Тема 7. Контроль і ревізія поточних біологічних активів

Мета заняття –проведення інвентаризації, перевірка операцій з руху поточних біологічних активів

Методичне забезпечення: лічильна техніка, нормативна документація.

Завдання 1.

Визначити результати інвентаризації, скласти кореспонденцію рахунків для відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку, зробити відповідні висновки для запису в акт ре­візії.

Умова.

Виписка з акту інвентаризації поголів'я тварин

Види та групи тварин Середня оцінка 1 голови, грн. Наявність на 1.12.20 p., голів
фактично за даними бухг.обліку
Телиці старші 2-х років 1939,25
Телиці позаминулого року народження 1812,36
Телиці минулого року народження 1118,72
Телички поточного року народження 697,84
Бички минулого року народження 1463,61
Бички поточного року народження 702,19
Корови на відгодівлі 1901,97
Корови основного стада 1845,74

Примітка:розбіжність між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю поголів'я великої рогатої худоби завідуючий фермою Іванипький В.І. не пояснив.

Завдання 2.

Перевірити правильність складання кореспонденції рахунків з відображення падежу за рахунок винної особи, а також правильність оцінки та повноти відшкодування нанесеного підприємству збитку, сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова.Згідно з актом на вибуття тварин і птиці за № 31 від 15 трав­ня з вини телятниці Кириленко І.І. загинула теличка поточного року народження вагою 61 кг.

Головний бухгалтер товариства відніс на рахунок винної особи Кириленко облікову вартість однієї голови приплоду ВРХ 655,50 грн. Для віднесення вартості падежу складено бухгалтерську проводку - дебет рахунку №375 і кредит рахунка № 212 на суму 655,50 грн.

Завдання 3. Визначити суть допущених порушень за результатами перевірки операцій з руху тварин, сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова. 1. У відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва за березень відображено приплід телят на фермі великої рогатої худоби в кількості 30 гол. живою масою 469 кг. У схемі випоювання телят, складеній зоотехніком, зазначено телят, які народилися у березні поточного року, всього 34 гол.. За даними зоотехнічного обліку приплід становить 35 гол. Серед приплоду 5 гол. народилися від первісток. Додатковою перевіркою встановлено, що в групу корів нетелей було переведено в квітні.

2. Згідно з актом на вибуття тварин і птиці від 18 вересня у відділку 2 загинуло теля народження поточного року середньої вгодованості , живою масою 32 кг. Причиною цього, як видно з висновку ветеринарного лікаря, були антисанітарний стан приміщення і поганий догляд за телям доярки Миронової К.П. Акт не затверджений директором підприємства. Бухгалтерія віднесла вартість загиблого теляти на витрати виробництва.

3.За актом на вибуття тварин і птиці на підприємстві списано забите на м’ясо теля живою масою 100 кг середньої вгодованості. Акт ветлікарем с.-г. підприємства не підписаний. На склад за накладною оприбутковано м’яса від забою 45 кг.

Тема 8. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів

Та фонду оплати праці

Мета заняття:проведенняревізії використання трудових ресурсів та розрахунків з оплати праці

Методичне забезпечення:інструктивні картки, лічильна техніка, положення про оплату праці.

Завдання 1.Перевірити правильність застосування розцінок та нарахування оплати праці. Зробити висновки для запису в акт ревізії.

Умова.1.За обліковим листом праці та виконаних робіт № 254 від 23.06. за прополку буряків на площі 1,3 га працівникам Бабак Г.П., Поліщук П.Д., Гордійчук Л.М., Громовій Н.В., Ткач В.М. нараховано 172.90 грн.Робота тарифікується за 4 розрядом, норма виробітку 0,2 га.

2. У березні доярка Максименко О.П. працювала 26 днів, а підмінна доярка Клименко К.Г. 5 днів. Надоїли від закріплених корів 100 ц молока і одержано 5 телят. Розцінки за 1 ц молока 9 грн., за 1 гол. приплоду 30 грн. Основній доярці нарахували 880.64 грн., підмінній 169.35 грн.

3.За обліковим листом тракториста-машиніста трактористу 1 класу Петренку В.П. на оранці нарахована оплата праці в сумі 34.91 грн., який виорав 5,2 га, при нормі 4,9 га, робота тарифікується за 5 розрядом.

____________________________________________________

Завдання 2. Перевірити правильність нарахованої допомоги з тимчасової втрати працездатності. Зробити відповідні висновки і відобразити їх в акті ревізії.

Умова. 1.Працівник підприємства Савченко В.Н. хворів 11 робочих днів, з яких на перші 5 днів непрацездатності припадає 3 робочі дні. За останні шість місяців перед настанням непрацездатності працівнику нараховано за відпрацьовані 118 робочих днів 5254 грн. Страховий стаж 4,5 роки. Допомога нарахована в сумі 391.82 грн.

Бухгалтер на суму допомоги склав кореспонденцію рахунків

Д-т 652 К-т 661 391.82 грн.

2.Білик Р. П. хворів 6 робочих днів з 09.11.20 р. до 16.11.20 р., про що подав заяву з проханням оплатити дні тимчасової втрати працездатності. На перші 5 днів непрацездатності припадає 3 робочі дні. Його оклад за штатним розписом - 1500,00 грн. На підтвердження своїх вимог до заяви додав листок непрацездатності.. Страховий стаж 10 років.

Дані про заробітну плату та відпрацьований час Білик Р.П.

№ п/п Місяць Нарахована основна заробітна плата Інші доплати та надбавки Сумарний заробіток для розрахунку середньої заробітної плати Кількість відпрацьованих днів
Травень 20 р. 1500,00  
Червень 20 р. 1500,00  
Липень 20 р. 714,29 Відпускні - 700,00, доплата за високі досягнення у праці - 500,00, вартість оплаченої підприємством путівки до санаторію - 3000,00  
Серпень 20 р. 1500,00  
Вересень 20 р. 1295,45 Середня заробітна плата за період перебування на лікарняному - 204,55  
Жовтень 20 р. 1500,00  
  Усього:      

Нарахована допомога з тимчасової втрати працездатностіза рахунок підприємства 324.15 грн. і за рахунок коштів соціального страхування 324.15 грн.

____________________________________________

Завдання 3.Перевірити правильність нарахованих відпускних.Зробити відповідні висновки і відобразити їх в акті ревізії.

Умова. 1.Працівнику підприємства Петренку Р.С. надано щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні. Сумарний заробіток за останні12 місяців 12 745 грн. у тому числі:

- основна заробітна плата - 15425 грн.;

- матеріальна допомога - 800 грн.;

- допомога з тимчасової втрати працездатності - 725 грн.;

- винагорода за підсумками роботи підприємства за рік - 820 грн.

- дивіденди - 1200 грн.

Кількість святкових і неробочих днів за розрахунковий період становить 10 днів. Працівнику нараховані відпускні 1091,83 грн. і відображено в обліку кореспонденцією Д-т 471 К-т 661 .

2.Працівнику Покотило М.В. надано відпустку на 18 календарних днів. Заробітна плата за розрахунковий період становить 24658 грн., допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 800 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді 355. Нараховані відпускні у сумі 1250,26 грн.

Завдання 4.Перевірити правильність утримання податку з доходів фізичних осіб.Зробити відповідні висновки і відобразити їх в акті ревізії.

Умова. Нарахована комбайнеру заробітна плата в сумі 2430 грн.Утримано податок з доходів фізичних осіб – 253, 40 грн.

_______________ ________________

____________________________________

Тема 9. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації

Мета заняття:проведення ревізії і контролю виробничої діяльності,витрат на виробництво, собівартості продукції, операцій з реалізації продукції, визначення фінансових результатів, розрахунок показників фінансового стану підприємства.

Методичне забезпечення: робочий зошит ревізора, нормативні документи, лічильна техніка.

Завдання 1.Встановити, яку кількість насіння окремих культур необхідно списати на посів за діючими на підприємстві нормами, виявити недоліки в обліку і контролі за списанням насіння на посів, сформулювати запис для включення в акт ревізії.

Умова.

1. Дані про посівні площі і норми висіву насіння на 1 га:

Назва культур Посівна площа , га У тому числі Витрати насіння
    Бригада 1 Бригада 2 по нормі, ц/га
    га списано насіння, ц га списано насіння, ц Бригада 1 Бригада 2
Картопля 28,0 35,0
Ячмінь - - 1.7  
Овес 1,8 1,9
Гречка - - - 1,0
Льон 1.2 1.3

2. Насіння на посів списувалося на підставі накладних і лімітно-забірних карток на одержання матеріальних цінностей. Акти на витрати насіння і посадкового матеріалу не складалися. Бухгалтер Паньков В.М. пояснила, що працює перший рік після закінчення коледжу і не знала порядку документального оформлення списання насіння на посів.

Головний агроном, що він не вникав в питання списання насіння на посів, будучи зайнятим господарськими справами. Одночасно вказав, що фактичні витрати насіння на 1 га посіву не можуть перевищувати затверджених в підприємстві норм, оскільки він особисто встановив сівалки на діючі в підприємстві норми висіву.

________________________

Завдання 2.Перевірити правильність відпуску та списання фуражу на годівлю корів на фермі № 1 відповідно до прийнятих на підприємстві норм, сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова.На фермі № 1 для дійного стада корів встановлений ліміт витрат кормів за день на 1 голову:

1) комбікорм - 3,5 кг,

2) сіно - 5 кг,

3) солома (січка) - 5 кг,

4) кукурудзяний силос - 30 кг,

5) кормові буряки - 10 кг.

Згідно з відомостями витрат кормів на годівлю корів на фермі № 1 відпущено та витрачено:

1) комбікорму - 27975 кг,

2) сіна - 54250 кг,

3)соломи - 54250 кг,

4) кукурудзяного силосу - 322500 кг,

5) кормових буряків - 43500 кг.

Станом на 1 січня поточного року на підприємстві було в наявності на фермі № 1 - 350 корів, 15 січня - 8 корів вибраковано та переведено на відгодівлю, а 20 січня переведено з нетелів у групу корів - 5 голів.

____________________

Завдання 3. Перевірити правильність списання пального на роботу вантажного автотранспорту, сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова.Перевіркою дорожніх листків вантажного автомобіля ГАЗ-51 (водій Гаврилко В.П.) за липень поточного року виявлено:

Дата Пройдено кілометрів Списано пального, л

Примітка. Згідно норми витрати пального на 100 км пробігу - 26,0 л.

________

Завдання 4. Перевірити повноту оприбуткування м'яса і сала, одержаного від забою тварин в липні, сформулювати-запис в акт ревізії.

Умова. 1. Вихід м’яса і сала при забої тварин за липень

Дата забою № док.   Вид тварин   Голів   Вгодо-ваність   Жива маса, кг   Маса прод.кг Норма виходу% Слід оприбкг Відхилення
Бички старше року Вища 48,9    
Корова Середня 45,5    
Бички ст.2р. Середня 45,8    

Завдання 5.Визначити втрати молока та молочного жиру при сепаруванні, сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова.Вихід продукції від переробки молока

Дата №документа К-ть пере­робленого молока, кг жирність, % Від переробки одержано
                вершки молочні відвійки
                кг жирність, % кг жирність
5.07     3,5 0.05
6.07 3,6 0,05
7.07 3,6 0,05
8.07 3,6 0,05
9.07 3.6 0,05

Примітка: норма втрат молока та жиру при сепаруванні 0,2%; жирність молочної відвійки за нормою 0,05 %.

__________________

Завдання 6. Перевірити правильність відображення витрат на виробництво,сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова. 1.За даними облікових листів праці та виконаних робіт №1055-1058 і облікових листів тракториста-машиніста за травень витрати на підготовку мінеральних добрив, навантаження, розвантаження , вивезення в поле і внесення в грунт під картоплю на суму 2234грн. віднесено на статтю “Добрива”.

2.У Відомості нарахування амортизації за 11 квартал відображено амортизацію по зернових комбайнах 1876 грн., на статтю “Амортизація” у Виробничому звіті рослинництва -1076 грн.

Завдання 7.Перевірити правильність втрат зерна списаних на усушку під час переробки, сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Умова.

Реєстр актів на переробку, сортування і сушіння продукції рослинництва

Номер актів Дата складання Назва продукції Переда-но в переробку,ц Одержано з переробки, ц Мертві відходи і усушка,ц Вологість,% Мертві відходи
                Зер­на Зерно-відходів     до переробки після переробки    
5.08 Яра пшениця 64,2 54,6 4,9 4.7 17,5 15,5 0.9
7.08 Яра пшениця 53,7 45.6 3,8 4,3 17.3 15,0 0.6
12.08 Яра пшениця 93,2 71.2 13.4 8,6 17,3 15,0 0.1
15.08 Яра пшениця 48,3 40.3 4,9 3.1 17.3 15,0 0,5

До актів додано дані лабораторних аналізів про вологість зерна. Кількість і дата знищених відходів підтверджена актами, складеними і підписаними завідуючим током Кушнір П.П. та працівниками, які пра­цювали на очистці.

________________________

____

Завдання 8. Визначити суть допущених порушень та їх характер, сформулювати запис для включення в акт ревізії.

Умова. 1.Підприємством за товарно-транспортною накладною від 08. 06. відправлено 2400 кг молока базисною жирністю 3,6 відсотка охолодженого до 10о. На маслозаводі молоко прийняли через 1 год. 20 хв. після доставки, вказавши в накладній: жирність молока – 3,6 відсотка, температура – 22о, тобто якість другого сорту. Закупівельна ціна за 1 ц : першого сорту 50 грн., 2 сорту - 35 грн.

2.Перевіряючи документи з реалізації продукції, ревізор звернув увагу, що згідно накладної № 87 від 2 листопада матеріально-відповідальній особі Минаєву В.Я. відпущено для продажу на ринку 40 кг меду і картоплі 550 кг.

За прибутковим касовим ордером гроші за мед і картоплю оприбутковані 5 листопада із розрахунку по 15 грн. за 1 кг меду і по 0,80 грн. за кг картоплі на загальну суму 1040 грн. За запитом ревізора ринковий комітет представив довідку, в якій зазначено, що в період з 2 по 5 листопада ринкові ціни тримались на такому рівні: мед 20 грн. за 1 кг, картопля – 1,00 грн.

3. При перевірці документального оформлення операцій було встановлено, що з п’яти операцій оплата за реалізовану продукцію готівкою не надійшла в касу підприємства, а на накладних на відпуск продукції за готівку проставлено штамп “ Оплачено”

____________________

Завдання 9.Перевірити правильність відображення операцій в обліку, сформулювати запис для включення в акт ревізії.

Умова. 1.У касу підприємства надійшла виручка від реалізації зерна

Д-т К-т

301 791 185 грн.

2. Продано невикористане дизпаливо зі складу на 120 грн. в т.ч. ПДВ

Д-т К-т

902 203 100 грн.

301 791 120 грн.

________________________________

Завдання 10. На основі наведених даних з балансу підприємства для оцінки його платоспроможності розрахувати коефіцієнти загальної і абсолютної ліквідності, показники фінансової стійкості і стабільності.

Баланс

Стаття Сума
Актив  
Грошові засоби
Дебітори
Запаси і затрати
Основні засоби
Баланс
Стаття Сума
Пасив  
Короткострокова кредиторська заборгованість
Довгострокові позичені кошти
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Баланс

Завдання 11. На основі наведених даних звіту про фінансові результати розрахувати показники рентабельності.