы?

А) Матриархалды

В) Эгалитарлы

С) патриархалды

D) нуклералы

Е) кеңейтілген

10.Социологизм әдісін кім енгізді ?

А) О.Конт

В) Г.Спенсер

С) Дж.Мид

D) Н.Смелзер

Е) Э.Дюркгейм

5) Бақылау сұрақтары

1. Тарихи даму кезеңіндегі отбасы мен некенің негізгі формаларын көрсетіңіз.

2. Отбасына әлеуметтік институт ретінде сипаттама беріңіз.

3. Отбасы әлеуметтануының ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтаңыз.

4. Жеке тұлғаны әлеуметтендірудегі отбасының рөлі қандай?

5. Қазіргі заманғы отбасыға әлеуметтанулық сипаттама беріңіз.