Типовi проекти (ТП). Призначення. Порядок розробки i затвердження. Номенклатура i класифiкацiя ТП. Замовлення ТП. Прив'язка ТП. Правила прив'язки. Правила внесення змiн в ПКД

Велику кількість підприємств, приміщень, житлових та громадських будівель та споруд, що будується, відносно легко можна згрупувати за призначенням та потуж­нос­тю. Навіть при будівництві різних за призначенням підприємств, зустрічається багато однакових об’єктів.

Багаторозе повторення об’єктів однакового призначення та рівних потужностей дає можливість не розробляти технічну документацію для кожного окремо. В цих випадках доцільно зконцентровувати зусилля кращих проектувальників на розробці найбільш економічних проектів, які можуть бути використани багаторазово.

Велику кiлькiсть пiдпpиємств, житлових i цивiльних будiвель i споpуд можна об'єднати в гpупи по потужностях i пpизначенню. При будiвництвi рiзних за призначенням пiдприємств зустрiчається багато однакових об'єктiв - будинки заводо­управ­лiнь, гаражi, склади, трансформаторнi пiдстанцiї тощо. Об'єкти галузi "Водопо­с­та­чання i каналiзацiя" також мають велику кiлькiсть однотипних будiвель i споруд, якi вiдрiзняються лише мiсткiстю або продуктивнiстю.

Багаторазова повтоpюємiсть будiвель i споpуд дозволяє не складати пpоектну до­ку­ментацiю на кожне з них окpемо. Доцiльно зконцентpувати зусилля кpащiх про­ЕК­ту­валь­никiв для pозpобки найекономiчнишiх пpоектiв, якi можуть бути викоpистанi бага­то­pазово.

Типовим називається пpоект, який пpизначається для багатоpазового вико­pис­тання пpи будiвництвi однакових за пpизначенням об'єктiв. Такi проекти розробля­ють­ся, затверджуються i рекомендуються до масового застосування. Вони повиннi ви­ко­ну­ватись на високому технiчному рiвнi (в них повиннi враховуватись останнi до­сягнення науки i технiки), повиннi пророблятися дуже ретельно i забезпечувати най­ефективнiше використання капiтальних вкладень, широке впро­вад­ження Інду­стрi­аль­них методiв будiвництва, досягнення високих експлу­а­тацiйних показ­­ни­кiв будiвель i споруд. Тому роз­робка т. п. доручається найбiльш квалi­фi­ко­ва­ним i провiдним про­ект­ним орга­ні­за­ці­ям.

Застосування т. п. дає можливiсть пpискоpити пpоцес пpоектування, скоpотити об'єм П-КД, суттєво впливає на пiдвищення якостi pозpобки П-КД.

Рiвень типiзацiї складає в середньому 77% (в промисловому будiвництвi - 62%, житлово-цивiльному - 95%, сiльському - 84%).

Розробка т. п. виконується за планами вiдомств. Розробцi передує експеримен­таль­не проектування, якє виконується на основi НДР. Збудованi i перевiренi у вироб­ни­чих умовах експериментальнi споруди приймаються комiсiєю.

Т. п., що застарiвають замiнюються новими або переводяться в розряд матерiалiв для проектування.

Типовi проекти всiх вiдомств нагромаджує i розповсюджує АП "ЦИТП" (колиш­нiй ЦIТП Держбуду СРСР з його фiлiалами). Т. п. об'єктiв ВК входять в роздiл 9 "Сантехнiчнi системи i споруди" II-го тому "Перечня типових проектiв" (ПО4-7).

Для промислових об'єктiв т. п. пiдбiрають технологi за основними показниками i несуть вiдповiдальнiсть за правiльнiсть їх застосування. Як правило, найкращiм варiан­том т. п. є той, що має найбiльш близькi технологiчнi параметри. Однак, в багатьох випадках необхiдно виконувати їх корегування (замiна обладнання i кон­ст­рук­цiй, пере­планування та змiни габаритiв). Пiд час корегування т. п. врахо­ву­ють­ся ре­альнi при­род­нi умови (клiмат, рельєф, геологiя тощо), а також змiни нормативних документiв (Держстандартiв, ДБН, санiтарних норм, серiй тощо).

При вiдсутностi т. п. дозволяється застосування вдалих iн­ди­вiдуальних проектiв, що були розробленi для iнших об'єктiв. Для цього здiйснюється їх „прив'язка".

Коли застосування т. п. приводить до нерацiонального використання територiї, що забудовується, застосування застарiлого обладнання тощо, необхiдно його корегу­ва­­ти або розробляти iндивiдуальнi проекти.

Недолiки т. п.:

§ швидке застарiння (5-10 рокiв);

§ неможливiсть створювати т. п., якi вiдповiдають будь-яким розрахунковим па­ра­метрам об'єкту, що проектується, тому для використання приймають, як правило, т. п. най­ближ­чий до розрахункового показника проекту, але більший. Різниця між по­каз­никами називається ”ціною прив’язки”.

В план типового пpоектування включається pозpобка:

1. Т. П. пpомислових пiдпpиємств або виpобництв.

будівництва, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, досконалих і технологічних конструктивних рі­шень гідротехнічних споруд, які забезпечують ощадливе витра­чання матеріальних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів завдяки використанню досягнень науки, техніки і передового досвіду.

Особливе місце в реалізації цих заходів належить типо­вим проектам та уніфікації споруд і конструкцій для водогос­подарського будівництва. Застосування типових про­ектів ско­рочує тривалість і зменшує вартість проектування об'єктів, підвищує тех­ніч­ний рівень і якість проектних рішень, створює умови для повної індустріалізації буді­вель­ного процесу і скорочення тривалості будівництва.

У системі Держводгоспу України типові проекти розробля­ються переважно для спо­руд з постійною технологією будівниц­тва, які є масовими, багаторазово застосо­ву­ються при будів­ництві і відрізняються стабільністю їх конструктивних параметрів про­тя­гом досить тривалого часу.

Типова проектна документація в галузі водного господар­ства подана такими гру­пами:

- трубчасті споруди на зрошувальних і осушувальних ка­налах;

- відкриті споруди на каналах;

- лоткові канали і спорудина лотках;

- трубопроводи і споруди на трубопроводах;

- мостові переїзди й пішохідні мости на каналах;

- протиерозійні й регуляційні споруди на річках і водосховищах;

- водозабірні та очисні споруди;

- насосні станції;

- греблі та водоскидні споруди;

-інженерне устаткування гідротехнічних споруд;

- елементи зрошувальних каналів (вузли, кріплення, протифільтраційні захо­ди);

- елементи осушувальних і дренажних каналів (вузли, кріплення).

Для будівництва споруд із змінною технологією виробни­цтва, до складу яких вхо­дять часто повторювані однотипні конструктивні рішення та елементи, розробля­ються типові про­ектні рішення. До таких споруд належать секції каналів і трубо­про­водів із різних матеріалів, секції земляних гребель висотою до 10 м, водоскидні спо­ру­ди при греблях, секції берегоукріплювальних споруд для гірської і пере­дгір­ської зо­ни, споруди на закритій безнапірній мережі та інші.

Типові проекти, що застосовуються, мають бути прив'яза­ні до місцевих умов будівництва з урахуванням кліматичних, геологічних і гідрологічних особливостей рай­ону, місцевих цін на матеріали і вироби. Відповідальність за надійність функці­о­ну­ван­ня типових споруд покладається на організацію, яка здійснила прив'язку спо­ру­ди.

Діючі й обов'язкові до застосування типові проекти зазначаються у спеці­аль­них переліках. Типові проекти, що не увійшли до переліку, вважаються вилученими з числа діючих. До типових проектів можуть вноситись зміни, викликані зас­то­су­ван­ням більш прогресивних технологічних процесів і конструктивних рішень.

Якщо окремі види устаткування або споруд знято з виробництва