Індивідуальні контрольні завдання

Завдання 1. Знайти диз'юнктивну нормальну форму (ДНФ) для однієї з наступних формул:

Індивідуальні контрольні завдання - №1 - открытая онлайн библиотека

Завдання 2. Знайти досконалу диз'юнктивну нормальну форму (ДДНФ) для однієї з наступних формул:

1) Індивідуальні контрольні завдання - №2 - открытая онлайн библиотека ;

2) Індивідуальні контрольні завдання - №3 - открытая онлайн библиотека ;

3) Індивідуальні контрольні завдання - №4 - открытая онлайн библиотека ;

4) Індивідуальні контрольні завдання - №5 - открытая онлайн библиотека ;

5) Індивідуальні контрольні завдання - №6 - открытая онлайн библиотека ;

6) Індивідуальні контрольні завдання - №7 - открытая онлайн библиотека ;

7) Індивідуальні контрольні завдання - №8 - открытая онлайн библиотека ;

8) Індивідуальні контрольні завдання - №9 - открытая онлайн библиотека ;

9) Індивідуальні контрольні завдання - №10 - открытая онлайн библиотека ;

10) Індивідуальні контрольні завдання - №11 - открытая онлайн библиотека .

Завдання 3. Знайти кон'юнктивну нормальну форму (КНФ) для однієї з наступних формул:

Індивідуальні контрольні завдання - №12 - открытая онлайн библиотека

Завдання 4. Знайти досконалу кон'юнктивну нормальну форму (ДКНФ) для однієї з наступних формул:

1) Індивідуальні контрольні завдання - №13 - открытая онлайн библиотека ;

2) Індивідуальні контрольні завдання - №14 - открытая онлайн библиотека ;

3) Індивідуальні контрольні завдання - №15 - открытая онлайн библиотека ;

4) Індивідуальні контрольні завдання - №16 - открытая онлайн библиотека ;

5) Індивідуальні контрольні завдання - №17 - открытая онлайн библиотека ;

6) Індивідуальні контрольні завдання - №18 - открытая онлайн библиотека ;

7) Індивідуальні контрольні завдання - №19 - открытая онлайн библиотека ;

8) Індивідуальні контрольні завдання - №20 - открытая онлайн библиотека ;

9) Індивідуальні контрольні завдання - №21 - открытая онлайн библиотека ;

10) Індивідуальні контрольні завдання - №22 - открытая онлайн библиотека .

Завдання 5.

Пiдзавдання 1_1. Визначити iндивiдуальний варіант булевої функції, здiйснивши наступнi дії:

перевести номер за списком у журналi студентської академічної групи до двійкової системи числення;

записати розряди отриманого двійкового числа у вигляді слова

a15a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0,

доповнивши його лiворуч нулями до 16 цифр;

підставити значення ai до наведеної нижче за текстом таблицi 4.1.

Для сформованої таким чином таблично заданої функції знайти:

– диз'юнктивну нормальну форму (ДНФ);

– кон'юнктивну нормальну форму (КНФ);

– досконалу диз'юнктивну нормальну форму (ДДНФ);

– досконалу кон'юнктивну нормальну форму (ДДНФ).

Таблиця 4.1

X4 X3 X2 X1 F
a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15

Завдання 6. Знайти поліном Жегалкіна для однієї з наведених нижче формул за допомогою кожного з наступних методів:

а) методу трикутника;

б) методу еквівалентних перетворень диз'юнктивної нормальної форми (ДНФ);

В) методу еквівалентних перетворень досконалої диз'юнктивної нормальної форми (ДДНФ).

1) Індивідуальні контрольні завдання - №22 - открытая онлайн библиотека ;

2) Індивідуальні контрольні завдання - №20 - открытая онлайн библиотека ;

3) Індивідуальні контрольні завдання - №14 - открытая онлайн библиотека ;

4) Індивідуальні контрольні завдання - №26 - открытая онлайн библиотека ;

5) Індивідуальні контрольні завдання - №27 - открытая онлайн библиотека ;

6) Індивідуальні контрольні завдання - №28 - открытая онлайн библиотека ;

7) Індивідуальні контрольні завдання - №29 - открытая онлайн библиотека ;

8) Індивідуальні контрольні завдання - №30 - открытая онлайн библиотека ;

9) Індивідуальні контрольні завдання - №31 - открытая онлайн библиотека ;

10) Індивідуальні контрольні завдання - №4 - открытая онлайн библиотека ;

11) Індивідуальні контрольні завдання - №9 - открытая онлайн библиотека ;

12) ((x -> y) -> (x + /y)) -> z;

13) Індивідуальні контрольні завдання - №34 - открытая онлайн библиотека ;

14) Індивідуальні контрольні завдання - №8 - открытая онлайн библиотека ;

15) Індивідуальні контрольні завдання - №22 - открытая онлайн библиотека ;

16) Індивідуальні контрольні завдання - №11 - открытая онлайн библиотека ;

17) Індивідуальні контрольні завдання - №11 - открытая онлайн библиотека ;

18) Індивідуальні контрольні завдання - №17 - открытая онлайн библиотека ;

19) Індивідуальні контрольні завдання - №21 - открытая онлайн библиотека ;

20) Індивідуальні контрольні завдання - №18 - открытая онлайн библиотека .

Додаток А

Вимоги до оформлення, захисту та оцінювання

Лабораторних робіт

Під час захисту лабораторної роботи, студент повинен здійснити:

− коротке викладення теоретичних основ і змісту визначальних етапів виконання роботи;

− демонстрацію результатів роботи;

− відповіді на питання викладача;

− подання підсумкового звіту про виконання роботи.

Звіт з лабораторної роботи повинен містити такі складові частини:

− титульний аркуш (зразок оформлення знаходиться далі, в Додатку Б);

− формулювання теми та мети лабораторної роботи;

− постановка індивідуального контрольного завдання на лабораторну роботу;

− покроковий опис ходу виконання роботи;

− опис результатів, отриманих у процесі виконання роботи;

− висновки;

− перелік використаної літератури.

Звіт про виконання лабораторної роботи може бути оформлений у наступній формі:

− письмовий (рукописний, друкований, електронний тощо);

− усний (доповідь, прокоментований показ на комп’ютері, озвучений слайдовий показ тощо);

− письмово-усний.

Електронний, усний і письмово-усний варіанти звіту припускаються тільки за дозволом викладача в тому разі, якщо студент вільно володіє темою та здатен доповісти її лаконічно, дохідливо та наочно в усній формі.

оцінку за виконання лабораторної роботи виставляють, згідно з існуючими положеннями, за однією з наведених нижче шкал, із наступним переведенням у виміри двох інших шкал:

− за національною шкалою, тобто за чотирибальною системою („відмінно/5”, „добре/4”, „задовільно/3”, „незадовільно/2”);

− за європейською шкалою ECTS, тобто за семибальною системою (“відмінно/A”, “добре/B,C”, “задовільно/D,E”, “незадовільно/FX,F”);

− за стобальною шкалою ХНТУ.

Основними критеріями оцінювання лабораторної роботи є:

− повнота та правильність виконання завдань;

− здатність студента до творчого застосування набутих ним знань, умінь і навичок (диференціації, інтеграції та уніфікації знань; застосування правил, методів, принципів і законів у конкретних ситуаціях; інтерпретації схем, графіків, діаграм; встановлювання різниці між причинами та наслідками; аналізу та оцінювання фактів і подій, прогнозування очікуваних результатів від прийнятих рішень тощо);

− здатність студента викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог ЄСКД та ЄСТД.

При перевірці результатів виконання лабораторної роботи, виставляють диференційовану оцінку згідно з наступними вимогами:

„відмінно” виставляють у тому разі, якщо студент виявив: всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу; вміння вільно виконувати завдання; засвоєння основної та додаткової літератури, що передбачена програмою, на рівні творчого використання;

„добре”виставляють у тому разі, якщо студент виявив: повне знання програмного матеріалу; вміння виконання завдань; засвоєння основної літератури, що передбачена програмою, на рівні аналогічного відтворення;

„задовільно”виставляють у тому разі, якщо студент виявив: повне знання основного програмного матеріалу в обсязі, що є необхідним для подальшого навчання та роботи; здатність упоратися з виконанням завдань, які передбачено програмою, на рівні репродуктивного відтворення.

Виконання лабораторної роботи на найвищий бал (оцінку “Відмінно/5/A”) передбачає обов`язкову наявність у звіті з лабораторної роботи елементів творчої роботи над матеріалом (порівняльного огляду, аналізу, формулювання та обгрунтування раціональних пропозицій, створення презентаційних матеріалів тощо), наведення прикладів практичного використання технологій комп'ютерної логіки.

Рекомендовано наступні види завдань творчої та практичної спрямованості:

− проаналізувати приклади ефективного використання технологій комп'ютерної логіки в комп'ютерній підтримці підприємств (організацій, установ) на основі відомостей із фундаментальної та періодичної літератури, власного досвіду;

− проаналізувати поточний стан і розробити пропозиції щодо підвищення ефективності використання технологій комп'ютерної логіки в комп'ютерній підтримці конкретного підприємства (організації, установи) за місцем проходження практики (місцем проживання, роботи тощо).

Виконання лабораторної роботи на оцінку “Добре/4/B,C”) передбачає розкриття поставленого завдання з наведенням прикладів практичного використання операційної системи.

Виконання лабораторної роботи на оцінку “Задовільно/3/D,E”) передбачає достатність розкриття поставленого завдання на основі репродуктивного відтворення матеріалів із запропонованого переліку літератури.

Таблиця А.1

Правила переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали ХНТУ

в національну та європейську шкали

№ з/п Оцінка за шкалою МОН України Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Пояснення оцінки за шкалою ECTS  
 
90-100 Відмінно (5) А excellent відмінно – відмінне вико- нання лише з незначною кількістю помилок  
75-89 82-89   Добре (4) В   very good   дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками  
75-81   С Good добре – в загальному вірне виконання з певною кіль- кістю суттєвих помилок  
60-74 67-74 Задовільно (3) D satisfactory задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків  
60-66    
E sufficient достатньо – виконане за- вдання задовольняє міні-мальним критеріям  
1-59 35-59   Незадовільно (2) FX fail (із правом перескладання) незадовільно з можливістю повторного складання    
1-34    
F fail (повторний курс) незадовільно з обов’язковим повторним курсом  

Додаток Б