Порядок встановлення ліміту залишку готівки у касі

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у націо­нальній валюті в Україні підприємства самостійно встановлюють ліміт залишку готівки у касі.Ліміт залишку готівки в касі - граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня. При встановленні (перегляді) ліміту каси враховується режим і специфіка роботи підприємства, віддаленість його від банків, обсяги касових оборотів, встановлені строки здавання готівки, тривалість операційного часу банку, наявність домовленос­тей підприємства з банком на інкасацію тощо.

Для встановлення ліміту залишку готівки в касі робиться розраху­нок за встановленою формою. Перед складанням розрахунку підпри­ємство аналізує касові обороти за останні 12 місяців, з яких обирає три місяці поспіль, в яких обсяг касових операцій був найбільшим. Розмір ліміту встановлюється у сумі, що потрібна для забезпе­чення роботи підприємства на початку робочого дня, але не бі­льше розміру середньоденного надходження чи середньоденної видачі(крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів) готівки за обрані три місяці. Для підприємств, що розта­шовані в населених пунктах, де немає банків чи операторів поштово­го зв'язку, максимальна величина ліміту готівки у касі - п'ятикратний розмір середньоденних надходжень готівки (за три будь які місяці поспіль з останніх дванадцяти). Розрахована сума ліміту за­тверджується наказом чи розпорядженням по підприємству.

У разі не встановлення ліміту з будь-якої причини, ліміт залишку в касі вважається рівним нулю.

Усю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі під­приємства зобов'язані здавати у порядку і строки, встановлені дого­вором на розрахунково-касове обслуговування, для зарахування на їх рахунки.

Якщо підприємство має філії, а в філіях окремі каси, то ліміт за­лишку готівки в касі для філій встановлюється внутрішнім норматив­ним документом підприємства. При цьому робиться окремий розра­хунок ліміту залишку готівки у касі за кожною філією.

Слід зазначити, що Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні передбачений чіткий порядок перевір­ки дотримання підприємством ліміту каси контролюючими органами. Доречно положення цього порядку враховувати і при внутрішньому контролі дотримання ліміту каси.

Під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси визнача­ється наявність самостійно встановленого ліміту каси та відповідність його розрахунку вимогам цього Положення, уточнюються за наказа­ми, розпорядженнями чи іншими розпорядчими документами суми самостійно доведених підприємством (юридичною особою) лімітів кас своїм відокремленим підрозділам.

Під час перевірок з'ясовується те, як підприємство дотримується встановленого ліміту каси, строків і порядку здавання готівкової ви­ручки. Крім того, має враховуватися те, що кошти, які одержані з ка­си банку або спрямовані з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці, можуть відповідно до Положення протягом трьох-п'яти ро­бочих днів зберігатися в касі понад установлений ліміт каси.

Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівню­ються записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійс­нювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Зразок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі наве­дено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Зразок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі

Дата ЗЗали­шок готів­ки на поча­ток дня ННадхо­дження готівки до каси ВВидача готівки з каси Залишок готівки на кінець дня Утому числі за платіжними відомостями в дні виплат, пов'язаних з оплатою праці Ліміт каси Понадлімітні залишки за кожний день
04.10.2008 -
05.10.2008 -
06.10.2008 - - -
07.10.2008 - - -
08.10.2008 - -
09.10.2008
10.10.2008
11.10.2008 -
Усього X X X X X X

Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то з'ясовується, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.

За результатами внутрішнього контролю мають бути вжиті відпо­відні заходи.