Порядок виправлення помилок у звітності

Між звітною датою (31 грудня), датою подання (не пізніше 20 лю­того) і датою затвердження фінансової звітності є проміжок часу, протягом якого можуть відбутися події, здатні вплинути на облікові оцінки та облікову політику. Якщо відбуваються значні події, то з ча­сом це призводить до того, що фінансова звітність не відображає реального стану активів і зобов'язань, а її користувачі не мають можли­вості приймати правильні рішення. Це можуть бути:

-помилки допущені при складання фінансових звітів в попе­редніх роках;

-наслідки зміни облікових оцінок в поточному році;

-коригування статей внаслідок подій, що виникли після дати ба­лансу.

Можливі наступні варіанти виявлених помилок:

-на рахунках бухгалтерського обліку неправильно відображено господарську операцію;

-господарську операцію відображено правильно, але суму зави­щено або занижено;

-господарську операцію не відображено в бухгалтерському обліку;

-господарську операцію відображено неправильно в облікових регістрах (відомостях, журналах).

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності регламентується П(с)БО 6 "Виправлення по­милок і зміни у фінансовій звітності". Норми П(с)БО 6 засто­совуються для фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім бюджетних установ.

Для усунення виявлених помилок необхідно перевірити, чи пра­вильно здійснено ряд процедур до подання звітності (рис. 11.1).

У разі неправильного відображення господарської операції в бух­галтерському обліку звітного періоду її виправляють методом "чер­воного сторно". Якщо господарську операцію відображено з непра­вильною сумою, то відновлюють правильність відображення завище­ної суми методом сторно, а заниженої - проведенням додаткової операції.

У разі виявлення факту невідображення господарської операції не­обхідно, насамперед, відобразити її, а потім перевірити правильність відображення.

Неправильно відображена господарська операція в облікових регістрах мас коригуватися аналогічною операцією методом червоно­го сторно та відображенням додаткової операції, яка б правильно відображала зміст подій, що відбуваються на підприємстві.

Виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах і виявлених у поточному періоді, регламентується пунктами 4 і 5 П(с)БО 6. При цьому виправлення помилок, допущених при скла данні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шля­хом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звіт­ного року.

Порядок виправлення помилок у звітності - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис.11.1. Порядок виправлення помилок

Після виправлень допущених помилок фінансова звітність відо­бражає достовірну інформацію і не підлягає коригуванню.