Порядок відкриття поточного рахунку у банку

Поточний рахунок- рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунко­во-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповід­но до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

-рахунки за спеціальними режимами їх використання, що від­криваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

-поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній ва­люті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

-поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній ва­люті постійним представництвам;

-карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за пла­тіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визна­чених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими ак­тами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із за­стосуванням платіжних карток;

- поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.
Вкладний (депозитний) рахунок- рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що пере­даються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазна­чення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають по­верненню клієнту відповідно до законодавства України та умов дого­вору.

Відкриття рахунків у банку регламентується Інструкцією про по­рядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Нацбанку 12.11.2003 № 492.

Для відкриття поточного рахунку юридичною особою до банку подаються такі документи:

- заява про відкриття поточного рахунку (табл. 7.8). Заяву підпи­сує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснюва­ти державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

-копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення), за­свідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Поло­ження юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпо­рядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самовряду­вання, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

- копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену ор­ганом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноважено­го працівника банку;

- копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого пра­цівника банку;

- картку із зразками підписів і відбитка печатки (табл. 7.9), засві­дчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно під­порядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпоряджен­ня рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповід­но до законодавства України є платниками страхових внесків, дода Порядок відкриття поточного рахунку у банку - №1 - открытая онлайн библиотека Порядок відкриття поточного рахунку у банку - №1 - открытая онлайн библиотека тково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

-копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену орга­ном, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

-копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юри­дичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріаль­но чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазна­чає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова ін­формація".