Підтвердження підсумків практики

Підсумки виробничої практики здійснюються здачею студентом диференціюваногозаліку по практиці перед комісією, що призначається завідуючим кафедрою. Оцінка звіту залежить від повноти матеріалів, які є в ньому, від знань студента, якості оформлення звіту. Тут враховується оцінка керівника практики від підприємства та усні відповіді студента на запитання комісії. Загалом, звіт оцінюється у 100 балів, що включають оцінку за повноту зібраного матеріалу згідно завданню.

Технологічна практика оцінюється відповідно до приведених нижче критеріїв:

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється, якщо:

- всі розділи звіту відповідають вимогам робочої програми з технологічної практики;

- звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил;

- звіт здано та захищено в термін;

- при захисті звіту на питання дана повна, чітка і глибоко аргументована відповідь;

- не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;

- характеристика на студента-практиканта керівника практики від підприємства – позитивна;

- оцінка керівника практики від підприємства «відмінно».

Оцінка «добре» (75-89 балів) виставляється, якщо:

- всі розділи звіту відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

- звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил, але є декілька не грубих помилок;

- звіт здано та захищено в термін;

- при захисті звіту на питання дана чітка, але не досить обґрунтована відповідь;

- не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;

- характеристика на студента-практиканта керівника практики від підприємства – позитивна;

- оцінка керівника практики від підприємства «відмінно» або «добре».

Оцінка «задовільно» (60-74 балів) виставляється, якщо:

- не всі розділи звіту відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

- звіт оформлено не акуратно, є декілька грубих помилок;

- звіт здано та захищено не в термін;

- при захисті звіту на питання дана не чітка відповідь;

- не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;

- оцінка керівника практики від підприємства «задовільно» або «добре».

Оцінка «незадовільно» (35-59 балів) виставляється, якщо:

- розділи звіту не відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

- звіт оформлено не акуратно, без дотримання діючих правил;

- звіт здано та захищено не в термін;

- при захисті звіту студент не відповідав на питання;

- були порушення трудової дисципліни на підприємстві;

- характеристика на студента-практиканта керівника практики від підприємства – негативна.

Результати заліку по практиці заносяться в відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності. Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складенні заліку направляється на практику вдруге або відраховується з університету.

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів початку та закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики та з інших питань організації і проведення практики.

ЛІТЕРАТУРА

1 . Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів, вищих навчальних закладів України.-К.: Міністерство освіти України, 1996. - 18 с.

2 . Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України / О.Е. Пантелеймонов, Л.М.Кохановський .- К.: Міністерстві освіти України, 1995. - 12 с.

3. Робоча програма до виробничої практики для студентів III курсу спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища". /Укладачі: Авраменко С.Х. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008.- 28 с.

4. Дипломні, курсові проекти і роботи. Загальні вимоги та правила оформлення. Стандарт підприємства. СТУ:1-2009. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2002.- 68 с.

5.Наскрізна програма практик студентів напряму0929 «Біотехнологія» по спеціальності 7.092901 «Промислова біотехнологія» / к.б.н., доцент Бондар І.В.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007.-39 с.

6. Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України (Укладачі О.Є. Пантелеймонов і Л.М.Кохановський. Міністерство освіти України, 1995 р., 12с.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпродзержинський державний технічний університет

Факультет _________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________

Спеціалізація ______________________________________________________

Напрям освіти _____________________________________________________

Курс ______________________________________________________________

Група _____________________________________________________________

ЗВІТ

по виробничій практиці

Місце практики ____________________________________________________

_______________________________________________________________

Термін практики з «___»____________ по «___»_____________ 20__ р.

Виконав студент __________________________________________________

(П.І.Б.)

Керівники практики:

Від підприємства ___________________________________________________

Захист відбувся _________________ Оцінка ___________________________

Від кафедри _______________________________________________________

Захист відбувся _________________ Оцінка ___________________________

Дніпродзержинськ

20__

Міністерство освіти і науки України

Дніпродзержинський державний технічний університет

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.051401 «Біотехнологія»

УЗГОДЖЕНО: Відкрите акціонерне товариство «ДніпроАзот» ________________________ «___»_______________20__р.   УЗГОДЖЕНО:   ВАТ «Дніпровський меткомбінат» ____________________________ «___»________________20__р.

Міністерство освіти і науки України

Дніпродзержинський державний технічний університет

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.051401 «Біотехнологія»

УЗГОДЖЕНО: ”Міська санітарно-епідеміологічна станція”, м.Дніпродзержинськ   ____________________________________ «___»___________________20__р.     УЗГОДЖЕНО: ”Міська станція переливання крові” м.Дніпродзержинськ ____________________________ «___»___________________20__р.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Робоча програма до виробничої практики для студентів напряму 6.051401 „Біотехнологія”

Укладачі:

Асистент Філімоненко О.Ю.

Підписано до друку ………………2009р.

Формат …………… Обсяг ……….. др.арк.

Тираж …………… прим. Заказ ………….

51918, м. Дніпродзержинськ,

вул. Дніпробудівська, 2.