Завдань навчальної практики

При оцінюванні навчальної практики враховується ставлення студента до роботи, відгуки адміністрації, методиста-консультанта установи, де студент проходив практику. Особлива увага приділяється самостійності студента, його вмінню робити висновки та рекомендації.

За шкалою ECTS За шкалою університету За національною шкалою
A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно)
B 85 – 89 (дуже добре) 4 (добре)
C 75 – 84 (добре)
D 70 – 74 (задовільно) 3 (задовільно)
E 60 – 69 (достатньо)
FX 35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання) 2 (незадовільно)
F 1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

Критерії диференціації оцінок:

Відмінно” . Зміст і оформлення звіту бездоганні, всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента творчо застосовувати отримані з фахових предметів знання, пов’язані з особливостями професійної діяльності. Студент сумлінно виконував всі завдання керівників практики, навички етичної поведінки соціолога, що відображено у звіті. Звіт подано у встановлений термін, він містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази практики та університету, завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від установи – бази практики – «відмінно». Повні і точні відповіді на всі запитання членів комісії з програми практики.

«Дуже добре». Завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Звіт подано у встановлений термін, містить всі структурні елементи, але є незначні невідповідності. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

“Добре”. Завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, була допущена певна кількість не дуже грубих помилок. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи, але є певні невідповідності. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

“Задовільно” . Завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». Недбале оформлення звіту та/або щоденника. Переважну більшість питань програми практики у звіті висвітлено, проте є окремі розрахункові й логічні похибки. Характеристика студента в цілому позитивна. Відповідаючи на запитання членів комісії з програми практики, студент почувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не має твердих знань.

«Достатньо». Завдання виконано з помилками. Виконано не всі завдання, але значна їх частина, або були допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

“Незадовільно”. Більшість завдань невиконані, у звіті висвітлено не всі розділи програми практики або звіт підготовлено не самостійно. Виявлені проблеми встановлення контакту з респондентами. Характеристика студента, що стосується ставлення до практики і трудової дисципліни, – негативна. На запитання членів комісії відповідає незадовільно.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних, підтверджених документально, причин, може бути надано право її повторного проходження за індивідуальним графіком з фінансуванням усіх витрат, пов’язаних з її організацію та проведенням фізичними чи юридичними особами за окремим кошторисом.