Перелік використаних джерел

Основні

1. Науково-методичний посібник. Організація та планування діяльності підприємств: – К.: Видавничий дім "Корпорація", 2005. – 432 с.

2. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: К.: Центр навч. літ., 2005 – 248 с.

3. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. Вправ. – Львів: Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ", 1999.

4. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: “Каравела”, 2003. – 432 с.

5. Хміль Ф.І. Функції менеджменту. Організація в менеджменті// Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351 с.

Додаткові

6. Господарський Кодекс Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року № 436 – ІV (статті 55 – 162).

7. Про господарські товариства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19 вересня 1991 року № 1576 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - , № 49, с. 682, з наступними змінами і доповненнями.

8. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23 грудня 1997р. ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2681-ІІІ (2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 1, ст.2, № 191-ІV (191-15 ) від 24.10.2002, № 2116 – ІV від 21.10.2004, ВВР, 2004, № 2, ст.33, № 2189 -ІV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 9, № 2863 –ІV від 08.09.2005).

9. “Пpo стандартизацію i сертифікацію “: Декрет Кабінету Мiнiстpiв України № 46-93 від 10 травня 1993p.

10. Інструкція зі статистики заробітної плати: Затверджено наказом Міністерства статистики України від 11 грудня 1995р. № 323// Галицькі контракти, 1997, № 3, с. 63-66 з урахуванням змін, що внесені наказом Державного комітету статистики України від 13.01. 2004 р. № 5 (Бухгалтерія, 16 лютого 2004 , № 7, С. 7-14).

11. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України: Затверджено наказом Міністерства статистики України від 07 липня 1995р. № 171 за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України// Галицькі контракти, 1997, № 2, С. 46-53.

12. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт, послуг. Затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02 лютого 2001 р. № 47.

13. Методичні рекомендації щодо порядку складання та погодження (затвердження) річного фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій належать державі: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 21 лютого 2002р. № 343// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2002, № 4, С. 25-27.

14. Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України. Затверджено Наказом Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державного комітету в справах містобудування і архітектури від 23 вересня 1996р. № 127/201/173 //Галицькі контракти № 1, 1997р.

15. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09 лютого 1996 р. № 186 //Галицькі контракти № 15, 1996р.

16. Положення про типовий бізнес-план: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 26 травня 1994р. № 301// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 1994, № 11, С. 54-63.

17. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26 січня 2001р. № 49/121// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2001, № 4, С. 16-22.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. № 318// Дебет Кредит, січень 2000, № 5, с. 82-87 з урахуванням змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.05. 2003 р. № 363. (Бухгалтерія, червень 2003 , № 24, С. 78-81).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87// Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 86.- С. 14-17 з урахуванням змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.05. 2003 р. № 363. (Бухгалтерія, червень 2003 , № 24, С. 78-81).

20. Порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням: Затверджено наказом Мінекономіки України від 27 травня 2003р. № 137// Дебет Кредит, липень 2003, № 30, С. 61-66.

21. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є.. Основи менеджменту. – Львів.: "Світ", 1995. – 296 с.

22. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс./ - К.: Эльга - Н. Ника-Центр, 2001. – 448 с.

23. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.:"Ника-Центр",1998. – 544 с.

24. Ващенко А.Ф., Геpасимчук Н.А. Поточные методы пpoизводства в пищевой пpoмышленности. – К.: Б.и.,1980.

25. Виpабов С.А. Складское и таpное хозяйство.: Учеб.пособие. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.

26. Воронин В.Г. Математические методы планирования и управления в пищевой промышленности .- М.: "Пищевая промышленность", 1977. – 319 с.

27. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - Львів Державний університет "Львівська політехніка". К.: "Дакор", 2000. – 260 с.

28. Курочкин А.С. Организация производства: Конспект лекций.- Киев: МАУП, 1997.

29. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2000. – 392 с.

30. Оpганизация и планиpoвание пpoизводства на пpедпpиятиях мясной и молочной пpoмышленности/Стеpлигов Б.И. и дp. – М.:Агропромиздат, 1988.

31. Оpганизация, планиpoвание и упpавление производством на предприятиях пищевой промышленности/Под ред.Р.В.Кружковой. – М.: Агропромиздат, 1985.

32. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

33. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.:КНЕУ,1999. – 208 с.

34. Производственный и операционный менеджмент: Учебник/Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. – СПб:"Специальная литература", 1998.

35. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

ГЛОСАРІЙ

Тлумачення та визначення основних понять, необхідних для адекватного усвідомлення навчального матеріалу, представлено по кожній темі основної частини в послідовності її викладення.

Зміст

Стор.

ВСТУП 4

ОСНОВНА ЧАСТИНА 5