Методи, спрямовані на нормування та управління навантаження і вдосконалення рухових навичок

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ В АЕРОБІЦІ

План вивчення теми

1. Методи, спрямовані на нормування та управління навантаження і вдосконалення рухових навичок.

2. Розвиток фізичних (рухових) якостей засобами аеробіки.

3. Розвиток сили.

4. Розвиток витривалості.

5. Розвиток гнучкості.

6. Розвиток швидкості.

7. Розвиток координаційних здібностей (розвиток спритності).

8. Розвиток ритмічності рухових дій в аеробіці.

9. Регулювання навантаження під час занять аеробікою.

Рекомендована література:

1. Белокопытова Ж. А. Содержание и методика оздоровительных занятий по аэробике : учеб. пособ. / Ж. А. Белокопытова. – К. : НУФВСУ, 2006. – 72 с.

2. Давыдов В. Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики : учеб. пособ. / В. Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко, Г. О. Краснова. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. – 124 с.

3. Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : учеб.-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – М.: Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2001. – 64 с.

4. Несторова Т. В. Теория и методика преподавания аэробики : метод. материалы / Т. В. Несторова, Н. А. Овчинникова. – К. : УГУФВС, 1998. – 33 с.

5. Хоули Э. Оздоровительный фитнес / Э. Хоули, Б. Д. Френке. – К. : Олимпийская лит-ра, 2000. – 368 с.

6. Якимов А. М. Основы тренерского мастерства : учебно-методическое пособие / А. М. Якимов. – М : Терра-Спорт, 2003. – 176 с.

7.

Методи, спрямовані на нормування та управління навантаження і вдосконалення рухових навичок

Методика складається з класифікації методів, змістом яких є різний спосіб упорядкування рухових дій тих, хто займається, а також порядок поєднання та регулювання навантаження у процесі відтворення вправ.

До методів, пов’язаних з нормуванням і управлінням навантаження, відносяться: рівномірний, повторний (методи стандартної вправи), перемінний, інтервальний (методи варіативної вправи).

Рівномірний метод характеризується виконанням відвідувачами безперервних, з постійною інтенсивністю фізичних вправ. Цей метод поділяється на метод тривалого та короткочасного рівномірного тренування.

Перший з них передбачає виконання роботи невеликої інтенсивності протягом тривалого часу (аеробного режиму), що, у свою чергу, розвиває витривалість людини. Безперервна робота триває в діапазоні від 15 (20) до 90 хв і більше. Виконують базові та танцювальні вправи оздоровчої аеробіки.

За допомогою другого методу відбувається робота в аеробно-анаеробному режимі з меншою тривалістю, але з більшою інтенсивністю. Цей метод сприятливий для більш підготовлених людей. Використовують бігові, стрибкові, танцювальні вправи аеробіки.

Повторний метод характеризується багаторазовим виконанням вправи в поєднанні з інтервалами відпочинку, під час яких відновлюється працездатність організму людини. Застосування методу сприяє прагматизації тренування, де кожна дія тих, хто займається чітко спланована, а реакція на задане навантаження чи виконання різноманітних рухів візуально сприймається. Повторний метод підвищує технічність виконання рухів оздоровчої аеробіки, сприяє розвиткові сили, швидкості, швидкісної витривалості тощо.

Перемінний метод характеризується безперервним виконанням вправи з послідовним варіюванням навантаження за допомогою зміни швидкості пересування, амплітуди рухів, темпу музичного твору, величини зусиль тощо. Метод передбачає застосування різних форм циклічних та ациклічних рухів: ходьби, бігу, стрибків, базових і танцювальних рухів оздоровчої аеробіки. Застосування перемінного методу добре розвиває витривалість, швидкість та координацію, сприяє розширенню рухових навичок.

Інтервальний метод (колове тренування), як і повторний, базується на багаторазовому виконанні вправи через певні інтервали відпочинку, але, на відміну від повторного, інтервальний метод великого значення набуває саме в тренувальній дії інтервалів відпочинку. Використовують танцювальні вправи, біг, силові вправи із застосуванням різного інвентарю. Відпочинок може бути активним або пасивним, вправи повторюють серіями. Інтервальний метод дозволяє чітко дозувати величину навантаження, а також за короткий проміжок часу підвищити рівень витривалості, без ризику перенавантаження. До методів, пов’язаних із вдосконаленням рухових навичок та підвищення інтересу до занять оздоровчої аеробіки належать: гра, творчість і змагальний метод.

Метод гри і творчості. На сьогоднішньому етапі розвитку оздоровчої аеробіки фахівець має підходити до своєї роботи творчо. Професійний інструктор не повинен стереотипно застосовувати якусь одну методику. Він має сумлінно навчатися та постійно самовдосконалюватися. Метод з успіхом застосовують для всіх вікових груп, особливо для дітей, адже в них добре розвинена уява, а творчість вирізняється індивідуальністю. Творча уява яскраво виявляється також і на заняттях оздоровчої аеробіки. Під час виконання вправ, особливо імітативного характеру, створюються наслідувальні образи, тому на заняттях з молодшими школярами слід давати назву вправі, які розучують, наприклад: «ведмедик», «боксер» тощо. Ці вправи імітують поведінку тварин і окремі види людської діяльності. У дітей гра викликає позитивні емоції та підвищує інтерес до занять. Дуже цікаві й корисні для дітей вправи, які виконують парами, адже в них присутній елемент змагання.

Базові та танцювальні вправи з використанням традиційних предметів, які включають у комплекси оздоровчої аеробіки, вносять у заняття елементи творчості, підвищуючи їхню ефективність. Можна використовувати і нетрадиційні предмети (стілець, рушник, подушку тощо). Будуючи комплекс вправ, необхідно пам’ятати, що чим вища емоційна насиченість занять, тим більша його моторна щільність.

Змагальний метод є одним із чинників стимулювання інтересу та активізації діяльності тих, хто займається, з установкою на перемогу або досягнення позитивного результату. Цей метод важливий для виховання фізичних, моральних якостей, вдосконалення техніки виконання рухів. Змагання можна проводити з усіма, хто якимось чином причетний до аеробіки. З тими, хто займається, проводять фестивалі (змагання між оздоровчими клубами міста), презентації нових програм, змагання під час оздоровчого заняття (конкурс на найкраще виконання комплексу вправ). У змаганнях різного рівня можуть брати участь майбутні фахівці, викладачі з оздоровчої аеробіки.

Дотримання правил та вимог змагань привчає тих, хто займається, до самовладання, вміння стримувати негативні емоції, дотримання дисципліни тощо. При підборі рівня змагальної діяльності слід чітко враховувати стать, вік, фізичну підготовленість, стан здоров’я відвідувачів та інші фактори.