Аналіз таблиць взаємної спряженості

А

 1. У випадку, коли ознаки не піддаються кількісному виміру, використовують:

а) параметричні методи вимірювання взаємозв’язків;

б) непараметричні методи вимірювання взаємозв’язків;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Якісні ознаки – це ознаки, які:

а) характеризують стан явища і не можуть бути виражені числом;

б) характеризують числову величину явища;

в) всі вищеперераховані варіанти відповідей правильні.

 1. До якісної ознаки відносять:

а) дискретну ознаку;

б) безперервну ознаку;

в) альтернативну ознаку.

 1. Ознаку, яка може набувати лише двох протилежних значень, називають:

а) дискретною;

б) безперервною;

в) атрибутивною;

г) альтернативною.

 1. Непараметричні методи оцінки зв’язку:

а) забезпечують оцінку щільності зв’язку і перевірку його істотності;

б) представляють зв’язок за допомогою рівняння регресії;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. В основі обчислення щільності зв’язку між атрибутивними ознаками лежить побудова:

а) рівняння регресії;

б) таблиць взаємної спряженості;

в) платіжних матриць.

 1. Якщо одна із взаємозв’язаних ознак має кількісний вираз, а інша – альтернативний, то щільність зв’язку вимірюють за допомогою:

а) бісеріального коефіцієнта кореляції;

б) коефіцієнта взаємного сполучення;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Для вимірювання щільності зв’язку між альтернативними ознаками використовують:

а) коефіцієнт Чупрова;

б) коефіцієнт Крамера;

в) коефіцієнт асоціації Юла.

 1. Коефіцієнти контингенції та асоціації змінюються в межах:

а) [-1; +1];

б) [-1; 0];

в) [0; +1];

г) [-∞; +∞].

 1. Від’ємне значення коефіцієнта контингенції свідчить про:

а) прямий зв’язок;

б) обернений зв’язок;

в) відсутність зв’язку.

 1. Значення коефіцієнтів Чупрова, Крамера і Пірсона коливаються в межах:

а) [-1; +1];

б) [-1; 0];

в) [0; +1];

г) [-∞; +∞].

 1. Перевірка істотності зв’язку між атрибутивними ознаками здійснюється на основі:

а) критерію χ2;

б) F – критерію Фішера;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Якщо кількість виділених груп за кожною ознакою різна, то перевагу віддають:

а) коефіцієнту Чупрова;

б) коефіцієнту Крамера;

в) коефіцієнту Пірсона.

 1. Найбільш обережну оцінку зв’язку між атрибутивними ознаками дає:

а) коефіцієнт Чупрова;

б) коефіцієнт Крамера;

в) коефіцієнт Пірсона.

 1. Наявність зв’язку між атрибутивними ознаками підтверджується, якщо:

а) χ2 розр = χ2 табл ;

б) χ2 розр > χ2 табл ;

в) χ2 розр < χ2 табл .

 1. Якщо коефіцієнт асоціації дорівнює або більший 0,5 – це свідчить про:

а) наявність прямого зв’язку;

б) наявність оберненого зв’язку;

в) відсутність зв’язку.

 1. Якщо показник середньої квадратичної залежності (квадратична спряженість Пірсона) χ2=0, це свідчить про:

а) функціональний зв’язок;

б) відсутність стохастичного зв’язку;

в) наявність стохастичного зв’язку

 1. Коефіцієнт асоціації завжди:

а) дорівнює коефіцієнту контингенції;

б) менший від коефіцієнта контингенції;

в) більший від коефіцієнта контингенції .

 1. Якщо коефіцієнт контингенції дорівнює або більший 0,3 – це свідчить про:

а) наявність прямого зв’язку;

б) наявність оберненого зв’язку;

в) відсутність зв’язку.

 1. Для визначення щільності зв’язку між атрибутивними ознаками використовують:

а) коефіцієнти Фішера та Крамера;

б) коефіцієнти Спірмена та Пірсона;

в) коефіцієнти Кендела та Юла;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Таблиці взаємної спряженості використовують для вивчення сукупності за:

а) двома і більше атрибутивними ознаками;

б) двома і більше атрибутивними і кількісними ознаками, взятими в комбінації;

в) всі вищеперераховані варіанти відповідей правильні.

 1. У випадку відсутності стохастичного зв’язку між атрибутивними ознаками частоти умовних розподілів в таблицях взаємної спряженості:

а) дорівнюють частотам безумовного розподілу;

б) змінюються від групи до групи;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. За наявності стохастичного зв’язку між атрибутивними ознаками частоти умовних розподілів в таблицях взаємної спряженості:

а) дорівнюють частотам безумовного розподілу;

б) змінюються від групи до групи;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Оцінка тісноти стохастичного зв’язку між атрибутивними ознаками за допомогою таблиць взаємної спряженості грунтуєтоься на:

а) теоремах теорії ймовірностей Чебишева, Ляпунова, Пуассона, Бернуллі;

б) правилі декомпозиції дисперсії;

в) відхиленнях частот умовних розподілів від безумовних;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Теоретичні частоти в таблицях взаємної спряженості пропорційні:

а) підсумковим частотам безумовного розподілу;

б) фактичним частотам умовного розподілу;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Абсолютною мірою тісноти стохастичного зв’язку між атрибутивними ознаками в таблицях взаємної спряженості є:

а) F – критерій Фішера;

б) t – критерій Стьюдента;

в) квадратична спряженість Пірсона χ2 .

 1. Відносною мірою тісноти стохастичного зв’язку між атрибутивними ознаками в таблицях взаємної спряженості є:

а) квадратичний коефіцієнт варіації;

б) коефіцієнт спряження;

в) коефіцієнт детермінації;

г) коефіцієнт кореляції.

 1. Число ступенів вільності для критичних значень квадратичної спряженості Пірсона χ2 для таблиць взаємної спряженості визначають так:

а) υ=m-r-1;

б) υ=(mx-1)(my-1);

в) n-1;

г) n-m;

д) m-1.

 1. При переставленні рядків чи стовпців у таблиці взаємної спряженості значення коефіцієнта спряження:

а) зміниться;

б) не зміниться;

в) правильної відповіді не запропоновано.

 1. Найбільш потужними характеристиками стохастичного зв’язку є:

а) коефіцієнти спряження С;

б) коефіцієнти детермінації η2 і R2;

в) коефіцієнти кореляції рангів Спірмена ρ і Кендала τ.

B

1. Проведено опитування людей різного віку стосовно того, яким курортам вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Групи людей за віком, років Види курортів   Разом
Гірськолижні Приморські
до 30
більше 30
Разом

Яким буде квадратичний коефіцієнт спряженості Пірсона χ2:

а) 22,9;

б) 4,8;

в) 10,4;

г) 8,3.

2. Проведено опитування людей різного віку стосовно того, яким курортам вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Групи людей за віком, років Види курортів   Разом
Гірськолижні Приморські
до 30
більше 30
Разом

Яким буде коефіцієнт асоціації:

а) 0,79;

б) 0,48;

в) 0,12.

3. Проведено опитування людей різного віку стосовно того, яким курортам вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Групи людей за віком, років Види курортів   Разом
Гірськолижні Приморські
до 30
більше 30
Разом

Яким буде коефіцієнт колігації:

а) 0,79;

б) 0,48;

в) 0,12.

4. Проведено опитування людей різного віку стосовно того, яким курортам вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Групи людей за віком, років Види курортів   Разом
Гірськолижні Приморські
до 30
більше 30
Разом

Яким буде коефіцієнт контингенції:

а) 0,79;

б) 0,48;

в) 0,12.

5. Проведено опитування людей різного віку стосовно того, яким курортам вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Групи людей за віком, років Види курортів   Разом
Гірськолижні Приморські
до 30
більше 30
Разом

Яким буде відношення шансів:

а) 22,9;

б) 4,8;

в) 10,4;

6. Проведено опитування серед користувачів мобільного зв’язку щодо моделей мобільних телефонів, яким вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Nokia Samsung
Юнаки
Дівчата
Разом

Яким буде квадратичний коефіцієнт спряженості Пірсона χ2:

а) 21,1;

б) 16,0;

в) 8,9;

г) 5,6.

7. Проведено опитування серед користувачів мобільного зв’язку щодо моделей мобільних телефонів, яким вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Nokia Samsung
Юнаки
Дівчата
Разом

Яким буде коефіцієнт асоціації:

а) 0,82;

б) 0,70;

в) 0,40;

г) 0,28.

8. Проведено опитування серед користувачів мобільного зв’язку щодо моделей мобільних телефонів, яким вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Nokia Samsung
Юнаки
Дівчата
Разом

Яким коефіцієнт колігації:

а) 0,82;

б) 0,70;

в) 0,40;

г) 0,28.

9. Проведено опитування серед користувачів мобільного зв’язку щодо моделей мобільних телефонів, яким вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Nokia Samsung
Юнаки
Дівчата
Разом

Яким буде коефіцієнт контингенції:

а) 0,82;

б) 0,70;

в) 0,40;

г) 0,28.

10. Проведено опитування серед користувачів мобільного зв’язку щодо моделей мобільних телефонів, яким вони надають перевагу. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Nokia Samsung
Юнаки
Дівчата
Разом

Яким буде відношення шансів:

а) 21,1;

б) 16,0;

в) 8,9;

г) 5,6.

11. Проведено опитування відвідувачів виставки автомобілів щодо улюбленої марки авто. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Opel Audi
чоловіки
Жінки
Разом

Яким буде квадратичний коефіцієнт спряженості Пірсона χ2:

а) 0,90;

б) 0,55;

в) 0,24.

12. Проведено опитування відвідувачів виставки автомобілів щодо улюбленої марки авто. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Opel Audi
чоловіки
Жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт асоціації:

а) –0,87;

б) –0,27;

в) –0,07.

13. Проведено опитування відвідувачів виставки автомобілів щодо улюбленої марки авто. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Opel Audi
чоловіки
Жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт колігації:

а) –0,53;

б) –0,03;

в) 0,53.

14. Проведено опитування відвідувачів виставки автомобілів щодо улюбленої марки авто. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Opel Audi
чоловіки
Жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт контингенції:

а) –0,53;

б) –0,03;

в) 0,53.

15. Проведено опитування відвідувачів виставки автомобілів щодо улюбленої марки авто. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Opel Audi
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде відношення шансів:

а) 0,90;

б) 0,55;

в) 0,24.

16. Проведено опитування студентів про їхнє ставлення до куріння. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Ставлення до куріння   Разом
позитивне негативне
юнаки
дівчата
Разом

Яким буде квадратичний коефіцієнт спряженості Пірсона χ2:

а) 8,3;

б) 7,1;

в) 6,0;

г) 3,2.

17. Проведено опитування студентів про їхнє ставлення до куріння. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Ставлення до куріння   Разом
позитивне негативне
юнаки
дівчата
Разом

Яким буде коефіцієнт асоціації:

а) 0,71;

б) 0,42;

в) –0,54;

г) –0,25.

18. Проведено опитування студентів про їхнє ставлення до куріння. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Ставлення до куріння   Разом
позитивне негативне
юнаки
дівчата
Разом

Яким буде коефіцієнт колігації:

а) 0,71;

б) 0,42;

в) –0,54;

г) –0,25.

19. Проведено опитування студентів про їхнє ставлення до куріння. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Ставлення до куріння   Разом
позитивне негативне
юнаки
дівчата
Разом

Яким буде коефіцієнт контингенції:

а) –0,64;

б) -12;

в) 0,22;

г) 0,41.

20. Проведено опитування студентів про їхнє ставлення до куріння. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Ставлення до куріння   Разом
позитивне негативне
юнаки
дівчата
Разом

Яким буде відношення шансів:

а) 8,3;

б) 7,1;

в) 6,0;

г) 3,2.

21. Проведено опитування покупців побутової техніки на рахунок вибору між фірмами “Sony” і ”Samsung”. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Sony Samsung
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде квадратичний коефіцієнт спряженості Пірсона χ2:

а) 200;

б) 90;

в) 56;

г) 18.

22. Проведено опитування покупців побутової техніки на рахунок вибору між фірмами “Sony” і ”Samsung”. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Sony Samsung
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт асоціації:

а) –0,55;

б) –0,30;

в) 0,30;

г) 0,55.

23. Проведено опитування покупців побутової техніки на рахунок вибору між фірмами “Sony” і ”Samsung”. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Sony Samsung
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт колігації:

а) –0,55;

б) –0,30;

в) 0,30;

г) 0,55.

24. Проведено опитування покупців побутової техніки на рахунок вибору між фірмами “Sony” і ”Samsung”. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Sony Samsung
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт контингенції:

а) –0,55;

б) –0,30;

в) 0,30;

г) 0,55.

25. Проведено опитування покупців побутової техніки на рахунок вибору між фірмами “Sony” і ”Samsung”. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Sony Samsung
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде відношення шансів:

а) 6,84;

б) 3,45;

в) 1,18;

г) 0,29.

26. Проведено опитування жителів міста щодо вибору між громадським транспортом і таксі. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Громадський транспорт Таксі
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде квадратичний коефіцієнт спряженості Пірсона χ2:

а) 20,5;

б) 13,8;

в) 5,4;

г) 1,6.

27. Проведено опитування жителів міста щодо вибору між громадським транспортом і таксі. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Громадський транспорт Таксі
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт асоціації:

а) –0,9;

б) –0,2;

в) 0,2;

г) 0,9.

28. Проведено опитування жителів міста щодо вибору між громадським транспортом і таксі. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Громадський транспорт Таксі
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт колігації:

а) 0,1;

б) 0,5;

в) 0,7;

г) 0,9.

29. Проведено опитування жителів міста щодо вибору між громадським транспортом і таксі. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Громадський транспорт Таксі
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде коефіцієнт контингенції:

а) 0,01;

б) 0,09;

в) 0,29;

г) 0,51.

30. Проведено опитування жителів міста щодо вибору між громадським транспортом і таксі. Результати опитування наведені в таблиці:

  Стать Переваги   Разом
Громадський транспорт Таксі
чоловіки
жінки
Разом

Яким буде відношення шансів:

а) 1,5;

б) 3,4;

в) 7,2;

г) 8,7.

С

Задача 1

Є такі дані:

Групи робітників Які виконують і перевиконують норму Які не виконують норму Разом
Які пройшли технічне навчання
Які не пройшли технічного навчання
Разом

Встановити ступінь тісноти зв’язку між виконанням норми виробітку та технічною підготовкою робітників. Квадратична спряженість Пірсона становитиме:

а)74,6;

б)100,2;

в)30,4.

Задача 2

Є такі данні про стаж роботи та виробіток продукції:

Стаж роботи, років Виро-біток, тис. грн. Стаж роботи, років Виро-біток, тис. грн. Стаж роботи, років Виробі-ток, тис. грн.
2,6 3,2 2,7
2,8 2,4 3,0
2,4 2,1 2,2
3,1 2,0 2,6
2,2 2,8 3,1
2,7 2,3 2,5
3,4 2,2 2,6
2,1 2,0 2,1

Побудувати таблицю комбінаційного розподілу. Квадратична спряженість Пірсона становитиме:

а)80,13;

б)44,16;

в)65,12.

Задача 3

Компанії за рівнем продуктивності праці та якістю трудового життя розподіляються таким чином:

Якість трудового життя Рівень продуктивності праці Разом
Вищий середньога-лузевого На рівні середньога-лузевого Нижчий середньога-лузевого
Застосовують політику звільнень
Не застосовують політику звільнень
РАЗОМ:

Коефіцієнт спряження становитиме:

а)0,7;

б)0,1;

в)0,5.

Задача 4

Компанії за рівнем продуктивності праці та якістю трудового життя розподіляються таким чином:

Якість трудового життя Рівень продуктивності праці Разом
Вищий середньога-лузевого На рівні середньога-лузевого Нижчий середньога-лузевого
Застосовують політику звільнень
Не застосовують політику звільнень
РАЗОМ:

Квадратична спряженість Пірсона становитиме:

а)23,75;

б)40,55;

в)95,39.

Задача 5

Компанії за рівнем продуктивності праці та якістю трудового життя розподіляються таким чином:

Якість трудового життя Рівень продуктивності праці Разом
Вищий середньога-лузевого На рівні середньога-лузевого Нижчий середньога-лузевого
Заохочують участь працівників у прийнятті рішень, які стосуються їх роботи
Не заохочують участь працівників у прийнятті рішень, які стосуються їх роботи
РАЗОМ:

Коефіцієнт спряження становитиме:

а)0,78;

б)0,59;

в)0,95.

Задача 6

Компанії за рівнем продуктивності праці та якістю трудового життя розподіляються таким чином:

Якість трудового життя Рівень продуктивності праці Разом
Вищий середньога-лузевого На рівні середньога-лузевого Нижчий середньога-лузевого
Заохочують участь працівників у прийнятті рішень, які стосуються їх роботи
Не заохочують участь працівників у прийнятті рішень, які стосуються їх роботи
РАЗОМ:

Квадратична спряженість Пірсона становитиме:

а)30,12;

б)85,13;

в)50,75.

Задача 7

В залежності від надійності малі комерційні банки України пропонують своїм вкладникам такі процентні ставки

Групи банків за рівнем надійності Депозитні процентні ставки комерційних банків Разом
14,0-14,5 14,5-15,0 15,0-15,5 15,5-16,0 16,0-16,5 16,5-17,0
Надійні
Ненадійні
РАЗОМ:

Бісеріальний коефіцієнт кореляції становитиме:

а)0,194;

б)0,839;

в)0,545.