На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница

Формули, що поміщаються у додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед кожною цифрою позначення додатка, наприклад формула (В.1).

5.3.19 Порядок викладення в документах математичних рівнянь такий же, як і формул.

5.3.20 Примітки наводять у документах, якщо необхідні пояснення чи довідкові дані до змісту тексту, таблиць чи графічного матеріалу.

Примітки не повинні містити вимог.

5.3.21 Примітки треба поміщати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу чи в таблиці, до яких належать ці примітки, і писати з великої букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова “Примітка” ставиться тире і примітка пишеться теж із великої букви. Одну примітку не нумерують. Кілька приміток нумерують одну за одній арабськими цифрами. Примітку до таблиці поміщають наприкінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці.

Приклади

Примітка - ____________________

_____________________________

Примітки

1 ____________________________

2 ____________________________

5.3.22 У ПЗ допускаються посилання на даний документ, стандарти, технічні умови й інші документи, у тому числі технічну літературу, за умови, що вони цілком і однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають утруднень у користуванні документом.

Посилатися слід на документ у цілому чи на його розділи і додатки. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці й ілюстрації не допускаються, за винятком посилань на підрозділи, пункти, таблиці і ілюстрації даного документа.

При посиланнях на стандарти і технічні умови вказують тільки їхнє позначення, при цьому допускається не вказувати рік їхнього затвердження за умови запису позначення з роком затвердження в переліку літератури.

5.4 Оформлення ілюстрацій і додатків

5.4.1 Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту ПЗ (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і наприкінці його. Ілюстрації повинні бути виконані відповідно до вимог стандартів ЄСКД. Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, треба нумерувати арабськими цифрами у межах розділу. При цьому номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: “Рисунок 1.1”. Якщо рисунок один, то він також позначається, наприклад: “Рисунок 2.1”.

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад: “Рисунок А.3”.

Позначення ілюстрації розташовується під нею.

При посиланнях на ілюстрації треба писати “... відповідно до рисунка 2.2”.

Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст), які розміщують під ілюстрацією. Слово “Рисунок” і найменування поміщають після пояснювальних даних і розташовують так: Рисунок 2.1 – Деталі приладу.

5.4.2 Якщо ілюстрація не уміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснюючі дані – на кожній сторінці і під ними вказують: “Рисунок __, лист __”.

5.4.3 Якщо в тексті документа є ілюстрація, на якій зображені складові частини виробу, то на цій ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих складових частин у межах даної ілюстрації, які розташовують у зростаючому порядку, за винятком повторюваних позицій, а для електро – і радіоелементів – позиційні позначення, встановлені в схемах даного виробу.

Виняток складають електро- і радіоелементи, що є органами регулювання чи настроювання, для яких (крім номера позиції) додатково вказують у підрисунковому тексті призначення кожного регулювання і настроювання, позиційне позначення і надписи на відповідній планці чи панелі.

Допускається номер, привласнений складовій частині виробу на ілюстрації, зберігати в межах документа.

При посиланні в тексті на окремі елементи деталей (отвори, пази, канавки, буртики та ін.) їх позначають великими буквами українського алфавіту.

Зазначені дані наносять на ілюстраціях відповідно до ГОСТ 2.109.

5.4.4 На електричних схемах, що наводяться в ПЗ, біля кожного елемента вказують його позиційне позначення, установлене відповідними стандартами, і, при необхідності, номінальне значення величини.

5.4.5 Матеріал, що доповнює текст документа, допускається поміщати в додатках. Додатками можуть бути, наприклад: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладів, описи алгоритмів і програм задач, розв'язуваних на ЕОМ, і т.д.

Додаток оформляють як продовження ПЗ на наступних його сторінках.

5.4.6 Додатки можуть бути обов'язковими й інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого чи довідкового характеру.

5.4.7 У тексті ПЗ на всі додатки повинні бути дані посилання. Ступінь обов'язковості додатків при посиланнях не вказується. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті ПЗ.

5.4.8 Кожен додаток слід починати з нової сторінки з указівкою зверху посередині сторінки слова “Додаток” і його позначення, а під ним у дужках для обов'язкового додатка пишуть слово “обов'язковий”, а для інформаційного – “рекомендований” чи “довідковий”.

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої букви окремим рядком.

5.4.9 Додатки позначають заголовними буквами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком букв Ґ,Є,З,І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Після слова “Додаток” йде буква, що позначає його послідовність.

Якщо в тексті один додаток, він позначається “Додаток А”.

5.4.10 Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформляти додатки на аркушах формату А3, А4´3, А4´4, А2 і А1 за ГОСТ 2.301.

5.4.11 Текст кожного додатка, при необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставиться позначення цього додатка.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною ПЗ наскрізну нумерацію сторінок.

5.4.12 Усі додатки повинні бути перераховані в змісті ПЗ з указівкою їхніх номерів і заголовків.

Побудова таблиць

5.5.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці, при ії наявності, повинна відбивати її зміст, бути точною, стислою. Назву слід поміщати над таблицею.

При переносі частини таблиці на ту чи іншу сторінку назву поміщають тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рисунка 1.

5.5.2 Таблиці, за винятком таблиць додатків, треба нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в документі одна таблиця, вона повинна бути позначена “Таблиця 1.1” чи “Таблиця В.1”, якщо вона наведена в розділі 1 чи в додатку В.

5.5.3 На всі таблиці документа повинні бути наведені посилання в тексті документа, при посиланні слід писати слово “таблиця” із указівкою її номера.

Таблиця _______ - _______________

номер назва таблиці

На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница - №1 - открытая онлайн библиотека На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница - №2 - открытая онлайн библиотека Заголовки граф

Головка

Підзаголовки граф

Рядки

(горизонтальні

ряди)

На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница - №3 - открытая онлайн библиотека

Боковик Графи (стовпчики)

(графа для

заголовків)

Рисунок 1

5.5.4 Заголовки граф і рядків таблиці треба писати з великої букви, а підзаголовки граф – з малої букви, якщо вони складають одне речення з заголовком, чи з великої букви, якщо вони мають самостійне значення. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

5.5.5 Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їхня відсутність не утрудняє користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Головка таблиці повинна бути відділена лінією від іншої частини таблиці.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

5.5.6 Таблицю, залежно від її розміру, поміщають під текстом, у якому вперше дано посилання на неї, чи на наступній сторінці, а, при необхідності, у додатку до ПЗ.

Допускається поміщати таблицю уздовж довгої сторони сторінки ПЗ.

5.5.7 Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, ії поділяють на частини, поміщаючи одну частину під іншою чи поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При розподілі таблиці на частини допускається її головку чи боковик заміняти відповідно номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (чи) рядки першої частини таблиці.

Слово “ Таблиця” вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” із указівкою номера (позначення) таблиці відповідно до рисунка 2.

Таблиця... У міліметрах

Номіналь-ний діаметр різьблення болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
a b a b a b
2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - -
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2

Продовження таблиці... У міліметрах

Номіналь-ний діаметр різьблення болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
a b a b a b
4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - -

Примітка – Тут (і далі по тексту) таблиці наведені умовно для ілюстрації відповідних вимог дійсного стандарту.

Рисунок 2

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і поміщати одну частину поруч з іншої на одній сторінці, при цьому повторюють головку таблиці відповідно до рисунка 3. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією чи лінією товщиною 2s.

Таблиця...

Діаметр стержня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг Діаметр стержня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг
1,1 1,2 1,4 0,045 0,043 0,111 2,0 2,5 3,0 0,192 0,350 0,553

Рисунок 3

5.5.8 Графу “Номер по порядку” в таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли у тексті ПЗ є посилання на них, при поділі таблиці на частини, а також при переносі частини таблиці на наступну сторінку відповідно до рисунку 4.

Таблиця... Розміри в міліметрах

Умовний прохід, Dy D L L1 L2 Маса, кг, не більше

Рисунок 4

При необхідності нумерації показників, параметрів чи інших даних порядкові номери слід вказувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їхнім найменуванням відповідно до рисунка 5. Перед числовими значеннями величин і позначенням типів, марок тощо порядкові номери не проставляють.

Таблиця...

Найменування показника Значення
в режимі 1 в режимі 2
1 Струм колектора, А 2 Напруга на колекторі, В 3 Опір навантаження колектора, Ом 5, не менше - -   7, не більше - -  

Рисунок 5

5.5.9 Якщо всі показники, наведені в графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її позначення необхідно поміщати над таблицею праворуч, а при розподілі таблиці на частини – над кожною її частиною відповідно до рисунка 2.

Якщо в більшості граф таблиці наведені показники, виражені в тих самих одиницях фізичних величин (наприклад: у міліметрах, вольтах), але є графи з показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування переважного показника і позначення його фізичної величини, наприклад: “Розміри в міліметрах”, “Напруга у вольтах”, а в підзаголовках інших граф наводити найменування показників і (чи) позначення інших одиниць фізичних величин відповідно до рисунка 4.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття заміняють літерними позначеннями, установленими ГОСТ 2.321, чи іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті чи наведені на ілюстраціях, наприклад: D – діаметр, H – висота, L – довжина.

Показники з тим самим літерним позначенням групують послідовно в порядку зростання індексів відповідно до рисунка 4.

5.5.10 Обмежувальні слова “більше”, ”не більше”, ”менше”, ”не менше” і інші повинні бути поміщені в одному рядку чи графі таблиці з найменуванням відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, якщо вони належать до всього рядка чи графи. При цьому після найменування показника перед обмежувальними словами ставиться кома відповідно до рисунків 4 і 5.

5.5.11 Позначення одиниці фізичної величини, загальної для всіх даних у рядку, треба вказувати після її найменування відповідно до рисунка 5. Допускається при необхідності виносити в окремий рядок (графу) позначення одиниці фізичної величини.

5.5.12 Якщо в графі таблиці поміщені значення однієї і тієї ж фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказують у заголовку (підзаголовку) цієї графи відповідно до рисунка 6. Числові значення величин, однакові для декількох рядків, допускається вказувати один раз відповідно до рисунків 4 і 6.

Таблиця...

Тип ізолятора Номінальна напруга, В Номінальний струм, А
ИНР-6/400
ИНР-6/800
ИНР-6/900

Рисунок 6

Якщо числові значення величин у графах таблиці виражені в різних одиницях фізичної величини, їхнє позначення вказують у підзаголовку кожної графи.

Позначення, наведені в заголовках граф таблиці, повинні бути пояснені в тексті чи графічному матеріалі ПЗ.

5.5.13 Позначення одиниць плоского кута треба вказувати не в заголовках граф, а в кожнім рядку таблиці як при наявності горизонтальних ліній, що розділяють рядки відповідно до рисунка 7, так і при відсутності горизонтальних ліній відповідно до рисунка 8.

Таблиця... Таблиця....

a b   a b
3° 5’ 30” 6° 30’ 3° 5’ 30” 4° 23’ 50” 5° 30’ 20” 6° 30’ 8° 26’ 10° 30’
4° 23’ 50” 8° 26’
5° 30’ 20” 10° 30’

Рисунок 7 Рисунок 8

5.5.14 Граничні відхилення, що належать до всіх числових значень величин, поміщених в одній графі, вказують у головці таблиці під найменуванням чи позначенням показника відповідно до рисунка 9.

5.5.15 Граничні відхилення, що належать до декількох числових значень величин чи до визначеного числового значення величини, вказують в окремій графі відповідно до рисунка 10.

Таблиця...

Діаметр різьблення, d S ± 0,2 H ± 0,3 h ± 0,2 b ± 0,2 Умовний діаметр шплінта, d1
7,0 8,0 10,0 5,0 6,0 7,5 5,2 4,0 5,0 1,2 1,4 2,0 1,0 1,2 1,6

Рисунок 9

5.5.16 Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з поодиноких слів, що чергуються з цифрами, заміняють лапками відповідно до рисунка 11. Якщо повторюваний текст складається з двох і більше слів, при першому повторенні його заміняють словами ”Те ж”, а далі лапками відповідно до рисунка 12. Якщо попередня фраза є частиною наступної, то допускається замінити її словами “Те ж” і додати додаткові відомості.

При наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

Таблиця... У міліметрах

Зов- ніш-ній діа-метр Канавка D2 Установочне кільце
D1 A В H C r2
но- мін. гран. відх. но-мін. гран. відх. но-мін. гран. відх. но-мін. гран. відх.
23,2 30,2 33,2 34,8 38,1 39,8 0,25 2,05 -0,15 1,3 34,6 34,6 39,6 41,2 44,5 45,2 3,2 -0,15 1,1 0,4 -0,1

Рисунок 10

5.5.17 Заміняти лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів не допускається.

5.5.18 При відсутності окремих даних у таблиці слід ставити прочерк (тире) відповідно до рисунка 11.

Таблиця... У міліметрах

Діаметр зенкера C C1 R h h1 S S1
Від 10 до 11 включ. Зв. 11 “ 12 “ “ 12 “ 14 “ 3,17 4,85 5,50 - 0,14 4,20 - 0,14 4,20 3,00 3,84 7,45 0,25 - 1,45 1,00 1,60 2,00 - 6,75 6,90

Рисунок 11

Таблиця...

Марки сталі і сплаву Призначення
Нове позначення Старе позначення
08Х18Н10     08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 09Х15Н810   07Х6Н6 0Х8Н10     0Х18Н10Т Х18Н10Т Х15Н910   Х16Н6 Труби, деталі трубної арматури, теплообмінники, патрубки, муфелі, реторти і колектори вихлопних систем, електроди іскрових запалювальних свічок Те ж “ Для виробів, що працюють в атмосферних умовах Те ж. Не має дельтаферита

Рисунок 12

5.5.19 При вказівці в таблицях послідовних інтервалів чисел, що охоплюють усі числа ряду, їх треба записувати: “Від... до ... включ.”, ”Зв. ... до ... включ.” відповідно до рисунка 11.

В інтервалі, що охоплює числа ряду, між крайніми числами ряду в таблиці допускається ставити тире відповідно до рисунка 13.

Таблиця...

Найменування матеріалу Температура плавлення, К(°С)
Латунь Сталь Чугун 1 131 – 1 173 ( 858 – 900 ) 1 573 – 1 673 ( 1 300 – 1 400 ) 1 373 – 1 473 ( 1 100 – 1 200 )

Рисунок 13

Інтервали чисел у тексті записують зі словами “від” і “до” (маючи на увазі ”Від... до ... включно”), якщо після чисел зазначена одиниця фізичної величини або числа представляють безрозмірні коефіцієнти, чи через дефіс, якщо числа представляють порядкові номери.

Приклади

1... товщина шару повинна бути від 0,5 до 20 мм.

2 7 – 12, рисунок 1 – 14.

5.5.20 У таблицях при необхідності застосовують східчасті напівжирні лінії для виділення діапазону, віднесеного до визначеного значення, об'єднання позицій у групи і вказівки кращих числових значень показників, які звичайно розташовані усередині східчастої лінії, чи для вказівки, до яких значень граф і рядків належать визначені відхилення, відповідно до рисунка 14. При цьому в тексті повинно бути наведено пояснення цих ліній.

Таблиця...

Ширина полиці, мм Маса 1 м кутика, кг, при товщині стінки, мм
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница - №4 - открытая онлайн библиотека 32 На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница - №5 - открытая онлайн библиотека 38 2,146 2,589 2,885 3,071 3,474 3,773 2,460 2,978 3,323 3,582 4,014 4,369 2,762 3,354 3,749 4,044 4,538 4,932 3,052 3,718 4,162 4,495 5,049 5,493 3,329 4,069 4,652 4,932 5,049 6,042 3,594 4,408 4,951 4,358 6,036 6,578 3,947 4,735 5,327 5,771 6,511 7,104 4,316 5,049 5,690 6,171 6,972 7,613

Рисунок 14

5.5.21 Числове значення показника проставляють на рівні останнього рядка найменування показника відповідно до рисунка 15.

Значення показника, наведене у вигляді тексту, записують на рівні першого рядка найменування показника відповідно до рисунка 16.

5.5.22 Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони належать до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

5.5.23 При необхідності вказівки в таблиці переваги застосування визначених числових значень чи величин типів (марок і т.д.) виробів допускається застосовувати умовні оцінки з поясненням їх у тексті документа.

Для виділення кращої номенклатури чи обмеження застосовуваних числових величин чи типів (марок і т.д.) виробів допускається узяти в дужки ті значення, що не рекомендуються до застосування чи мають обмежувальне застосування, вказуючи в примітці значення дужок відповідно до рисунка 17.

Таблиця... У ватах

Найменування показника Значення для радіостанції, типу
Р-101 Р-103 Р-107 Р-110 Р-117
Вихідна потужність, не менше   1,5   1,7   1,8*   2,0*   3,0*
Потужність, що спо-живається, не більше   3,0   3,1   3,0**   3.3**     4,6**  
  На дипломний проект (роботу) студенту 2 страница - №6 - открытая онлайн библиотека * При максимально допустимих викривленнях ** При автономному живленні

Рисунок 15

Таблиця...

Найменування показника Значення Метод випробувань
1 Зовнішній вигляд поліетиленової плівки 2 Руйнівне напруження при розтяганні, МНА (кгс/мм2) Гладка, однорідна, з рівнообрізаними краями 12,8 (1,3) По 5.2   За ГОСТ 14236

Рисунок 16

5.5.24 Для виробів масою до 100 г допускається наводити масу визначеної кількості виробів, а для виробів, виготовлених з різних матеріалів, може бути зазначена маса для основних матеріалів відповідно до рисунків 18 – 20.

Замість вказівки в таблиці маси виробів, виготовлених з різних матеріалів, допускається давати в примітці до таблиці посилання на поправочні коефіцієнти.

Приклад. Для визначення маси гвинтів, виготовлених з інших матеріалів, значення маси, зазначені в таблиці, повинні бути помножені на коефіцієнт:

- 1,080 – для латуні;

- 0,356 – для алюмінієвого сплаву.

Таблиця... У міліметрах

Довжина гвинта
номін. гран. відх.
(18) ± 0,43
± 0,52
(21)
Примітка – Розміри, наведені в дужках, застосовувати не рекомендується

Рисунок 17

Таблиця... Таблиця... Таблиця...

Дов-жина, мм Маса, кг, не більше   Дов-жина, мм Маса 1000 шт.,кг, не більше   Дов-жина, мм Маса, кг, не більше
сталі латуні
1,25 1,50 0,780 1,275 1,20 1,50 1,30 1 ,64

Рисунок 18 Рисунок 19 Рисунок 20

5.5.25 При наявності в ПЗ невеликого за обсягом цифрового матеріалу його недоцільно оформляти таблицею, а варто давати текстом, розташовуючи цифрові дані у вигляді стовпчиків.

Приклад

Граничні відхилення розмірів профілів усіх номерів:

по висоті ....................................................... ± 2,5 %

по ширині полиці..........................................± 1,5 %

по товщині стінки.....................................…± 0,3 %

по товщині полиці........................................ ± 0,3 %

Виноски

5.6.1 Якщо необхідно пояснювати окремі дані, наведені в документі, то ці дані слід позначати надрядковими знаками виноски.

Виноски в тексті розташовують з абзацного відступу наприкінці сторінки, на якій вони позначені, і відокремлюють від тексту короткою тонкою горизонтальною лінією з лівої сторони, а до даних, розташованих у таблиці, наприкінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці відповідно до рисунка 15.

5.6.2 Знак виноски ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, пропозиції, до якого дається пояснення, і перед текстом пояснення.

5.6.3 Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою і поміщають на рівні верхнього обрізу шрифту.

Приклад – “... друкувальний пристрій2)...”

Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

Допускається замість цифр виконувати виноски зірочками:(*). Застосовувати більш чотирьох зірочок не рекомендується.

Приклади

5.7.1 Приклади можуть бути наведені в тих випадках, коли вони пояснюють вимоги документа чи сприяють більш короткому їхньому викладенню.