Організація складського господарства

Облік товарно-матеріальних цінностей на складах аграрних підприємств здійснюється матеріально відповідальною особою, завідувачем складом (комірником), з яким укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Підприємства мають декілька складських приміщень, де матеріали розміщені, за прийнятою в Наказі про облікову політику класифікацією, по групам, сортам і розмірам. (рис.3.43)

Організація складського господарства - №1 - открытая онлайн библиотека Організація складського господарства - №2 - открытая онлайн библиотека

Рисунок 8.1 Організація складського господарства в аграрному підприємстві

За організацію складського господарства і вагового обладнання в ньому відповідальність несе Головний бухгалтер.

Аналітичний облік виробничих запасів на складах здійснюється матеріально – відповідальною особою за сортами згідно з правилами їх зберігання в картках складського обліку матеріалів ф. № М-12, які видають завідувачу складом або комірнику під розписку в реєстрі видачі карток. Облік на картці ведеться по кожному найменуванню, сорту, виду і розміру запасів з вказівкою номенклатурного номера і облікової ціни. В картках комірник заповнює реквізити, вказуючи місця зберігання матеріалів (стелажі, відділи).

Організація складського господарства - №3 - открытая онлайн библиотека

Рисунок 8.2 Порядок оформлення картки складського обліку в сільськогосподарському підприємстві

Дані відомостей витрачання кормів, лімітно-забірних карт та інших накопичувальних документів завідувач складу заносить у карту або звіт про рух матеріалів

(коли?)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.

Якщо аграрне підприємство має невелику номенклатуру матеріалів, замість карток складського обліку допускається ведення обліку в книгах складського обліку, в яких ті ж реквізити, що і в картках.

Якщо облік запасів ведеться по оперативно – бухгалтерському методу, комірник зобов’язаний надати в бухгалтерію у встановлені терміни відомість обліку залишків матеріалів на складі на кінець звітного місяця за формою № М-14 (ще її називають сальдовою книгою).

Суть оперативно- бухгалтерського (сальдового) методу полягає в тому, що в картках, відкритих на кожний номенклатурний номер матеріалу, записи ведуться позиційним способом.

Це означає, що в кожному рядку вказується надходження або вибуття на підставі первинних документів і в спеціальній графі виводиться залишок матеріалів, що дозволяє комірнику у будь-який момент мати оперативні данні про залишки матеріалів.

На підставі первинних документів, щомісяця матеріально відповідальні особи (завідувачі складом та комірники), складають Звіт про рух матеріальних цінностей у двох примірниках і подають його в матеріальний відділ бухгалтерії разом із документами, що підтверджують надходження та витрачання матеріалів.

Якщо складський облік в аграрному підприємстві ведеться в Книгах складського обліку, то звіт складається в одному екземплярі і разом з Книгою передається на перевірку бухгалтеру по обліку матеріальних цінностей.

До Звіту включають лише ті види продукції й матеріалів, по яких був рух у звітному періоді.

Бухгалтера матеріального відділу закріплено наказом про облікову політику підприємства; його права, обов’язки і відповідальність наведені в розробленій головним бухгалтером посадовій інструкції.

Організація складського господарства - №4 - открытая онлайн библиотека

Рисунок 8.3 Порядок перевірки і бухгалтерської обробки Звіту про рух матеріальних цінностей в аграрному підприємстві

Існують деякі особливості обліку запасів в аграрному підприємстві.

Організація складського господарства - №5 - открытая онлайн библиотека Організація складського господарства - №6 - открытая онлайн библиотека

Рисунок 8.4 Особливості обліку руху запасів в аграрному підприємстві

В ринкових умовах змінюється як відношення, так і організація обліку наявності, руху і зберігання запасів.

Аграрним підприємствам не має сенсу мати зайву кількість сировини, матеріалів та інших запасів без вагомих на те доводів.

Запаси – це такі активи, від яких підприємство нічого не отримує, доки вони не будуть вкладені у виробництво або продані.

Оберненість запасів – це основна умова фінансового достатку і росту підприємства.

Питання для самоперевірки.

1. Яким чином організоване складське господарство на підприємстві ?

2. Якиий порядок документування складського обліку ?

3. Який порядок складання і перевірки звіту про рух матеріальних цінностей ?

4. Які особливості обліку запасів в аграрному підприємстві ?