Обґрунтування варіантів. На даному етапі проектування вибір варіантів опалубки включає аналіз можливих до застосування опалубок

На даному етапі проектування вибір варіантів опалубки включає аналіз можливих до застосування опалубок. Перевагу слід віддавати блоковим опалубкам з мінімальною кількістю збірних елементів. При цьому комплект опалубки повинен мати мінімальну вагу і оборотність 60…100 разів. Також перевагу слід віддавати опалубкам з мінімальною трудомісткістю робіт. Опалубку перекриттів слід вибирати з стійками, які можуть одразу після розбірки опалубки сприймати навантаження від забетонованої плити перекриття. Перевагу при виборі також слід віддавати механізованим системам опалубок а також незнімним опалубкам.


№ п/п Технологічна операція Параметри що контролюються (граничні відхилення) Обґрунту- вання Коли виконується контроль Метод контролю Хто контролює Документ з результатами контролю
Підготовчі роботи Правильність виносу осей та габаритів конструкції, точки прив’язки і висотні позначки ( мм) Робоч. проект СНіП 3.01.03. (розд. 3) До початку робіт Інструментальний: теодоліт, нівелір, рулетка. Виконроб, геодезист.   Виконавча геодезична з’ємка.
Очистка місця установки опалубки від сміття, залишків арматури, льоду та снігу Технологічна карта даного проекту. Візуально Виконроб Загальний журнал робіт.
Установка елементів опалубки Відповідність проекту ПВР Паспорт на опалубку. У процесі виконання робіт Візуально. Вимірювальний контроль: метр, нівелір, рулетка Виконроб
Правильність влаштування опалубки.
Якість кріплення елементів опалубки. Жорсткість опалубки.
Точність установки інвентарної опалубки - та прогини опалубки – 1/400 або 1/500 СНіП 3.03.01 Табл.. 10 і 3 До бетонування Вимірювальний: теодоліт, нівелір, рулетка Виконроб, Геодезист Акт на приховані роботи. Виконавча схема.
  Міцність конструкцій на які передається навантаження %R28 Неруйнівні методи контролю міцності бетону Виконроб, Геодезист

Операційний контроль якості робіт при влаштуванні опалубки Таблиця 7
Етап №3 Вибір комплекту машин і механізмів для зведення монолітних конструкцій будівлі.

Питання для самостійної підготовки:

Механізація технологічних процесів. Рівні механізації. Як визначається коефіцієнт механізації? Загальні положення методики вибору комплектів машин і механізмів. Схеми організації роботи машин в комплектах. Технічна і технологічна сумісність машин в комплектах. Технологічні властивості бетонної суміші. Технологія подачі і укладання бетонної суміші бетононасосами і баддями. Умови безперервного вкладання бетонної суміші в конструкції [1, 2, 3].

Вихідні дані для проектування:

Вихідними даними є результати етапів №1, 2, дані завдання (див. табл. 1) а також каталоги машин і механізмів для бетонних робіт.

Послідовність виконання завдання:

Для процесів зведення монолітних конструкцій типового поверху необхідно підібрати комплект машин і механізмів, виконати всі технологічні розрахунки.

· Спочатку визначається інтенсивність подачі і укладання бетонної суміші в конструкції.

По заданій інтенсивності зведення монолітних конструкцій P (див. табл. 1) визначається інтенсивність подачі і укладання бетонної суміші, як основного процесу.

Для цього по формулі (1) визначається інтенсивність укладання бетонної суміші (м3/ год.).

(1)

де Kn = 1,1 – коефіцієнт нерівномірності подачі і укладання бетонної суміші; A =8 год. - тривалість робочої зміни; Kb=0,5...0,8 - доля витрат праці на виконання головного (основного) процесу в спільній трудомісткості технологічного процесу. Для каркасних будівель безперервність подачі бетонної суміші в день складає не більше 12…14 годин. При забезпеченні потокового методу організації процесів влаштування вертикальних і горизонтальних конструкцій коефіцієнт Kb=0,75…0,8 (коли секція будівлі розбита на дві і більше ділянок).

З врахуванням геометричних параметрів монолітних конструкцій по інтенсивності укладання бетонної суміші з переліку існуючих машин і механізмів (табл. 9 - 11) вибирається тип і вид основної машини для укладання бетонної суміші. Рекомендується при інтенсивності бетонування Pb ≥8 м3/год у якості основної машини для укладання і подачі бетонної суміші приймати бетононасос, інакше рекомендується подача і укладання суміші баддями за допомогою кранів.

· Визначається потрібна кількість основних машин.

Потрібна кількість машин для укладання бетонної суміші визначається за формулою:

(2)

де Bo – годинна продуктивність машини по укладанню бетонної суміші (м3/год). Вибирається з технічних характеристик машин по табл. 9 - 11. Не рекомендується надавати насосам максимальних значень продуктивності. Слід обмежити продуктивність машин до 15…20 м3/год.; Kв = 0,8...0,9 – коефіцієнт використання машин за часом.

· Визначається продуктивність комплекту основних машин.

Для знайденої кількості основних машин визначається загальна продуктивність комплекту основних машин:

(3)

· Вибираються допоміжні машини - для доставки бетонної суміші на об'єкт.

З врахуванням дальності доставки (Lmp), рухливості бетонної суміші (ОК), типа доріг призначається режим доставки суміші і вибирається вид транспорту (табл. 12, 13). Тип транспорту вибирається по ємкості приймальних бункерів машини для укладання бетонної суміші або по спільній ємкості бункерів, які використовуються при бетонуванні.

· Виконуються розрахунки часу доставки бетонної суміші і обирається режим доставки бетонній суміші на об’єкт.

Спочатку визначається тривалість укладання бетонної суміші, що доставляється на об'єкт однією транспортною одиницею (машиною) з об'ємом виходу бетонної суміші (Vmp):

(4)

Потім визначається резерв тривалості на доставку бетонній суміші на об'єкт з умови тривалості схоплювання цементу (tсх), год:

(5)

де tсх – терміни схоплювання цементу (див. завдання табл. 1), год ;

tn, tm – тривалість відповідно завантаження і установки транспортної одиниці під розвантаження, приймається tn = 0,1 год. на куб. м ємкості транспортної одиниці, tm=0,1год.

Розраховується тривалість доставки бетонній суміші транспортом з умови дальності доставки (Lmp) без врахування повернення транспорту на завод:

(6)

Режим доставки бетонній суміші (А, Б, В, Г або Д) вибираємо по табл. 13 таким, щоб дотримувалася нерівність:

(7)

Інакше необхідно перейти до виготовлення бетонної суміші на об'єкті, або до вживання добавок, що збільшують час tсх, або до вживання режимів А і В (доставка сухих і вологих бетонних сумішей з виготовленням за 10…15 хв. до прибуття на об'єкт і укладання бетонної суміші в конструкцію).

· Визначається потрібна кількість транспортних машин.

Необхідну кількість транспортних машин визначають по формулі:

(8)

де tmp- тривалість робочого циклу транспорту, ч;

Kв – коефіцієнт використання транспорту за часом. Виходячи з умови експлуатації комплекту механізмів, приймають Kв =0,8…0,9.

Тривалість повного робочого циклу транспорту визначається по формулі:

(9)

де Vcp– середня швидкість руху транспорту при доставці бетонній суміші (див. табл. 13). Рекомендується приймати Vcp=25…30 км/год.

Тривалість розвантаження транспортної одиниці залежить від технології укладання бетонної суміші. Якщо укладання ведеться за допомогою бетононасоса, то розвантаження за часом відповідає укладанню суміші, тобто tp=tb. Роботу транспорту і машин по укладанню бетонної суміші організовують відповідно до циклограми (рис. 3).

Рис. 3. Приклад погодинного графіка доставки і укладання бетонної суміші для схеми механізації «автобетонозмішувач – кран - баддя» з розрахунку вживання на об’єкті одночасно 2-х 3–х баддь.

· Вибираються механізми для ущільнення бетонної суміші.

Для ущільнення бетонної суміші застосовуються вібратори. Тип вібратора визначається по довжині робочої частини вібратора (табл. 14) і товщині шару бетону, що укладається, при пошаровому укладанні із розрахунку:

(10)

hv – довжина робочої частини вібратора, м;

hb – товщина шару бетону, що укладається (приймається не більш 0,4 м).

Кількість потрібних вібраторів визначається по формулі:

(11)

де Bv– продуктивність вібратора; м3/год;

Продуктивність глибинного вібратора визначається по формулі:

(12)

· На заключному етапі розробляються схеми механізації процесів.

Викреслюються схеми механізації процесу (масштаб 1:100). На схемах слід змалювати машини по доставці і укладанню бетонної суміші, стоянки машин і шляхи переміщення їх до будівлі. Для однієї з ділянок бетонування показується схема розстановки вібраторів.

Результатом розрахунків є відомість потреби в машинах і механізмах (табл. 8), яку слід наводити на аркуші креслень.

Відомість потреби в машинах і механізмах Таблиця 8

Найменування   Тип, марка   Кіл-ть   Примітки  
       

Технічні характеристики стаціонарних бетононасосів Таблиця 9

Найменування показників Putzmeister
BSA 1002 SV BSA 1005 SV BSA 1405 E BSA 1407 D
Тип Стаціонарний
Продуктивність, м3/ч 55/37 71/47
Дальність подачі бетонної суміші, м: по горизонталі по вертикалі                
Маса, кг
Потужність, кВт

Технічні характеристики автобетононасосів Таблиця 10

Найменування показників Putzmeister
BSF| 24.09H M24/4 BSF| 28.11H M28 BRF| 36.14H M36 BRF| 42.16H M42
Тип Мобільний
Продуктивність, м3/ч
Довжина стріли, м:  
Конструкція стріли 3-х секційна 4-х секційна 4-х секційна 5-ти секційна
Потужність, кВт

Технічна характеристика баддь для бетонних сумішей Таблиця 11

  Найменування показників   Од. вим. Місткість, м3
0,5 0,8 1,0 1,5 0,8 1,2 1,6
Неповоротні Поворотні
Габаритні розміри: довжина ширина высота   мм                  
Маса бадді: порожній з бетонною сумішшю   кг кг              
Умовна продуктивність крана м3/год 5,5
                         

Технічні характеристики автобетонозмішувачів Таблиця 12.

Найменування показників СБ-92-1А СБ-159 СБ-127 АМ-6Н АМ29НА
Місткість з об'ємом готового замісу, м3          
Базовий автомобіль КАМАЗ-5511 КРАЗ-258
Габарити, мм Довжина ширина висота          

Режими і граничні відстані доставки бетонних сумішей Таблиця 13

Рухливість бетонної суміші, см Швидкість транспорту-вання, км/год Дальність доставки, км.
Автобетонозмішувачем Автобетоновозом
Режим транспортування
А Б В Г Д
4.6 7.9 10.14 30…40 (15…25)   не більш 10.30 5.20 5.15 15.60 10.40 7.30
                 

Технічна характеристика глибинних вібраторів Таблиця 14

Показники Планетарні з гнучким валом Дебалансові з електродв.
ІВ-75 ІВ-66 ІВ-67 ІВ-47 ІВ-78 ІВ-79 ІВ-80
Зовнішній діаметр, мм
Довжина, мм
Маса вібратора, кг
Середній радіус дії, м 0,2 0,25 0,3 0,35 0,2 0,25 0,4