Вибіркові та панельні дослідження в туризмі

Вибіркові дослідження - це найчастіший вид досліджень і можна сказати, що саме вони ставлять суть емпіричних досліджень, оскільки вони дозволяють дослідити соціальні і економічні процеси не тільки в окремій сукупності, а й в регіоні, суспільстві в цілому.

Основними поняттями вибіркових досліджень є:

Одиниця спостереження - безпосереднє джерело інформації і дослідженні, в якості якого можуть виступати окрема людина, група осіб, організація, певні документи.

Генеральна сукупність - вся сукупність одиниць спостереження, які мають відношення до проблеми дослідження.

Вибіркова сукупність - частина генеральної сукупності, яка підлягає безпосередньому вивченню в процесі дослідження у відповідності з розробленою методикою збору матеріалу.

Репрезентативність - близька відповідність складу охопленої спостереженням маси і складу всієї маси одиниць об’єкту, що вивчається, тобто генеральної і вибіркової сукупностей.

Тобто, в основі вибіркових досліджень лежить проблема забезпечення репрезентативності, тобто того, щоб вибрані для аналізу представники тієї чи іншої сукупності відображали думки, судження, оцінки всіх членів колективу, жителів регіону, населення країни.

Якщо розглядати вибірку за принципом підходу до відбору одиниць вибіркової сукупності із генеральної, то можна виділити три типи вибірок:

- стихійний відбір, тобто відбір по принципу «добровільності» входження одиниць генеральної сукупності в вибіркову. такий тип застосовується переважно в поштових і пресових опитуваннях. Головний недолік такої вибірки - неможливість якісної репрезентативності генеральної сукупності;

- ймовірний (випадковий) відбір - один із основних, який застосовується в маркетингових дослідженнях. Головний принцип подібного відбору - забезпечення можливості кожній одиниці генеральної сукупності попасти в вибіркову. З такою метою використовуються таблиці випадкових чисел, лотерейний підбір, механічний відбір;

- квотний (стратифікований) відбір - в основі лежить побудова якісної моделі генеральної сукупності, після цього - відбір одиниць спостереження в вибіркову сукупність, віиходячи з наявної моделі.

Повторне соціологічне дослідження використовується для виявлення динаміки, змін в їх розвитку. Кількість таких досліджень і часові інтервали між ними визначаються їх цілями та змістом.

Різновидністю повторного соціологічного дослідження є панельне дослідження, коли один і той же соціальний об'єкт вивчається по ідентичній програмі та методиці через визначений інтервал часу, завдяки чому з'являється можливість встановити тенденції його розвитку. Найбільш показовий приклад панельного дослідження - періодичні переписи населення.

56.Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства(організації)

Комплекс маркетингових комунікацій складається з чотирьох основних засобів впливу: реклама, пропаганда чи P ublic R elations, стимулювання збуту, особистий продаж.

Реклама - це неособисті форми комунікації, здійснювані за допомогою платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування. Характерна особливість реклами як одного з головних засобів маркетингових комунікацій у сфері туризму визначається специфікою, як самої реклами, так і особливостями галузі і її товару - туристського продукту.

Public Relations є потужним інструментом і деколи може надати більше впливу на потенційного клієнта, чим реклама. Ефективний Public Relations є інструментом управління, за допомогою якого організація представляє свій продукт в засобах масової інформації з найкращого боку.

Стимулювання збуту - різні види маркетингової діяльності, які на певний час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та безпосередньо стимулюють купівельну активність споживачів (наприклад, купони або пробні зразки), роботу дистриб'юторів і торгового персоналу. Стимулювання збуту є засобом короткочасного впливу на ринок. Однак ефект від заходів щодо стимулювання збуту досягається значно швидше, ніж у результаті використання інших елементів комунікацій.

Персональні продажу або, як їх ще називають, прямі продажі для індустрії туризму є одним з важливих елементів комунікаційного комплексу. Вони відносяться виключно до процесу продажів і являють собою маркетинг, що проводиться по відношенню до клієнтів.Важливість їх зумовлена ​​можливістю продавців зустрічатися з клієнтами