Рудың және олардың қызметінің ерекшеліктері

36-1-бап. Исламдық сақтандыру қағидаттары

36-2-бап. Исламдық сақтандыру қоры

36-3-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сыйақысы

36-4-бап. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің қызметі

36-5-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметіне қойылатын талаптар

36-6-бап. Исламдық сақтандыру шартын исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкес емес деп танудың салдарлары

36-7-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғысына қойылатын қосымша талаптар

7-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ

37-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және сақтандыру брокерін лицензиялау

37-1-бап. Сақтандыру портфелін беру

38-бап. Сақтандыру қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас тарту

39-бап. Алынып тасталды

40-бап. Актуарийлік қызметті лицензиялау

8-тарау. Уәкiлеттi орган және сақтандыру қызметін мемлекеттiк реттеу, бақылау мен қадағалау

41-бап. Сақтандыру саласындағы мемлекеттiк реттеудiң мiндеттерi

42-бап. Уәкiлеттi орган

43-бап. Уәкілетті органның құзыреті

44-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру холдингтерінің және сақтандыру топтарының қызметін тексеру

44-1-бап.Уәкілетті органның халықаралық шарттар және құпия ақпарат алмасуды көздейтін өзге де шарттар шеңберінде ақпаратты ашуы

9-тарау. САҚТАНДЫРУ (ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ) ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТIН РЕТТЕУ

45-бап. Алынып тасталды

46-бап. Пруденциялық нормативтер және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер

46-1-бап. Ірі қатысушылардың міндеттері

47-бап. Сақтандыру резервтерi

48-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет

49-бап. Сақтандыру бойынша iрi мәмiлелер жасау

50-бап. Бағалы қағаздармен және вексельдермен мәмiлелер жасау

51-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен жасалған мәмiлелердi бақылау

52-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бiрлескен қызметке қатысуы

52-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі

52-2-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу

10-тарау. САНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ

53-бап. Ертерек ден қою шаралары

53-1-бап. Ірі қатысушы немесе сақтандыру холдингі белгілерін иемденуші тұлғаларға, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларына, сақтандыру холдингіне және сақтандыру тобы құрамына кіретін заңды тұлғаларға қолданылатын мәжбүрлеу шаралары

53-2-бап. Шектеулі ықпал ету шаралары

53-3-бап. Санкциялар

54-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру

54-1-бап. Консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін беру

55-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айыру

56-бап. Сақтандыру қызметi субъектiлерi мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айырудың зардаптары

57-бап. Алынып тасталды

58-бап. Алынып тасталды

59-бап. Актуарий лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру

60-бап. Актуарийдi лицензиясынан айыру

61-бап. Акцияларды мәжбүрлеп сатып алу

11-тарау. ҚАЙТА ҚҰРУ

62-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру холдингінің өз еркімен қайта ұйымдастырылуы

63-бап. Өз еркiмен қайта құрылуға рұқсат беруден бас тарту

64-бап. Алынып тасталды

12-тарау. ТАРАТУ

65-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату негiздерi

66-бап. Өз еркiмен және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кредиторлар комитетi

67-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өз еркiмен таратылу ерекшелiктерi

68-бап. Өз еркiмен таратылуға рұқсат беруден бас тарту

69-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату ерекшелiктерi

69-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап сақтандыру портфелін беру

70-бап. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы

71-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын банкрот деп тану

72-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының талаптарын қанағаттандыру кезектiлiгi

73-бап. Уәкiлеттi органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату процесiндегi бақылау өкiлеттiктерi

13-тарау. ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ МӘСЕЛЕЛЕР

74-бап. Қаржылық және өзге де есеп беру

74-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының және сақтандыру холдингтерінің есептілігі

75-бап. Мiндеттi актуарий қорытындысы

75-1-бап. Шығындылық коэффициенті

76-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері және сақтандыру холдингі қызметінің негізгі көрсеткіштерін жариялау

77-бап. Құжаттарды сақтау тәртiбi және мерзiмi

78-бап. Уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiмiне шағым жасау

14-тарау. Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қызмет

79-бап. Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның құрылу тәртібі мен негізгі функциялары

80-бап. Дерекқор

81-бап. Дерекқорды қалыптастыру үшін берілетін ақпарат

82-бап. Дерекқорды қалыптастыруға және жүргізуге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері

83-бап. Ақпарат беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарттың міндетті талаптары

84-бап. Ұйымға тіркелу

85-бап. Алып тасталды - ҚР 27.04.2015 № 311-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).