Г) витрати часу на виконання операції

Тест 31

Основні напрями аналізу роботи устаткування :

а) потужність;

б) технічні можливості ;

в) ступінь використання в часі;

Г) всі відповіді вірні.

Тест 32

Визначення сутності хронометражного ряду :

а) тривалість окремих прийомів операції;

б) тривалість виробничого процесу;

в) організація технологічних процесів.

Тест 33

Різновиди серійності виробництва на робочому місці :

а) серійна;

б) крупносерійна;

в) масова;

г) дрібносерійне та індивідуальне;

Д) всі відповіді вірні.

Тест 34

Класифікація нормативних матеріалів за видами :

а) нормативи режимів роботи устаткування ;

б) нормативи підлеглості;

в) нормативи чисельності;

г) нормативи обслуговування;

д) нормативи часу;

Е) всі відповіді вірні.

Тест 35

Класифікація нормативних матеріалів за сферою застосування :

а) диференційовані;

б) галузеві;

в) місцеві;

г) загальнопромислові;

Д) вірні відповіді – б, в, г.

Тест 36

Види нормативних матеріалів за формою подання :

а) галузеві;

б) графічні;

в) табличні;

Г) аналітичні.

Тест 37

За видом затрат праці норми поділяються таким чином :

а) галузеві;

б) обслуговування робочого місця;

в) підготовчо-завершального часу;

г) колективні;

д) оперативного часу;

Е) вірні відповіді –б, в, д.

Тест 38

До норм за сферою поширення відносяться :

а) міжгалузеві;

б) галузеві;

в) укрупнені;

г) районні;

д) місцеві;

Є) вірні відповіді - а, б, г, д.

Тест 39

До норм затрат праці за періодом дії відносяться :

а) технічно-обгрунтовані;

б) разові;

в) сезонні;

г) тимчасові;

Д) вірні відповіді – б, в, г.

Тест 40

До норм затрат праці за ступенем деталізації відносяться :

а) досвідно-статистичні;

б) укрупнені;

в) тимчасові;

г) галузеві;

Д) деталізовані.

Тест 41

До норм затрат праці за методом обґрунтування відносяться :

а) технічно обґрунтовані;

б) досвідно-статистичні;

в) колективні.

Тест 42

До норм затрат праці за кількістю людей, праця яких нормується, відносяться:

а) технічно - обґрунтовані;

б) колективні;

в) індивідуальні;

г) міжгалузеві.

Тест 43

До аналітичних методів нормування затрат праці відносяться:

а) аналітично - розрахунковий;

б) порівняльний;

в) аналітично-дослідний;

г) деталізований.

Тест 44

До сумарних методів нормування затрат праці відносяться:

а) статистичний;

б) досвідний;

в) деталізований;

Г) порівняльний.

Тест 45

На величину нормативного коефіцієнта стійкості хроноряду впливають такі фактори:

а) тип виробництва;

б) тривалість елемента операції;

в) оперативний час;

г) організація праці.

Тест 46

Виберіть один із показників преміювання, який можна встановити нормувальнику:

а) виконання плану постачань сировини та

матеріалів;

б) зниження трудомісткості продукції;

в) забезпечення ритмічної роботи;

г) зростання автоматизації виробництва.

Тест 47

Облікова чисельність робітників обчислюється з урахуванням:

а) коефіцієнта виконання норм;

б) нормативної трудомісткості;

в) коефіцієнта використання технологічного

устаткування;

г) типу виробництва.

Тест 48

Процеси, що безпосередньо пов’язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію:

а) допоміжні процеси;

б) обслуговуючі процеси;

в) основні процеси;

г) автоматизовані процеси.

Тест 49

Назвіть автора, який науково обґрунтував чотири основні етапи розвитку нормування праці:

а) А. Гастев;

б) Ф. Тейлор;

в) А. Богданов;

г) П. Корженцев.

Тест 50

До методів нормування затрат праці відносяться:

а) аналітичні;

б) статистичні;

В) сумарні.

Тест 51

До напрямів (способів) встановлення норм сумарним методом відносяться :

а) порівняльний спосіб;

б) статистичний;

в) розрахунковий;

Г) досвідний.

Тест 52

До складових аналітичних методів нормування праці відносяться :

а) аналітично-дослідний;

б) аналітично-розрахунковий;

в)нормативно –дослідний.

Тест 53

Час підготовчо-завершальної роботи (Тпз) залежить від наступних чинників:

а) типу виробництва;

б) характеру виробничого процесу і операції, що

підлягає нормуванню;

в) організації обслуговування робочого місця ;