Основні риси, завдання і функції

Будівельна організація - це уособлена виробнича одиниця, основою якої є про­фесійно організований трудовий колектив, здатний із допомогою наявних у його розпорядженні засобів виробництва виробляти потрібну споживачеві будівельну продукцію (будинки, споруди, будівельні роботи) та будівельні послуги (ремонтно-будівельні роботи) відповідного призначення, профілю, типу. Це самостійна цілісна система технологічних, соціальних та економічних відносин, що виступа­ють як господарська одиниця - виробник будівельної продукції. Це самостійний суб'єкт матеріального виробництва та ринку, що має права юридичної особи.

До будівельних організацій як суб'єктів господарювання належатьтрести, БМУ, БУ, ПМК, УМБ й інші прирівняні до них виробничі одиниці, що мають виробничо-технічну єдність, організаційно-адміністративну та господарську самостійність.

Внутрішнє середовище будівельної організації, як і підприємства, - це люди, засо­би виробництва, інформація та гроші. Результатом компонентів внутрішнього сере­довища є готова будівельна продукція (виконана робота, надані послуги) (рис. 5.1).

Основні риси, завдання і функції - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис. 5.1. Виробнича будівельна організація

Зовнішнє середовище, яке безпосередньо визначає ефективність роботи буді­вельної організації, - це, насамперед, споживачі (замовники) будівельної про­дукції, постачальники виробничих компонентів, а також державні органи та на­селення, що проживає навколо будівельної організації (рис.5.2).

Основні риси, завдання і функції - №2 - открытая онлайн библиотека

Рис. 5.2. Зовнішнє середовище будівельної організації

Згідно законодавства України будівельна організація є самостійним госпо­дарським суб'єктом, що створений у порядку, встановленому законом, для здій­снення будівництва будинків і споруд та отримання прибутку.

Найважливішим завданням діючої будівельної організації є:

- отримання доходу власником будівельної організації;

- забезпечення споживачів (замовників) будівельною продукцією;

- забезпечення персоналу будівельної організації заробітною платою, нормаль­ни-ми умовами праці та можливістю професійного росту;

- створення робочих місць для населення, яке проживає біля будівельної ор­гані-зації;

- охорона навколишнього середовища: землі, повітряного та водного басейнів;

- недопускання перебоїв у роботі будівельної організації (зриву строків здачі об'єктів у експлуатацію, здача неякісних робіт, зниження обсягів виробництва та рентабельності).

Основні функції будівельної організації такі:

- будівництво будинків і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для особистого користування;

- продаж і своєчасна здача в експлуатацію об'єктів будівництва;

- матеріально-технічне забезпечення будівельного виробництва;

- управління й організація праці персоналу будівельної організації;

- розвиток і зростання обсягів виробництва будівельної організації;

- підприємництво;

- сплата податків, перерахування обов'язкових і добровільних внесків і плате­жів у бюджет та інші фінансові органи;

- дотримання діючих норм, стандартів, нормативів, державних законів.