Регламентація роботи бухгалтерії та обов'язків облікових працівників

Робота бухгалтерії підприємства регламентується "Положенням про бухгалтерію". Положення оформлюється на бланку підприємства за підписом головного бухгалтера і затверджується керівником під­приємства.

Положення про бухгалтерію- багатопрофільний документ, який чітко регламентує порядок її роботи. Від його детальної розроб­ки прямо залежить ефективність організації бухгалтерського обліку підприємства. Положення є внутрішнім нормативним актом, відно­ситься до уніфікованої системи організаційно-розпорядчої докумен­тації, має чітко визначену структуру та включає наступні розділи:

-загальні положення;

-цілі і завдання;

-функції;

-права і обов'язки головного бухгалтера (його заступників);

-службові зв'язки;

-організація роботи.

Розділ "Загальні положення" визначає форми ведення обліку, чисельність і штат бухгалтерії, найменування законодавчих актів, якими керується бухгалтерія в своїй діяльності. Закінчується розділ вимога­ми, що пред'являються до керівника бухгалтерії.

Другий розділ Положення визначає цілі та завдання бухгалтерсь­кої служби.

Третій розділ Положення розкриває функції бухгалтерії, такі як облік основних засобів, облік грошових коштів, контроль за своєчас­ним і правильним проведенням інвентаризації, ефективна організація матеріальної відповідальності, ведення розрахунків з оплати праці тощо.

Четвертий розділ "Права та обов'язки керівництва" містить поса­дову інструкцію головного бухгалтера, складену на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

У п'ятому розділі "Службові зв'язки" зазначаються служби, з яки­ми бухгалтерія взаємодіє:

- з усіма структурними підрозділами - з питань бухгалтерського
обліку;

- з юридичною службою - щодо правових питань, пов'язаних з підготовкою документів;

- з відділом кадрів - з питань підбору кадрів для бухгалтерії, розрахунку заробітної плати персоналу.

За значних обсягів облікової інформації бухгалтерська служба ви­ступає як окремий структурний підрозділ. При цьому необхідна чітка регламентація діяльності всього підрозділу в цілому та окремо кож­ного працівника, що визначаються Положенням про бухгалтерську службу та посадовими інструкціями працівників підрозділу.

Бухгалтерська служба має безпосереднє відношення до управлін­ського апарату, всіх цехів і відділів підприємства. Бухгалтерія отри­мує від підрозділів ті чи інші дані, необхідні для обліку (документа­льно оформлені здійснені господарські операції) та передає їм необ­хідну управлінську та іншу інформацію. Взаємодія бухгалтерії з вну­трішніми підрозділами наступна:

-від адміністративної служби бухгалтерія отримує копії наказів і розпоряджень директора по основній діяльності, кореспонденцію на адресу бухгалтерії та передає проекти наказів і розпоряджень з пи­тань фінансової діяльності, довідки, дані на запит керівника, звіти про результати діяльності;

-з відділу кадрів бухгалтерія отримує копії наказів по особовому складу, табелі обліку робочого часу, лікарняні листки, звіти про ви­користання бланків трудових книжок та передає відомості викорис­тання чергових відпусток, бланки трудових книжок і додатки до них;

-з комерційного відділу бухгалтерія отримує господарські конт­ракти та договори, кошториси, акти та інші матеріали з питань вико­нання договірних зобов'язань, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти співробітників та передає дані про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, дані про витрати за видами діяльності та окремими договорами, дані про оплату раху­нків, дебіторів та кредиторів, вказівки з питань оформлення для облі­ку документів та даних;

-з планового відділу надходять затверджені розробки планових показників за всіма видами діяльності, кошторис витрат і доходів та інші;

-з цехів до бухгалтерії передаються дані про випуск продукції, витрати, тощо;

-зі складів надходять документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, їх відпуску та переміщенню;

-від служби головного механіка надходять документи про рух обладнання та його ремонт, тощо.

Взаємодія зі сторонніми організаціями полягає у отриманні від банків виписок за рахунками, копій доданих до них документів та передачі розрахунково-платіжних банківських документів, чеків на отримання грошових коштів і об'яв на внесення готівки, інформації з питань роботи, балансів та звітів. До державної податкової служби бухгалтерія передає звіти про нарахування та сплату податків та інші документи.

Шостий розділ Положення "Організація роботи" включає правила внутрішнього розпорядку роботи бухгалтерії. Якщо підприємство на лежить до суб'єктів, що підлягають обов'язковому аудиту, до даного розділу включається відповідна інформація.

Планування діяльності окремих облікових працівників здійснюється на підставі розроблених індивідуальних графіків, приклад якого наведено у додатках.

На підставі затвердженої структури підприємства керівник затверджує штатний розклад. На кожну посаду, передбачену штатним і розкладом (крім категорій робітників), керівником підприємства затверджується посадова інструкція. Посадова інструкція- це документ, у якому зафіксовані завдання, функції, обов'язки, права і відповідальність посадової особи. Вона розробляється для кожної конкрет­ної штатної посади.

Посадова інструкція сприяє правильному вирішенню питань роз­поділу обов'язків між категоріями працівників, забезпечує єдність посадових обов'язків і кваліфікаційних вимог, які до них пред'являються.

Посадові інструкції працівників дають змогу: - встановити для кожного працівника перелік належних до вико­нання операцій;

-визначити та закріпити обов'язки кожної особи, а також його права та персональну відповідальність;

-контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінити її результати.

Крім того, посадові інструкції розмежовують завдання кожної служби, вносять узгодженість дій різних служб управління підприєм­ства (установи), враховують раціональне використання фонду робо­чого часу.

Посадові інструкції розробляються за дорученням керівника під­приємства (про що видається відповідний наказ) відділом кадрів (службою управління персоналом) або керівниками структурних під­розділів (начальниками відділів). Текст посадових інструкцій узгоджується з юридичною службою і затверджується керівником під­приємства. Кожний працівник має бути ознайомлений з посадовою інструкцією під розписку із зазначенням дати ознайомлення. Для об­лікових працівників підприємства посадові інструкції розробляються головним бухгалтером підприємства.

В основу розробки посадових інструкцій покладаються, за їх наяв­ності, типові й галузеві інструкції з урахуванням специфічних обов'язків, які вимагаються від працівників керівником (власником) підприємства.

Структура типової посадової інструкціїоблікового працівника може бути наступною:

-найменування посади;

-загальні положення;

-цілі і завдання;

-обов'язки і права;

-відповідальність;

-взаємозв'язок з іншими посадовими особами;

-критерії оцінки виконання обов'язків;

-оклад і премія;

-порядок призначення, звільнення і заміщення посади;

-висновок.

В посадовій інструкції детально викладаються обов'язки, права і відповідальність посадової особи. Підставою для визначення завдань і обов'язків служить кваліфікаційний довідник посад службовців. По­ложення про головних бухгалтерів взагалі є посадовою інструкцією головного бухгалтера.

Кваліфікаційні категорії з оплати праці спеціалістів встановлю­ються керівником (власником) на підставі рішень атестаційних комі­сій (якщо такі є на підприємстві).

Дотримання посадової інструкції має бути покладено в основу оцінки роботи посадової особи.

В доповнення до основних розділів посадової інструкції може бути введений розділ, що регулює трудові взаємовідносини між посадови­ми особами. Цей розділ може встановлювати службові зв'язки, поря­док подання звітів, планів та інших документів, періодичність подан­ня звітної інформації тощо.

Рекомендується також включати до посадової інструкції розділ "Оцінка роботи", в якому мають бути перелічені критерії оцінки сту­пеню виконання працівником своїх функцій, прав, обов'язків тощо.

Крім посадової інструкції до документів, якими регулюється дія­льність бухгалтера, відносяться: контракт або трудовий договір, нака­зи керівника з певних питань господарської діяльності, положення про облікову політику. Причому, бухгалтер повинен бути з ними ознайомлений.

Правильно складена інструкція дозволяє визначити обов'язки, права і відповідальність персоналу і запобігає виконанню функцій, що йому не належать, визначає систему взаємовідносин між мене­джерами і підлеглими їм працівниками, упорядковує потоки інфор­мації на підприємстві.

На підставі посадової інструкції укладається трудовий контракт з працівником. Трудовий контракт і посадова інструкція використову­ються при розгляді конфліктних ситуацій між роботодавцем і праців­ником.

Посадові інструкції зберігаються 3 роки після заміни їх новими.

Усі працівники, зайняті обліком і звітністю, підпорядковуються головному бухгалтеру і призначаються керівником підприємства за рекомендацією головного бухгалтера. Він встановлює для кожного облікового працівника службові обов'язки і контролює їх виконання.

Розпорядження головного бухгалтера щодо порядку і строків до­кументального оформлення господарських операцій, подання в бух­галтерію належних документів є обов'язковими для всіх працівників підприємства, які причетні до обліку.

Право розпоряджатися господарськими засобами і пов'язане з цим право першого підпису на грошових і розрахункових документах, фі­нансових і кредитних зобов'язаннях, господарських угодах (контрак­тах) тощо належить керівникові господарства. Головний бухгалтер контролює дотримання чинного законодавства і має право другого підпису: його підпис є контролюючим. Без підпису керівника госпо­дарства чи головного бухгалтера документ вважається недійсним.

Головному бухгалтеру (або особі, на яку покладено функції веден­ня бухгалтерського обліку на підприємстві) забороняється приймати до виконання документи по операціях, що порушують чинне законо­давство, фінансову дисципліну. При отриманні від керівника підпри­ємства розпорядження на здійснення такої операції головний бухгал­тер, не підписуючи такий документ, повинен письмово попередити керівника про незаконність даного розпорядження. Якщо керівник письмово наполягає на здійсненні такої операції, головний бухгалтер підписує документ. У цьому випадку всю повноту відповідальності за незаконність операції несе керівник підприємства.

Отже, в ринкових умовах господарювання, щоб головний бухгал­тер міг виконувати свої обов'язки і використовувати свої права, він повинен бути економічно і юридичне освіченим, знати різні методи формування тих або інших показників і результатів діяльності, пови­нен вміти вибрати і запропонувати керівництву той варіант облікової політики, який найбільш повно забезпечує реалізацію прийнятої на підприємстві фінансової стратегії.