Облік поточних фінансових інвестицій

Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями відображається на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції".

Придбання (надходження) фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку записом: Д-т 35 "Поточні фінансові інвестиції", К-т рахунків 182 "Довгострокові векселі одержані" - придбання в обмін на довгостроковий вексель; 184 "Інші необоротні активи" - в обмін на інші необоротні активи; 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" - за грошові кошти; 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - надходження в погашення дебіторської заборгованості тощо.

Витрати, понесені при придбанні фінансових інвестицій (сплата комісійних, податків, зборів, інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансової інвестиції), які включаються до первісної вартості цих Інвестицій, відображаються за дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"' та за кредитом відповідних рахунків (розрахунків з кредиторами, бюджетом тощо).

Сума зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, за рахунок зменшення корисності відображається у складі інших витрат.

Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій, які відображаються за справедливою вартістю (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відносяться до інших доходів: Д-т 35 "Поточні фінансові інвестиції"', К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - на суму дооцінки; зменшення - у складі інших витрат Д-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій", К-т 35 "Поточні фінансові інвестиції"' - на різницю між первісною і справедливою вартістю.

Реалізація поточних фінансових інвестицій в обліку відображається наступним чином (табл. 13.4).

Таблиця 13.4. Облік реалізації поточних фінансових інвестицій

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Відображено дохід від реалізації фінансових інвестицій 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"
Відображено собівар­тість інвестицій, яка дорівнює справедливій вартості на дату складання звітності за попередній період 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" 35 "Поточні фінансові інвестиції"'
Списано дохід на фінансові результати 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" 793 "Результат іншої звичайної діяльності"
Списано собівартість реалізованих фінансових інвестицій на фінансові результати 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

Погашення фінансових інвестицій грошовими коштами відображається за дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" і кредитом рахунків грошових коштів.

Відображення у бухгалтерському обліку поточних фінансових інвестицій наведено у таблиці 13.5.

Таблиця 13.5. Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестицій

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Придбано фінансову інвестицію в обмін на вексель, інші необоротні активи, за грошові кошти 35 "Поточні фінансові інвестиції" 182 "Довгострокові векселі одержані", 184 "Інші необоротні активи", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"
Одержано фінансову інвестицію для погашення дебіторської заборгованості 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Збільшено балансову вартість поточної фінансової інвестиції: - на суму амортизації дисконту (за інвестиціями, які обліковуються за амортизованою собівартістю) 35 "Поточні фінансові інвестиції" 733 "Інші доходи від фінансових операцій"
    - на суму різниці між справедливою і первісною вартістю на дату балансу (за інвестиціями, які облікову­ються за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності)     746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
Погашено фінансову інвестицію грошовими коштами 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Для обліку операцій за рахунком 35 "Поточні фінансові інвестиції"' призначений Журнал 4 (розділ II) і Відомість 4.2.

Податковий облік

Підприємствам в Україні можуть видавати векселі лише за фактично отримані товари, виконані роботи, надані послуги (ст. 4 Закону про векселі). Видача - це первинне вручення векселя, згідно п. 1.2 Положення №508. Порядок розрахунків за товари (роботи, послуги) у вексельній формі має бути закріплений у договорі чи додатковій угоді до нього. У них мають бути зазначені основні реквізити векселя та строк його погашення.

Емітент, оприбутковуючи товари, збільшує валові витрати і податковий кредит з ПДВ. Але видача векселя в рахунок оплати отриманого товару жодних наслідків у податковому обліку не викличе.

У податковому обліку перерахування грошей на сплату вексельної заборгованості не показують.

Незважаючи на те, що вексель викуплено за ціною, нижчою від номіналу, емітент не коригує ні валових витрат, ні податкового кредиту за отриманими товарами, тому що фактичні зобов'язання за договором купівлі-продажу виконано повністю ще на етапі видачі векселя. Отже, зобов'язання, що виникли за векселем, не впливають на проведену раніше операцію щодо товарів. Суму дисконту включають до доходу, якщо утримувач простого векселя погоджується прийняти частковий платіж за векселем від емітента до настання строку платежу і при цьому за згодою сторін борг за векселем у розмірі знижки (фактично не сплаченої за домовленістю частини повної суми векселя) є безповоротною фінансовою допомогою у платника за векселем. Ця безповоротна фінансова допомога визнається валовим доходом такого платника.

Приклад 13.1

Підприємство "А" відвантажило підприємству "В" товари вартістю 24 000 грн., у тому числі ПДВ - 4 000 грн. У свою чергу, останнє поставило товари підприємству "С" на суму 30 000 грн., у тому числі ПДВ - 5 000 грн. Згідно з додатковою угодою підприємство "В" видає підприємству "А" переказний вексель номінальною вартістю 24 000 грн., платником за яким призначено підприємство "С". Підприємство "А" пред'явило підприємству "С", який останнє акцептувало. Після настання належного строку вексель пред'явлено до платежу й оплачено.


Таблиця 13.6. Журнал реєстрації господарських операцій

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік
Д-т К-т Д-т К-т
Підприємство "А" - векселедержатель
Відвантажено товари підприємство "В" -
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ - -
Зафіксовано собівартість проданих товарів - -
Отримано переказний вексель від підприємства "В" -
Пред'явлено вексель до акцепту підприємства "С" - -
Погашено вексель -
Визначено фінансовий результат - -
Підприємство "В"
Оприбутковано товари, отримані від підприємства "А" -
Нараховано податковий кредит з ПДВ -
Відвантажено товари підприємству "С" -
Показано податкові зобов'язання з ПДВ - -
Відображено собівартість проданих товарів - -
Видано переказний вексель підприємству "А" - -
Проведено залік частини заборгованості підприємства "С" (після акцепту останнім векселя) - -
Погашено підприєм­ством "С" залишок заборгованості - -
Відображено фінансовий результат - -
               
Підприємство "С" - платник
Оприбутковано товари, відвантажені підприємством "В" -
Відображено подат­ковий кредит з ПДВ - -
Акцептовано переказний вексель - -
Погашено вексель - -
Сплачено залишок боргу підприємством "В" - -