Номер телефону, факсу, телекса

ВАУЧЕР№ 00-0000-000000

/VOUCHER/

1. Ліцензія Державного комітету України по туризму №..........................................................................................

/Licence of the State Committee of Ukraine for Tourism/

від «...».............................. 200... року.

2. Має бути пред'явлений...................................................................................................................................................

/То be present to/ (назва, адреса, телефон, факс приймаючого туристичного підприємства)

(name, address, telephone, fax of receiving to ur agency)

3. Прізвище, ім'я та по батькові туриста, що здійснює подорож індивідуально, або керівника туристичної групи

/Name, surname of individual tourist or group leader/

4. Кількість туристів (цифрою та прописом).................................................................................................................

/Number of tourists (in figures & in full)/

5. Термін туру з «...»......................................................... 200.. p. по «...» ..................................................... 200.. p.

/Duration of tour from............................... till......................................................................... /

6. Маршрут та вид транспорту........................................................................................................................................

/Itinerary and mode of transportation/

7. Назва готелів.....................................................................................................................................................................

/Name of hotels/

8. Додаткова інформація....................................................................................................................................................

/Additional information/

9. Відмітка про оплату туру..............................................................................................................................................

/Note of tour payment/

10. Підпис керівника туристичного підприємства.........................................................................................................

/Authorized signature of tour agency/

Дата видачі «...»............................................................... 200... p. Печатка

/Date of issue/ /Stamp of tour agency/

11. Фактично надані послуги..............................................................................................................................................

/Provided services/

12. Підпис керівника приймаючого туристичного підприємства.............................................................................

/Authorized signature of receiving tour agency/

Дата «...»............................................................................ 200... p. Печатка

/Date/ /Stamp of tour agency/

Договір про оренду автотранспортного засобу

для перевезення пасажирів та багажу

м. Луганськ „4” грудня 2009 р.

Автотранспортна компанія „Busway” (надалі іменується "Перевізник") в особі генерального директора Галушко Геннадія Павловича, що діє на підставі статуту з однієї сторони, та туристична компанія “Riva Star” (надалі іменується "Замовник") в особі генерального директора Абдуліної Мілени Вікторівни що діє на підставі статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про оренду автотранспортного засобу для перевезення пасажирів та багажу (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник бере на себе зобов'язання за плату здійснити маршрут Львів – Закопане– Львів визначених Замовником пасажирів (туристичну групу) в кількості 20 осіб та належний їм багаж і привезти їх назад з належним їм багажем, а Замовник зобов'язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату.

1.2. Місце відправлення: Львів

1.3. Місце призначення: Львів.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Перевізник зобов'язується надати технічно справний і пристосований для перевезення пасажирів та їх багажу автобус марки „Mercedes Transstar”.

2.2. Перевізник зобов'язується доставити пасажирів та їх багаж в місце призначення не пізніше 28 грудня 2009 року і привезти їх 2 грудня 2009 року назад з належним їм багажем в м. Львов.

2.3. Перевізник не вправі відхилятись від визначеного маршруту руху, крім випадків, коли зміна маршруту обумовлена об'єктивними причинами (тимчасова заборона руху на окремих ділянках з причин загрози безпеці, проведення ремонтних робіт тощо).

2.4. Страхування пасажирів та їх багажу здійснюється страховою Замовником у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.

3. ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ

3.1. За перевезення пасажирів і багажу Замовник сплачує Перевізникові плату у розмірі вартості перевезення, що становить 6000 (шість тисяч) грн., не пізніше "16" грудня 2009 року шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Перевізника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі затримки або ненадання автобуса для перевезення Перевізник повинен повідомити Замовника завчасно .

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються у відповідності із чинним в Україні законодавством.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 14 квітня 2009 року .

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 4 грудня 2010 року.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, зокрема спеціальними транспортними законами, транспортними кодексами (статутами), іншими спеціальними нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК

вул.,Димітровська 30, офіс 16-17 вул. Советська, 65а

м. Київ 02139 м. Луганськ 91050

Тел./факс :+38 (044) 245-89-00 Тел./факс: 38(0642)53-24-57

E-mail: info@busway-avto.com.ua e-mail: rivastar@list.ru

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 1996, - ї 17с.

2. Про підприємництво: Закон України // Діло. -1994. - №22. - 23.03.94.

3. Про захист прав споживачів: Закон України №3682-ХЇЇ від 15.12.93.

4. Про туризм: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1995. -15.10.95.

5. Про внесення змін до Закону України „Про туризм": Закон України // Урядовий кур'єр. - 2003. - №244.

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Програма розвитку туризму в України до 2005 року".

7. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм,готельний та рестораний бізнес: ціноутворення, державне регулювання / Навч.посібник.: - Знання України, 2002 - 358 с

8. Агеева О. Туристические фирмы и гостиницы. - М.: Совр. эк. и право, 2000.

9. Айгистова О.В., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И. Введение в бизнес гуроперейтинга. - М.: РМАТ, 1996.

10. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2001.

11. Биржаков М. Введение в туризм (3-е изд.).- СПб.: Герда, 2001.

12. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М.: Нолидж, 1996.

13. Ефремова М.В. Основы технологии туристического бизнеса. - М.: Ось, 1989.

14. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: ФиС, 2000.

15. Квартальное В.А. Туризм: Учебник. - М: ФиС, 2000.

16. Маринин М.М., Сенин B.C., Хорошилов А.В. Туристические формальности: Учеб. пособие. - М.: МЗСИ, 1995.

17. 1 1. Мацола В.1. Рекреаційно-туристичний комплекс України. - Львів, 1997.

18. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / Под. ред. В.А. Квартальнова. - М.: ФиС, 2001.

19. Основы туристской деятельности: Учебник / Сост. Е.Н. Ильина. - М.: Сов. спорт, 2000.

20. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка/.- К.: Юрінком Інтер, 2002.

21. Сенин B.C. Организация международного туризма: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1999.

22. Туризм: организация и учет / Под. ред. Н.В. Яновской.- X.: Фактор, 2000.

23. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. - К.: Дніпро, 2000.