Порядок підписання і подання бухгалтерських звітів

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.

Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалеж­но від організаційно-правової форми і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зо­бов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. Фінансова звітність подається:

-органам до сфери, яких воно належить;

-учасникам, засновникам - відповідно до установчих доку­ментів; трудовим колективам на їх вимогу;

-органу державної статистики;

-фінансовому органу: органу Державного казначейства, якщо асигнування одержані з державного бюджету;

- фінансовим відділам райдержадміністрації, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних держадміністрацій - у разі вико­ристання асигнувань з місцевих бюджетів.

Склад фінансової звітності такий:

1) для юридичних осіб- Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності, Додаток до річної фінансової звітності "Інфор­мація за сегментами";

2) для суб'єктів малого підприємництва- баланс, звіт про фі­нансові результати;

3) для материнських підприємств- консолідована звітність у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошо­вих коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звіт­ності, Додаток до річної фінансової звітності "Інформація за сегмен­тами".

Квартальна фінансова звітність подається у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

Головний бухгалтер повинен заздалегідь визначити коло ко­ристувачів, яким необхідно подати фінансову звітність.

Фінансову звітність супроводжують листом підприємства про склад звітності, яку подають (надсилають) адресатам.

Річний бухгалтерський звіт підприємства перед поданням за вста­новленими адресами розглядається і затверджується в порядку, вста­новленому законодавством і установчими документами. Форми звіту мають бути пронумеровані, прошнуровані та зброшуровані в окрему папку, має бути також складений перелік форм, включений в обсяг річного звіту.

В органи державної статистики фінансова звітність подається ра­зом з довідкою про згоду надання даних по формі.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за складання та надання фінан­сової звітності несе керівництво підприємства. Бухгалтерські звіти підписуються керівником і головним бухгалтером, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - спеціалістом, що веде облік.

Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України. В організації подання звітів потрібно враховувати, що відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти обліга­цій та кредитно-фінансові інститути зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність і консолідовану звітність шляхом публікації її у засобах масової ін­формації або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих ви­дань. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає лік­відаційний баланс і публікує його протягом 45 днів.

Терміни подання річної фінансової звітностідля першої та дру­гої груп суб'єктів - не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним, для третьої - не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.

Терміни подання фінансової звітності в зазначених межах вста­новлює орган, до сфери управління якого належить підприємство, або засновники підприємства. Мінфін за погодженням з Держкомстатом і Міністерством економіки може подовжувати термін подання квар­тальної фінансової звітності.

Квартальна фінансова звітність (за винятком зведеної та консолі­дованої) подається підприємствами встановленим органам не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Датою подання фінансової звітностівважається день її фактич­ної передачі адресату, а в разі відправлення поштою - дата отриман­ня адресатом. У разі, якщо дата подання припадає на неробочий день, термін переноситься на перший робочий день після вихідного.