Тема 7. Методика і техніка соціологічних досліджень

Та їх застосування у соціології медицини

ЗАВДАННЯ ТЕМИ:

1. Визначати зміст та призначення конкретних соціологічних досліджень (КСД)

2. Виокремлювати етапи КСД.

3. Розрізняти основні види КСД.

4. Описувати складання програми і робочого плану КСД.

5. Характеризувати методи збору та аналізу соціологічної інформації.

6. Аналізувати форми оприлюднення результатів соціологічного дослідження.

7. Визначати етичні проблеми , пов’язані з соціологічними дослідженнями.

Навчальні питання:

1. Соціологія сім’ї.

2. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види.

3. Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження. Вибірка.

4. Методи збору та аналізу соціологічної інформації.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Соціологія сім'ї; шлюб; типи шлюбів: ендогамний, екзогамний, моногамний, полігамний, патріархальний, матріархальний, егалітарний, громадський, офіційний, фіктивний; сім'я; типи сім'ї: нуклеарна, розширена, повна, неповна; основні категорії соціології сім'ї (умови та спосіб життя; структура сім'ї, її функції, спосіб мислення; етапи життєвого циклу сім'ї); функції сім'ї: відтворення людини, економічна, господарсько-побутова, рекреаційна; сучасні тенденції в розвитку сім'ї. Соціальне дослідження, моніторинг, респондент, опитування, аналіз документів, контент-аналіз, спостереження, експертне опитування, гіпотеза дослідження, соціальна проблема, репрезентативність, вибірка, генеральна сукупність, анкетне опитування, соціологічне інтерв’ю, соціологічний експеримент, соціометричний метод.

Контрольні запитання і завдання

1. Визначте соціологічну сутність поняття шлюб.

2. Дайте класифікацію шлюбів.

3. В чому полягає соціальна сутність сім'ї?

4. Визначте типи сім'ї.

5. Чи можна вважати, що сімейні проблеми – це лише особисті проблеми конкретних людей?

6. Які основні категорії соціології сім'ї в дослідженні шлюбно-сімейних відносин?

7. Які основні функції сім'ї?

8. Які із проблем сучасної сім'ї найбільш гострі?

9. Які фактори впливають на стабільність сім'ї?

10. Чи можна казати, що в сучасних умовах існує криза сім'ї як соціального інституту та соціальної групи?

11. Що таке соціологічне дослідження?

12. Яке значення мають соціологічні дослідження в житті сучасного суспільства?

13. Яке місце посідає програма і робочий план соціологічного дослідження у його підготовці, організації та проведенні?

14. У чому полягає специфіка опитування як методу збору первинної соціологічної інформації?

15. За яких умов застосовують у соціології експертне опитування?

16. Поясніть, що таке соціометричне опитування?

17. Які питання можна вирішити за допомогою аналізу документа?

18. В яких випадках доцільне застосування контент-аналізу?

19. Для чого і як здійснюється опис інформації обчислення та оформлення узагальнюючої інформації?

ТЕСТИ

Тест 1. Сім’я – це:

а) сукупність людей, пов’язаних спільністю життєвих умов, єдністю цінностей, відносинами організації та усвідомленням соціальної ідентичності;

б) первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв’язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин;

в) засноване на кровній спорідненості, шлюбі або усиновленні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту, взаємними відповідальністю, піклуванням, допомогою.

Тест 2. Сім’я нуклеарна – це:

а) сім'я, що складається з подружньої пари з дітьми чи без дітей, або одного із батьків та дітей, які не перебувають у шлюбі;

б) сім'я, що складається з кількох об’єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути повною або неповною і включати також родичів подружжя по прямій та побічній лінії;

в) первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв’язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин;

Тест 3. Сім’я розширена – це:

а) сім'я, що складається з подружньої пари з дітьми чи без дітей, або одного із батьків та дітей, які не перебувають у шлюбі;

б) сім'я, що складається з кількох об’єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути повною або неповною і включати також родичів подружжя по прямій та побічній лінії;

в) первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв’язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин;

Тест 4. Лонгітюдне соціологічне дослідження – це дослідження:

а. Разове. б. Розвідувальне. в. Аналітичне г. Повторне.

Тест 5. Теоретико-методичний розділ програми соціологічного дослідження включає:

а. Визначення виду вибірки.

б. Розробку методів збору первинної соціологічної інформації.

в. Інтерпретацію й операціоналізацію основних понять дослідження.

Тест 6. Методом соціологічного дослідження є :

а. Проведення соціологічного експерименту над об’єктом.

б. Засіб отримання нових знань про об’єкт вивчення.

в. Розробка наукової гіпотези.

Тест 7. Результатом якого дослідження є аналіз об’єкта, розробка правил, теорій:

а. Описового. б. Пілотажного. в. Аналітичного.

Тест 8. У методологічному розділі програми соціологічного дослідження є всі нижче перераховані пункти крім:

а. Формулювання робочих гіпотез.

б. Визначення основних методів збору інформації.

в. Формулювання та обґрунтування проблеми дослідження, визначення об’єкта та предмета дослідження.

г. Визначення мети та завдань дослідження, уточнення, інтерпретація основних питань.

Тест 9. Соціологічне дослідження – це:

а. Система знань та навичок, що дозволяє професійно займатись соціологією.

б. Система параметрів майбутнього соціального об’єкта або якісно нового стану існуючого об’єкта.

в. Система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище суспільного життя.

г. Методи типологізації соціальних об’єктів.

Тест 10. За метою соціологічні дослідження бувають:

а. Описове. б. Моніторингове. в. Повторне. г. Емпіричне.