Розмова студента з бухгалтером

Студент: Поясніть, чи є якась різниця між поняттями “предмет” та “об’єкт” бухгалтерського обліку? Як я зрозумів, ці поняття ідентичні.

Бухгалтер-практик: Ні. Ці поняття не слід ототожнювати. У бухгалтерському обліку поняття предмета охоплює і його об’єкти, тобто є більш широким. І предмет, і об’єкти бухгалтерського обліку обмежуються діяльністю конкретного підприємства. Але предметом бухгалтерського обліку в широкому розумінні ми називаємо всю господарську діяльність підприємства, тобто те, що пов’язане з відносинами власності, а під об’єктом бухгалтерського обліку розуміємо щось конкретне, те, що безпосередньо відображається в бухгалтерських книгах (наприклад, основні засоби, зобов’язання, конкретні господарські операції).

Студент: Здається зрозуміло. Але в мене є ще одне питання стосовно методу. Який з елементів методу бухгалтерського обліку є найважливішим, а без якого можна обійтися?

Бухгалтер-практик: Не можна виділяти серед елементів методу бухгалтерського обліку найважливіший. Всі елементи важливі та лише в сукупності утворюють метод бухгалтерського обліку. Відмовившись від використання хоча б одного з них, Ви порушите процедуру ведення обліку і не зможете досягти суцільного, безперервного та взаємопов’язаного відображення й економічного узагальнення у грошовому вираженні об’єктів бухгалтерського обліку.

Розмова студента з бухгалтером - №1 - открытая онлайн библиотека

Розмова студента з бухгалтером - №2 - открытая онлайн библиотека

 
 
Опрацювавши тему 3, Ви можете переходити до вивчення наступної, якщо: ü знаєте: – що таке об’єкт, предмет і метод бухгалтерського обліку; – склад об’єктів бухгалтерського обліку; – перелік елементів методу бухгалтерського обліку; ü розумієте: – відмінності між поняттями “ предмет” і “метод” бухгалтерського обліку; – призначення та послідовність застосування елементів методу бухгалтерського обліку

[1] Тема написана спільно з доц. Н.М. Малюгою.

[2] Такий підхід до визначення методу бухгалтерського обліку називається адитивним, під яким розуміють систему способів (інструментів, прийомів), за допомогою яких відображається господарська операція в обліку.

[3] Процедурний підхід до визначення методу бухгалтерського обліку полягає у здійсненні пізнавальних операцій або етапів діяльності із застосуванням системи процедур, які використовують такі наукові прийоми як: спостереження, вимірювання, реєстрація, систематизація, узагальнення шляхом аналізу та синтезу, індукції та дедукції, використання яких (у певній послідовності) сприяє більш успішному досягненню бажаного результату.