Виправлення помилок у фінансовій звітності та внесення змін до її показників

Необхідно виконати:

1. Виправити помилку в обліку за минулий період, яка виявлена у звітному періоді. Відобразити результат виправлення у відповідних формах фінансової звітності (ситуація 1,2).

2. Відобразити зміни облікової оцінки, які мали місце у звітному періоді. Відобразити результат виправлення у відповідних формах фінансової звітності (ситуація 3).

3. Відобразити зміни терміну корисного використання активу, які були внесені на поточний рік Відобразити результат виправлення у відповідних формах фінансової звітності (ситуація 4).

Матеріальне забезпечення:

1. Баланс (ф. № 1), Звіт про власний капітал (ф. № 4).

Ситуація 1

Підприємством на 2011 рік було затверджено облікову політику, згідно з якою передбачалося здійснювати облік вибуття основних матеріалів за методом ФІФО. Бухгалтер, відображуючи операції, пов’язані з вибуттям запасів, застосовував метод середньозваженої собівартості. Внаслідок цього мало місце завищення залишку основних матеріалів (субрахунок 201) на 18 000 грн., та відповідне заниження витрат, що було накопичено на відповідних рахунках протягом всього 2011 року. Помилку було виявлено у квітні 2012 року.

Ситуація 2

Підприємством у 2011 році нараховані дивіденди у сумі 1000 грн. та відображені в обліку записом за дебетом рахунку 92 „Адміністративні витрати” та кредитом рахунка 671 ”Розрахунки за нарахованими дивідендами”. Неправильне методичне відображення операції призвело до завищення адміністративних витрат (на 1000 грн.) та до заниження податку на прибуток на 230 грн. (1000* 23%). Це спричинило завищення нерозподіленого прибутку на кінець минулого року на 230 грн.)

Ситуація 3

Підприємство переглянуло платоспроможність дебіторів за строками погашення дебіторської заборгованості від 6 місяців до року. Було здійснено перерахунок коефіцієнту сумнівності на 5 % замість попередньо розрахованих 3,5 % за останні 6 місяців.

Ситуація 4

У червні 2012 року підприємство переглянуло термін експлуатації адміністративної будівлі. Новий строк корисного використання будівлі – 30 років. Було вирішено застосовувати новий строк експлуатації об’єкту, починаючи з липня поточного року. Показати, спираючись на розрахунки, як зміниться сума нарахованого зносу будівлі. Як це рішення підприємства вплине на показники фінансової звітності?

Завдання 3.

ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Необхідно виконати:

1. За даними таблиць 6 і 7 розрахувати та відобразити в бухгалтерському обліку гудвіл і частку меншості.

2. Скласти консолідований баланс на дату придбання, використовуючи робочу таблицю (таблиця 6)

Таблиця 6

Робоча таблиця із консолідації балансу товариств «Українські ласощі» і «Шоколад» на 02.01. звітного року тис. грн.

Тис. грн.

Назва статті Підприємство «Українські ласощі» Підприємство «Шоколад» Коригувальні записи Консолідований баланс
Балансова вартість Справедлива вартість Дебет Кредит
Актив            
І. Необоротні активи            
Нематеріальні активи            
Незавершене виробництво            
Основні засоби (залишкова вартість)            
Довгострокові фінансові інвестиції            
Гудвіл при придбанні            
Разом за розділом І            
ІІ. Оборотні активи            
Виробничі запаси            
Незавершене виробництво            
Готова продукція            
Товари            
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)            
Грошові кошти у національній валюті            
Грошові кошти у іноземній валюті            
Разом за розділом ІІ            
Баланс
Пасив            
І. Власний капітал            
Статутний капітал            
Інший додатковий капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)            
Неоплачений капітал            
Вилучений капітал            
Частка меншості            
Всього за розділом І            
ІІІ. Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків            
Довгострокові векселі видані            
Всього за розділом ІІІ            
IV. Короткострокові зобов’язання            
Короткострокові кредити банків            
Поточна зобов’язаність за довгостроковими кредитами            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом            
Поточні зобов’язання за розрахунками з страхування            
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці            
Інші поточні зобов’язання            
Всього за розділом IV            
Дооцінка активів           -
Баланс

Матеріальне забезпечення:

1.Баланс материнського підприємства на 01 січня 2012 року

2. Баланси дочірнього підприємства на дату придбання (таблиця 7 і 8).

Таблиця 7

Балансова вартість активів, зобов’язань та пасивів підприємства «Шоколад»

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби 1 500 Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Фінансові інвестиції Довгострокова заборгованість (Довгострокові векселі видані у національній валюті)
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Запаси
Грошові кошти
Баланс 2 500 Баланс 2 500

Таблиця 8

Справедлива вартість активів, зобов’язань та пасивів підприємства «Шоколад»

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби 1 550 Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Фінансові інвестиції Довгострокова заборгованість (Довгострокові векселі видані у національній валюті)
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 1 600
Запаси
Грошові кошти
Баланс Баланс 2 600

ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Затверджений Верховною Радою України 16.07.1999 № 996-XIV: зі змінами та доповненнями.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291, зі змінами та доповненнями.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291, зі змінами та доповненнями.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99. № 87.97. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств” Затверджене наказом Мінфіну України 07.07.99. № 163.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 „Консолідована фінансова звітність”. Затверджене наказом Мінфіну України 07.07.99. № 163.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 „Фінансова звітність за сегментами”. Затверджене наказом Мінфіну України 19.05.05. № 412.

12. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232с.

13. Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: Навчальний посібник/ Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ: „Знання”, 2010. – 623с.

14. Коцупатрий М.М. Облікова політика підприємства: навч.- метод. посібник для самост. вивчення дисципліни /М.М. Коцупатрий, О.Г. Бирюк; М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” - К.: КНЕУ, 2010. – 273с.

15. Пархоменко В. Річна фінансова звітність підприємства / В. Пархоменко //Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. - № 1. – С. 26-30.

16. Річна фінансова звітність підприємства// Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - №1. – С. 2-22.

17. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навчальний посібник. /В.М. Домбровський / Є.І. Свідерській, М.І. Бондар та ін. – К.А.С.К., 2009. – 976 с.

18. Звітність підприємств: 2-ге вид., перероб. і доп. / Ю.А. Верига, З.М. Шевченко, І.Д. Ватуля. – К.: ЦНЛ, 2008. – 776 с.

19. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід і практикаУкраїни: навч.- практ. посіб. / В.М. Костюченко, 2008. – 528с.

20. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств: підручник/ Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко, 2008. – 496с.