О. Конт і виникнення соціології

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство

План.

1. О. Конт і виникнення соціології.

2. Визначення соціології. Її об’єкт і предмет дослідження.

3. Структура соціологічного знання.

4. Функції соціології. Зв’язок соціології з іншими науками.

5. Методологія і методика соціологічного дослідження.

Література.

1. Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология: Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 2000;

2. Герасимчук А., Шиян О. Соціологія: Курс лекцій. – К., 2000;

3. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія: Загальний курс. – К., 2006;

4. Соціологія: Курс лекцій / За ред С. А. Щудло. – Дрогобич, 2007;

5. Соціологія: Підручник / За ред. Городяненка В. Г. – К., 2006;

6. Шаповал М. Загальна соціологія. – К., 1996.

Ключові слова: соціологія, предмет соціології, структура соціологічного знання, соціологічне дослідження, програма, методи соціології.

Цілі та завдання вивчення розділу 1.1

Успішне вивчення розділу 1.1. дозволяє:

o Познайомитися із специфікою соціології як науки про суспільство.

o Мати уяву про об’єкт та предмет соціології, її проблемне поле.

o Знати основні характеристики соціології.

o Володіти ключовими поняттями: соціологія, предмет соціології, структура соціологічного знання, соціологічне дослідження, програма, методи соціології.

Методичні рекомендації до вивчення розділу 1.1.

При вивченні Розділу 1.1. важливо дати визначення основних понять: соціологія, предмет соціології, соціальне, соціальні інститути, функції соціології.

Вивчаючи питання 1, зверніть увагу на передумови виникнення даної науки.

Вивчаючи питання 2, встановіть специфіку предмета та об’єкта соціології.

Вивчаючи питання 3, зверніть увагу на те, якою є структура соціологічного знання.

Вивчаючи питання 4, зверніть увагу на практичне значення соціологічної теорії.

Вивчаючи питання 5, проаналізуйте основні етапи соціологічного дослідження, ознайомтися зі специфікою методів збору первинної соціологічної інформації.

Опанування основних понять теми передбачає роботу з соціологічним словником та додатковою літературою, вказаною у списку літератури.

Завдання до теми:

1. Прочитайте тему і законспектуйте основні положення.

2. Випишіть основні поняття.

О. Конт і виникнення соціології.

Термін „соціологія” походить від латинського слова „societas” (суспільство) і груцького „logos” (слово, вчення). У цьому смислі слово „соціологія” означає не що інше, як науку про суспільство. Таке визначення є надто загальним, воно не вказує на специфіку соціологічного знання і тому ще не відрізняє соціологію від багатьох інших гуманітарних наук, які в тому чи іншому аспекті досліджують суспільство – соціальної філософії, політекономії, демографії, політології тощо. Однак не випадково термін „соціологія” з’являється у 30-х роках XIX століття у працях французського філософа і соціолога О. Конта, був пов’язаний саме з виокремленням цієї науки від інших гуманітарних і суспільних вчень, з утвердженням соціології як самостійної наукової дисципліни.

Соціологія, на думку Конта, є дитям післяреволюційного часу у Франції. Вона виникла в епоху духовного та політичного панування буржуазії. Соціологія віддзеркалює підйом промисловості, наук та ще містить надію на вирішення соціальних конфліктів за допомогою розуму.

Огюст Конт (1798 – 1857) походив з мілкобуржуазної родини. Вплив на формування його поглядів здійснило навчання в Політехнічній школі. Принципи цієї школи полягали в ідеї універсальності наук і в ідеалі енциклопедичної системи усіфх наук, причому математика розглядалась як її основа. Констовський проект енциклопедичної системи наук віддзеркалює ці принципи.

Конт працював секретарем Сен-Сімона. Ідеї Сен-Сімона також залишили свій відбиток у працях Конта. І Конт, і Сен-Сімон відстоювали позицію, що індутсріальне суспільство майбутнього слід організовувати на науковому підгрунті.

В своєму творі „Курс позитивної філософії” (1842) Конт виокремлює три стадії історії пізнання:

1) теологічна;

2) метафізична;

3) позитивна (наукова).

Остання стадія вважається найдосконалішим станом пізнання. Позитивна філософія Конта є основою та умовою його концепції перетворення політики в науку. Науки, за Контом, - не є самоціллю, вони слугують прогресу людства. Усі науки повинні використовувати єдиний метод, який виступає віддзеркаленням способу буття самой природи. Критерії позитивності – пізнання законів, передбачення, виокристання.

Позитивна наука – соціологія – повинна в майбутньому забезпечити пізнання, яке спростить політичні дії, які сприяютимуть розвитку держави у напрямку „позитивного стану”.

Метод соціології – історичний метод (порівняння попередніх та наступних станів і виведення на цій основі законів розвитку). Її слід розвивати, щоб з ї допомогою не лише пояснювати закномірності суспільного устрою та розвитку, а й поставити політику на наукову основу для сприяння прогресу людини і суспільства.