Тема: Поняття про предмет соціології сім”ї та гендерної соціології

Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ

СОЦІОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

БІЛА ЦЕРКВА


Тема: Зміст поняття «суспільство». Системний підхід до розгляду суспільства в соціології.

План

1. Зміст поняття «суспільство».

2. Системний підхід до розгляду суспільства в соціології.

Основні поняття: суспільство, соціальна система.

Теми рефератів

1. Сутність та типологія суспільств.

2. Індустріальне суспільство.

3. Розвиток суспільств.

4. Характеристика суспільства як соціальної системи.

5. Соціальне життя суспільства.

6. Культура суспільства.

7. Суспільний прогрес.

8. Сучасне українське суспільство.

Запитання для дискусії

1. Чому людина не може існувати поза суспільством?

2. Чи можна ототожнювати суспільство з державою?

3. До якого типу суспільства Ви віднесли б сучасну Україну?

4. Чим різняться між собою еволюційні та революційні форми соціальних змін? Які їх причини та наслідки?

5. Чи існують закономірності у розвитку суспільства? Якщо так, то які? Якщо ні, то чому?

6. Які соціальні зміни відбуваються в сучасній Україні? Розкрийте їх тенденції, рушійні сили, перспективи.

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 116-122.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С. 36-87.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – С.54-68.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.81-97.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.62-82.

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с

Тема: Соціальні процеси як соціологічна категорія. Місце етносоціології в структурі соціологічного знання

План

1. Соціальні процеси як соціологічна категорія.

2. Місце етносоціології в структурі соціологічного знання.

3. Поняття етносу та основні етапи його розвитку.

4. Сучасні етнічні процеси.

5. Націоналізм як соціальне явище. Особливості проявів сепаратизму та тероризму, етнічно-релігійний екстремізм.

Основні поняття: соціальні процеси, етнос, нація, соціально-етнічна спільнота, цінності, конфлікти, національна свідомість, інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація, геноцид, націоналізм, сепаратизм, тероризм, екстремізм, теорія етногенезу Л.Гумільова.

Теми рефератів

1. Соціальні процеси

2. Теорія етногенезу Л.Гумільова.

3. Типи міжетнічних відносин.

4. Проблеми міжнаціональних відносин у світі.

5. Міжетнічні відносини в Україні.

Запитання для дискусії

1. Які існують точки зору на походження та існування етносів?

2. Назвіть основні причини загострення національних відносин у сучасному світі?

3. Як вирішувалося “національне питання” в колишньому СРСР?

4. У чому полягає сутність національного відродження?

5. Дайте характеристику міжнаціональних стосунків у сучасній Україні.

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 179-187, 353-370.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С. 85-87.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – С.181-203.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.226-244.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.161-163, 224-243.

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с

Тема: Політика як особливий вид соціального регулювання. Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства

План

1. Політика як особливий вид соціального регулювання.

2. Політична система суспільства, її структура, функції.

3. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні.

4. Електоральні теорії в соціології політики: теорія «раціонального вибору», «політичного поля», соціологічна та соціально-психологічна концепції.

5. Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства

6. Функції та канали висловлювання громадської думки. Функції масової комунікації.

Основні поняття: політична сфера, політичне життя, політична культура, демократія, політична система, політика, держава, влада, політичний статус, політична соціалізація, право, громадянське суспільство.

Теми рефератів

1. Соціологія політики як наука.

2. Політика як соціальне явище.

3. Політична система українського суспільства.

4. Легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки.

5. Громадянське суспільство.

6. Електоральні теорії в соціології політики: теорія “раціонального вибору”, “політичного поля”, соціологічна та соціально-психологічна концепції.

7.Засоби масової комунікації.

Запитання для дискусії

1. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні.

2. Механізм соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

3. Вплив засобів масової комунікації на політичну свідомість та культуру.

4. Зробіть класифікацію політичних партій залежно від: класового характеру, типу організаційної структури, місця, яке вони займають у системі влади, домінуючого в них ідеологічного фактора.

5. Розкрийте основні принципи міжнародних відносин.

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С.312-353.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С. 81-82, 144-150.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – С. 137-142, 233-240.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.293-308.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.137-163.

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с

Тема: Поняття про предмет соціології сім”ї та гендерної соціології

План

1. Поняття про предмет соціології сім”ї та гендерної соціології.

2. Співвідношення понять “стать” і “гендер”.

3. Проблеми гендерної соціалізації.

4. Гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх зміни в сучасному суспільстві

Основні поняття: сім”я, шлюб, гендер, демографічна політика, функції сім”ї, моногамія, полігамія, структура сім”ї.

Теми рефератів

1. Соціальні функції сім”ї.

2. Гендерна соціологія.

3.Причини сімейних конфліктів.

4.Гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх зміни в сучасному суспільстві.

Запитання для дискусії

1. Проблеми розвитку сім”ї в сучасних умовах.

2. Які є погляди на розвиток сім”ї в майбутньому?

3. Як Ви ставитесь до запровадження шлюбного контракту?

4.Що, на Вашу думку, є головним у підготовці молодої людини до сімейного життя?

5. Гендерні стереотипи: сучасні тенденції.

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С.211-226,399-403.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С.99-115.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – С.159-180.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.211-226.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.206-223.

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с.

Тема: Соціологія гуманітарної сфери та її складові. Поняття культури в соціології

План

1. Поняття культури в соціології.

2. Види культури. Культура як якість суспільного життя.

3. Форми культури та їх взаємодія.

4. Соціальні функції культури.

5. Структурні елементи культури.

Основні поняття: культура, норми, еліта, масова культура, фольклор, субкультура, девіантна культура, право, звичаї, мистецтво, релігія, ідеологія, етикет, національна культура.

Теми рефератів

1. Функції культури як соціального явища.

2. Структура культури.

3. Сутність і зміст культурної динаміки.

4. Елітарна культура.

5. Масова культура.

6. Народна культура.

7. Стан освіти та науки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства.

Запитання для дискусії

1. Які співвідношення соціології культури і соціології науки, освіти, права, релігії, моралі?

2. Яка роль культури в нормативно-ціннісній регуляції і саморегуляції діяльності та поведінки суб’єкта життєдіяльності?

3. Назвіть основні принципи культурної політики в Україні.

4. Єдність і відмінність між міською і сільською культурами.

5. Зробіть соціально-культурну характеристику інженерно-технічної, наукової, педагогічної, управлінської, сільської інтелігенції.

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С.231-245.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С.116-127.

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.347-373.

4. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.165-178.

5. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. Ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с.

6. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – С. 173-212.

Тема: Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень

План

1. Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень.

2. Етапи соціологічного дослідження.

3. Види досліджень.

Основні поняття: соціологічне дослідження, етапи дослідження, види досліджень, аналіз, вибірка, програма.

Теми рефератів

1. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи.

2. Конкретно-соціологічне дослідження: види.

3. Теоретичні і емпіричні дослідження.

4. Класифікація (типологія) соціологічного дослідження.

5. Програма соціологічного дослідження.

6. Методи соціологічного дослідження.

Запитання для дискусії

1. Яке значення мають соціологічні дослідження в житті сучасного суспільства?

2. Як здійснюється аналіз результатів соціологічного дослідження?

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С.415-419.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С.32-34.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – С.240-253.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.410-452.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.249-257

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. Ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с.

7. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – С. 296-306..

Тема: Основні методи конкретно-соціологічних досліджень

План

1. Програма соціологічного дослідження.

2. Вибірка у соціологічному дослідженні.

3. Загальна характеристика основних методів конкретно-соціологічних досліджень.

Основні поняття: соціологічне дослідження, етапи дослідження, види досліджень, аналіз, вибірка, програма, експеримент, спостереження, опитування, аналіз документів

Теми рефератів

1.Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи.

2.Конкретно-соціологічне дослідження: види.

3.Теоретичні і емпіричні дослідження.

4.Опитувальні методи збору соціологічної інформації.

5. Спостереження та його види.

6.Експерементальні методи в соціології.

7. Аналіз документів.

Запитання для дискусії

1. У чому полягають переваги та недоліки роздаткового, поштового, друкованого у пресі анкетування?

2. Які переваги й недоліки соціологічного інтерв’ю ?

3. Які, на вашу думку, питання можна вирішити за допомогою аналізу документів?

4. Охарактеризуйте види соціологічного спостереження, проаналізуйте відмінності та специфіку їх застосування.

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С.415-471.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С.32-34.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – С.240-253.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.410-452.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – С.249-257

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. Ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с.

7. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – С. 296-306.

Тема: Опитувальні методи збору соціологічної інформації. Спостереження та експеримент

План

1. Опитувальні

Основні поняття: соціологічне дослідження, етапи дослідження, види досліджень, аналіз, вибірка, програма.

Теми рефератів

7. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи.

8. Конкретно-соціологічне дослідження: види.

9. Теоретичні і емпіричні дослідження.

10. Класифікація (типологія) соціологічного дослідження.

11. Програма соціологічного дослідження.

12. Методи соціологічного дослідження.

Запитання для дискусії

3. Яке значення мають соціологічні дослідження в житті сучасного суспільства?

4. Як здійснюється аналіз результатів соціологічного дослідження?

Література

1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С.415-419.

2. Соціологія. Навчальний посібник. Для студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Укладач Шупик І.І. – “Інтас”, 2002 р. – С.32-34.

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.Н. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000 р. – с.240-253.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник – К.: Каравела, 2004 р. – С.410-452.

5. Соціологія: Підручник / За редакцією В.М.Пічі. – 2-е видання, стереотипне. – Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий світ – 2000”, 2006. – с.249-257

6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. Ред. В.М.Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ- 2000”, 2002. – 480 с.

7. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – С. 296-306..

Література